Sylabus predmetu EKKR - Ekologie krajiny a geobiocenologie (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EKKR
Název v jazyce výuky: Ekologie krajiny a geobiocenologie
Název česky: Ekologie krajiny a geobiocenologie
Název anglicky: Landscape Ecology and Geobiocoenology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: prof. Dr. Ing. Petr Maděra (garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Tomáš Slach (cvičící)
Výchozí předměty: Ekologie
 
Zaměření předmětu:
Seznámení s biogeografickou diferenciací krajiny v geobiocenologickém pojetí a jejími aplikacemi a se základními zákonitostmi fungování krajinných systémů. Ve cvičeních zpracování krajinně-ekologické charakteristiky území a návrhu ekologické sítě.
 
Obsah předmětu:
1.Definice krajiny, ekologie krajiny, její vznik, vývoj, význam, současné trendy, krajinně ekologické školy (dotace 2/0)
2.Diferenciace současného stavu krajiny, mapování biotopů a krajiny (dotace 4/0)
 
a.přípravné mapování, základní mapování, podrobné mapování
b.NATURA 2000
c.sekundární analýza údajů o využití půdy

3.Kategorizace geobiocenóz podle intenzity antropogenního ovlivnění a podle stupně ekologické stability. (dotace 2/0)
 
a.Typy biotopů ČR (charakteristiky, rozšíření, ohrožení, management)

4.Homogenita a heterogenita krajiny, individuální a typologické členění krajiny (dotace 2/0)
5.Struktura krajiny (matrice, plošky, koridory, charakteristika sítě v krajině) (dotace 2/0)
6.Dynamika krajiny (dotace 4/0)
 
a.Ekologická stabilita krajiny, homeostáze, homeorhéza, Ekologický stres v krajině
b.Sukcese ekosystémů a historický vývoj krajiny
c.Proměny středoevropské krajiny pod vlivem člověka a možnosti jejich analýzy

7.Geoekologické prognózy, globální změny (dotace 2/0)
8.Ekologická síť v krajině (dotace 4/0)
 
a.Ekologicky významné segmenty krajiny, Prostorově strukturní členění, Funkční členění (Biocentra, biokoridory, interakční prvky), Členění podle biogeografického významu
b.Vymezování kostry ekologické stability
c.Navrhování územních systémů ekologické stability, Současný stav projektování, realizace a péče o skladebné prvky ÚSES, Evropská ekologická síť

9.Příklady aplikace ekologie krajiny (dotace 2/0)
10.Aplikace geobiocenologie v ekologii krajiny s využitím GIS (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Tvorba projektů a jejich management
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Znalost funkcí krajiny
-Znalost krajinně-ekologických aplikací
-Znalost skladebných součástí krajiny
-Znalost tvorby ekologické sítě v krajině

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     odborná exkurze8 h
Samostudium
     příprava na zkoušku36 h
     zpracování seminární práce12 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet bude udělován po odevzdání seminární práce na téma Krajinně-ekologické hodnocení segmentu krajiny (min. 20 stran + mapové přílohy) a její prezentaci (15 min. + diskuze). Zápočet je podmínkou k ústní zkoušce. Zkouška bude probíhat ústní formou (30 min) nad předem danými okruhy otázek.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBUČEK, A. -- LACINA, J.Geobiocenologie II: geobiocenologická typologie krajiny České republikyBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-046-6
ZKOVÁŘ, P.Ekosystémová a krajinná ekologiePrahaKarolinum2012978-80-246-2044-2
ZFORMAN, R T T. -- GODRON, M.Krajinná ekologiePrahaAcademia :199380-200-0464-5
ZKrajinná ekologie pro studenty geografických oborůPrahaKarolinum199980-7184-545-0
ZPrinciples and methods in landscape ecology: toward a science of landscapeDordrechtSpringer978-1-4020-3327-8
ZLIPSKÝ, Z.Sledování změn v kulturní krajině : učební text pro cvičení z předmětu Krajinná ekologiePrahaČeská zemědělská univerzita200080-213-0643-2
ZMĚKOTOVÁ, J.Principy v obecné a aplikované krajinné ekologiiOlomoucUniverzita Palackého v Olomouci2007978-80-244-1839-1
ZŠTĚRBA, O. -- MĚKOTOVÁ, J.Říční krajina 3OlomoucUniverzita Palackého v Olomouci200580-244-1162-8
ZKol.Katalog biotopů České republiky = Habitat catalogue of the Czech RepublicPrahaAgentura ochrany přírody a krajiny ČR2010978-80-87457-02-3
ZMADĚRA, P. -- ZIMOVÁ, E.Metodické postupy projektování lokálního ÚSESBrno

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 17. 5. 2019.

Typ výstupu: