Sylabus predmetu ZOPZ - Základy obhospodařování přírodních zdrojů subtropů a tropů (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZOPZ
Název v jazyce výuky: Základy obhospodařování přírodních zdrojů subtropů a tropů
Název česky: Základy obhospodařování přírodních zdrojů subtropů a tropů
Název anglicky: Principles of Management of Natural Resources of the Tropics and Subtropics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je prezentovat posluchačům problematiku obhospodařování přírodních zdrojů v souladu s historicky ověřenými a funkčními lesnicko-krajinotvornými principy, ktere vedou k trvalosti a nepřetržitost produkce dnes zvaných trvalá udržitelnost. Předmět poskytuje studentům základní teoretické a praktické poznatky ze základního předmětu bakalářského oboru. Získané vědomosti absolventům zaručí schopnost orientace při praktickém řešení projektové práce v tropech.
 
Obsah předmětu:
1.Výběr druhů rostlin pro zemědělství a LH (dotace 2/2)
 
a.vegetační a produkční faktory v pěstování rostlin
b.stanoviště - charakteristiky a produktivita
c.bio-energetický potenciál půdy,
selekční kritéria, selekční proces
d.přehled základních skupin hospodářsky využívaných druhů

2.Lesní semenářství a školkařství (dotace 2/2)
 
a.úvod do reprodukčních mechanismů dřevin
b.předosevní příprava, úloha semenářských center v tropických zemích
c.projekt školkařského střediska, růstová média, produkční procesy a speciální produkční techniky, školkařská evidence

3.Zalesňování (dotace 2/2)
 
a.rozvaha zalesňovacího záměru, základy eko-floristické typologie
b.příprava půdy, základní technologie, hlavní druhy dřevin
c.ekologické efekty zalesňování na krajinu, využití přirozené obnovy (wildlings)

4.Pěstování lesa a komunitní lesnictví (dotace 2/2)
 
a.historie exploatace a pěstování lesa v tropech
b.úprava porostních směsí, zakládání a péče o lesní plantáže, výchova mladých porostů
c.užívané obnovní metody, více-funkční hospodaření, pěstění přírodě blízkých sekundárních lesů

5.Agrolesnictví (dotace 2/2)
 
a.zásady střídání plodin a udržení úrodnosti a rovnováhy v krajině
b.zakládání smíšených zemědělsko-lesnických porostů, klasifikace agrolesnických systémů
c.význam komponentu chovu zvířat v agrolesnictví; socio-ekonomické a socio-kulturní faktory

6.Hospodářská úprava lesa (dotace 2/2)
 
a.dendrometrie - použitelné přístroje, způsoby měření a specifika
b.růstové vlastnosti hlavních dřevin plantáží, lesnická taxace a zařízení lesů
c.růstové vlastnosti hlavních dřevin plantáží, lesnická taxace a zařízení lesů

7.Ochrana lesa (dotace 2/2)
 
a.integrovaná ochrana
b.klasifikace abiotických a biotických škodlivých činitelů
c.ochrana semen, sazenic, lesních porostů a vytěženého dřeva, parazité a sapro-parazité, komplexita ekologických vazeb, protipožární postupy, větrné vlivy

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Tvorba projektů a jejich management
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Porozumění principu školkařské produkce
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Znalost specifik působení ekologických faktorů v tropech
-Znalosti ekologických faktorů, funkcí ekosystémů, vlastností populací

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     projektová práce1 h
Samostudium
     příprava na zkoušku60 h
     příprava na průběžné hodnocení2 h
     příprava na průběžný test31 h
     příprava prezentace10 h
     zpracování projektů2 h
     zpracování seminární práce6 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet, zkouška - 30 otázek, ústní zkouška cca 30 minut; hodnocení schopnosti analyzovat a aplikovat teoretické znalosti v praxi
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZÚRADNÍČEK, L.Lesní hospodářství v tropech a subtropech - vybrané dřevinyBrnoVysoká škola zemědělská1990
ZJENÍK, J.Kapitoly ze života v tropech: sborník článků pro časopis ŽivaPrahaJan Franta2009978-80-254-5131-1
ZJENÍK, J. -- PAVLIŠ, J.Terestrické biomy: lesy a bezlesí ZeměBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-481-5
ZPANCEL, L.Tropical forestry handbook : Volume 1BerlinSpringer Verlag19933-540-56420-9
ZPANCEL, L.Tropical forestry handbook : Volume 2BerlinSpringer Verlag19933-540-56420-9
ZOLDEMAN, R A.Forests : elements of silvologyBerlinSpringer Verlag19900-387-51883-5
ZHALLÉ, F. -- OLDEMAN, R A. -- TOMLINSON, P B.Tropical Trees and Forests. An Architectural AnalysisBerlinSpringer-Verlag19783-540-08494-0
ZRICHARDS, P W.The Tropical Rain ForestCambridgeCambridge University Press19960-521-442194-2
ZWHITMORE, T C.An introduction to tropical rain forestsOxfordOxford University Press20030-19-850147-1

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: