Sylabus predmetu EKKR - Ekologie krajiny a geobiocenologie (LDF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EKKR
Název předmětu česky:
Ekologie krajiny a geobiocenologie
Název předmětu anglicky:
Landscape Ecology and Geobiocoenology
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
prof. Dr. Ing. Petr Maděra (garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Tomáš Slach (cvičící)
Prerekvizity:
Ekologie
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámení s biogeografickou diferenciací krajiny v geobiocenologickém pojetí a jejími aplikacemi a se základními zákonitostmi fungování krajinných systémů. Ve cvičeních zpracování krajinně-ekologické charakteristiky území a návrhu ekologické sítě.
 
Obsah předmětu:
1.
Definice krajiny, ekologie krajiny, její vznik, vývoj, význam, současné trendy, krajinně ekologické školy (dotace 2/0)
2.
Diferenciace současného stavu krajiny, mapování biotopů a krajiny (dotace 4/0)
 
a.
přípravné mapování, základní mapování, podrobné mapování
b.
NATURA 2000
c.
sekundární analýza údajů o využití půdy

3.Kategorizace geobiocenóz podle intenzity antropogenního ovlivnění a podle stupně ekologické stability. (dotace 2/0)
 
a.
Typy biotopů ČR (charakteristiky, rozšíření, ohrožení, management)

4.
Homogenita a heterogenita krajiny, individuální a typologické členění krajiny (dotace 2/0)
5.
Struktura krajiny (matrice, plošky, koridory, charakteristika sítě v krajině) (dotace 2/0)
6.Dynamika krajiny (dotace 4/0)
 
a.Ekologická stabilita krajiny, homeostáze, homeorhéza, Ekologický stres v krajině
b.
Sukcese ekosystémů a historický vývoj krajiny
c.
Proměny středoevropské krajiny pod vlivem člověka a možnosti jejich analýzy

7.
Geoekologické prognózy, globální změny (dotace 2/0)
8.
Ekologická síť v krajině (dotace 4/0)
 
a.
Ekologicky významné segmenty krajiny, Prostorově strukturní členění, Funkční členění (Biocentra, biokoridory, interakční prvky), Členění podle biogeografického významu
b.Vymezování kostry ekologické stability
c.Navrhování územních systémů ekologické stability, Současný stav projektování, realizace a péče o skladebné prvky ÚSES, Evropská ekologická síť

9.
Příklady aplikace ekologie krajiny (dotace 2/0)
10.
Aplikace geobiocenologie v ekologii krajiny s využitím GIS (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
odborná exkurze
8 h
příprava na zkoušku
36 h
zpracování seminární práce
12 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet bude udělován po odevzdání seminární práce na téma Krajinně-ekologické hodnocení segmentu krajiny (min. 20 stran + mapové přílohy) a její prezentaci (15 min. + diskuze). Zápočet je podmínkou k ústní zkoušce. Zkouška bude probíhat ústní formou (30 min) nad předem danými okruhy otázek.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BUČEK, A. -- LACINA, J. Geobiocenologie II: geobiocenologická typologie krajiny České republiky. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 251 s. ISBN 978-80-7375-046-6.
KOVÁŘ, P. Ekosystémová a krajinná ekologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 166 s. ISBN 978-80-246-2044-2.
FORMAN, R T T. -- GODRON, M. Krajinná ekologie. 1. vyd. Praha: Academia :, 1993. 583 s. ISBN 80-200-0464-5.
Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 129 s. ISBN 80-7184-545-0.
Principles and methods in landscape ecology: toward a science of landscape. 2. vyd. Dordrecht: Springer, 412 s. Landscape series ;. ISBN 978-1-4020-3327-8.
LIPSKÝ, Z. Sledování změn v kulturní krajině : učební text pro cvičení z předmětu Krajinná ekologie. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2000. 71 s. ISBN 80-213-0643-2.
MĚKOTOVÁ, J. Principy v obecné a aplikované krajinné ekologii. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 190 s. Monografie. ISBN 978-80-244-1839-1.
ŠTĚRBA, O. -- MĚKOTOVÁ, J. Říční krajina 3. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 395 s. 3. ISBN 80-244-1162-8.
Kol. Katalog biotopů České republiky = Habitat catalogue of the Czech Republic. 2. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 445 s. ISBN 978-80-87457-02-3.
MADĚRA, P. -- ZIMOVÁ, E. Metodické postupy projektování lokálního ÚSES.  [CD-ROM]. Brno. 2005.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: