Sylabus predmetu TTLS - Technika a technologie v lesnictví (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: TTLS
Název v jazyce výuky: Technika a technologie v lesnictví
Název česky: Technika a technologie v lesnictví
Název anglicky: Technology in Forestry
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: Základy techniky a (Ergonomie a bezpečnost a ochrana zdraví při práci nebo Ergonomie a bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a ne Technika a technologie v lesnictví
 
Zaměření předmětu:
Znalost teoretických východisek konstrukčních a funkčních parametrů a praktického diferencovaného uplatnění technických prostředků včetně energetických a jejich soustav v technologiích pěstování sadebního materiálu, obnovy a ochrany lesa a výchovy porostů předprobírkového věku. Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s hlavními představiteli technických prostředků v technologiích pěstební výroby; management rizika, vyhledávání a hodnocení pracovních rizik. Optimalizační řešení volby technologických postupů a strojního vybavení, nákladová, environmentální a ostatní hlediska. Úvodní témata problematiky lesní těžby a dopravy dříví, výrobní procesy v těžbě, motomanuální technologie těžby dříví.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky, základní pojmy mechanizace a technizace, teorie prognózy technického rozvoje. Specifika technizace výroby v současných podmínkách LH. Soustava strojů, zákonitosti její tvorby a její význam pro technizaci lesní výroby. Diferenciace energetických prostředků v LH. (dotace 2/2)
 
a.Základní konstrukční a užitné parametry energetických prostředků v pěstební výrobě LH. Teorie přenosu výkonu a síly mobilními energetickými prostředky.
Program č. 1: Kontrola tahových schopností UKT s připojeným přívěsem a vlečeným břemenem.

2.Základní energetické prostředky používané v lesním hospodářství, kritéria jejich nasazení, základní technické a technologické parametry a jejich propočet. Zákon č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a jeho význam pro provozování lesní techniky. (dotace 2/2)
 
a.Ukázky typických energetických prostředků -- traktorů, nejdůležitější funkční uzly (podvozek, převodovka, hydraulický systém, závěsy). Limitní zátěže náprav a závěsů, poloha těžiště. Stanovení půdního odporu.
Program č. 2: Řiditelnost a stabilita traktoru s adaptérem.

3.Diferenciace techniky a technologií v lesním školkařství. Technika a postupy pro zakládání lesních školek. Teoretické základy konstrukce a funkce strojů pro přípravu půdy. Základní členění soustavy strojů pro přípravu půdy ve školkách. (dotace 2/2)
 
a.Technika pro sběr a zpracování osiva a perspektivy jejího dalšího rozvoje. Fyzikálně technické parametry osiva a teorie principu dělení semenných směsí. Principy činnosti a využívání hlavních zástupců semenářských strojů a pomůcek, demonstrace semenářského stroje Labofix.

4.Secí stroje, školkovací stroje, podřezávače kořenů, stroje pro kultivaci, stroje pro hnojení, stroje pro sklizeň, manipulaci a dopravu sadebního materiálu. Principy konstrukce, zásady správného použití a obsluhy, limitující podmínky využití. Perspektivní směry rozvoje techniky a technologií produkce sadebního materiálu ve světě a ČR. (dotace 2/2)
 
a.Konstrukční skupiny a způsoby využití základních strojů v činnostech zakládání školek a přípravy půdy a jejich ukázky. Postup zabezpečení náležité kvality výsevu dvěma koncepcemi mobilních secích strojů.
Program č. 3: Zabezpečení kvality výsevu secími stroji.

5.Technika a technologické postupy chemické ochrany v lesních školkách a lesních porostech. Základní principy konstrukce aplikátorů pesticidů a zásady jejich správného použití. (dotace 2/2)
 
a.Ukázky konstrukčního řešení a funkčního využití hlavních zástupců aplikátorů pesticidních látek. Diferenciace aplikačních ústrojí dle druhu aplikované látky a způsobu aplikace. Netradiční formy aplikace pesticidů. Program č. 4: Návrh ochranného chemického zásahu.

6.Příprava stanovišť pro obnovu lesa. Stroje a technologie pro uvolňování pasečných ploch od těžebních zbytků, pařezů, stromů a nežádoucích nárostů. Stroje a technologie pro přirozenou i umělou obnovu lesa. Technika pro hnojení a vápnění porostů. (dotace 2/2)
 
a.Ukázky typických technických prostředků a postupů při uvolňování stanovišť pro přirozenou a umělou obnovu lesa od těžebních zbytků, technicko-ekonomické aspekty. Specifikace prostředků pro mechanickou a kombinovanou přípravu půdy.
Program č. 5: Stanovení odporu radličného pluhu a kontrola tahových schopností UKT.

7.Mechanizovaná výsadba sazenic při obnově lesa. Klasifikace zalesňovacích strojů, základní principy jejich konstrukce a faktory ovlivňující technologické využití a začlenění sázecích strojů. (dotace 2/2)
 
a.Sázecí a secí stroje pro obnovu lesa, jejich parametry a podmínky užití. Ukázky příkladů konstrukčního řešení a funkce přenosných a nesených prostředků pro výchovu mladých porostů.

8.Diferenciace, typizace a příprava výroby v pěstební činnosti. Stroje a technologie pro výchovu mladých lesních porostů prořezávkami a vyvětvováním. (dotace 2/2)
 
a.Základy použití výkonových norem.
Program č. 6: Technologická příprava výroby v obnově lesa.

9.Úvod do problematiky těžby a dopravy dříví. Integrované lesní hospodářství, vztah produkce dříví k ostatním funkcím lesa. Význam dříví pro společnost. Obnovitelnost dříví jako suroviny. Těžba dříví v ČR a ve světě. Základní údaje o těžební činnosti v ČR. (dotace 2/2)
 
a.Průřezová informace o problematice těžby a dopravy dříví - komentované video.

10.Základní charakteristika motomanuálních technologií lesní těžby. Teorie řezání dřeva. Působení sil při elementárním řezání, řeznost a energetická náročnost při řezání dřeva. (dotace 2/2)
 
a.Praktické seznámení s konstrukcí, obsluhou a způsoby využití motorové pily. Pomůcky pro práci s motorovými řetězovými pilami.
Program č. 7: Základní parametry řezací části motorové pily.

11.Rozdělení a charakteristika ručních motorových řetězových pil. Požadavky na konstrukci a využití pil z hlediska bezpečnosti a hygieny práce. (dotace 2/2)
 
a.echnika práce s motorovou pilou v normálních podmínkách. Kácení. Odvětvování. Příčné přeřezávání.

12.Výrobní procesy v těžbě a dopravě dříví, jejich terminologie a členění. Těžební metody a jejich charakteristika. Vztah mezi těžební metodou a přípravou pracoviště. (dotace 2/2)
 
a.Zvláštní způsoby motomanuální těžby. Práce v kalamitě. Bezpečnostní pravidla. Osobní ochranné pomůcky.

13.Systematika a terminologie soustřeďování dříví. Manuální, gravitační a animální soustřeďování dříví. Péče o koně. (dotace 2/2)
 
a.Lana, řetězy a úvazky v lesním hospodářství. Konstrukce, ČSN, koncování, spojování, údržba, péče o lana. Výpočty základních parametrů lan. Jmenovitá nosnost lan a úvazků. Dovolené namáhání lan a úvazků.

14.Soustava strojů pro mechanizované pozemní soustřeďování dříví a její technologická klasifikace. Rozdělení traktorů pro soustřeďování dříví podle jejich konstrukce. Konstrukční řešení strojních uzlů univerzálních a speciálních traktorů a tahačů. (dotace 2/2)
 
a.Konstrukce lanových navijáků, technické vybavení a pomůcky při práci s lanovým navijákem, výpočty (navíjecí rychlost, tažná síla, kapacita bubnu aj.).
Program č. 9: Výpočty související s použitím lanového navijáku daného typu.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Schopnost vedení
-Týmová práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Schopnost aplikovat profesní znalosti při stanovování a řízení technologií lesní výroby.
-Znalost teoretických východisek a reálné efektivní, šetrné a bezpečné aplikace technických prostředků ve výrobních procesech lesního hospodářství.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace2 h20 h
     veřejná prezentace (ústní)0 h1 h
Samostudium
     příprava na zkoušku6 h6 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h39 h
     příprava na průběžný test8 h10 h
     příprava prezentace0 h10 h
     zpracování protokolů26 h26 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet. Zápočet bude udělován po odevzdání vypracovaných protokolů (programů) ze cvičení, odevzdání seminární práce a přednesení prezentace a složení zápočtového písemného testu (min. 70 bodů z max. 100 bodů). Požadované znalosti jsou v rozsahu probrané látky dle sylabu výuky.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZNERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. a kol.Technika a technologie v lesnictví. Díl první.BrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-839-4
ZNERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P.Technika a technologie v lesnictví. Díl druhý.BrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-840-0
ZNERUDA, J. -- ULRICH, R. -- KUPČÁK, V. -- SLODIČÁK, M. -- ZEMÁNEK, T.Harvestorové technologie lesní těžbyBrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-842-4
ZNERUDA, J. -- NEVRKLA, P. -- CACH, A.Práce s motorovou pilou a křovinořezemBrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-841-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 17. 5. 2019.

Typ výstupu: