Sylabus předmětu VPD - Výroba a provádění dřevostaveb (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VPD
Název předmětu česky: Výroba a provádění dřevostaveb
Název předmětu anglicky: Production and Implementation of Timber Structures
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 24/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Pavla Mocová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání teoretických a praktických znalostí stavebních procesů při výrobě a realizaci dřevostavby. Předpokladem je znalost jednotlivých výrobních etap, technologických i montážních postupů, strojního zařízení a základů rozpočtování.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní pojmy, podmínky a předpisy vztahující se k procesu výstavby. Konstrukční detaily ve vztahu k technologii výroby a montáži. Realizační a výrobní dokumentace. (dotace 2/2)
2.Způsoby realizace staveb ze dřeva, staveništní montáž, prefabrikace, strojní zařízení. Podmínky řádné přípravy prací, doporučení vhodných výrobních postupů, žádoucí kvalifikace a skladby pracovníků. (dotace 2/2)
3.
Způsoby realizace staveb ze dřeva, staveništní montáž, prefabrikace, strojní zařízení. Podmínky řádné přípravy prací, doporučení vhodných výrobních postupů, žádoucí kvalifikace a skladby pracovníků. (dotace 2/2)
4.Stavební procesy při provádění stavby -- výběr staveniště a jeho zařízení, příprava pozemku pro stavbu, technologické postupy hrubé spodní a vrchní stavby objektů. Logistika procesu výroby dřevostaveb. (dotace 2/2)
5.
Stavební procesy při provádění stavby -- výběr staveniště a jeho zařízení, příprava pozemku pro stavbu, technologické postupy hrubé spodní a vrchní stavby objektů. Logistika procesu výroby dřevostaveb. (dotace 2/2)
6.
Prostorové ztužení a kotvení konstrukcí, montážní ztužení z hlediska technologických postupů při provádění (dotace 2/2)
7.
Časová struktura stavby -- lhůta výstavby, technologické normály, harmonogramy, cyklogramy, POV a ZS, zásady návrhu staveništních zařízení. Klasifikace stavebních objektů. (dotace 2/2)
8.
Práce na vybavení a kompletaci stavby. Metody zabezpečení náležité kvality stavebního díla. (dotace 2/2)
9.
Stavební deník, převzetí staveniště, převzetí prací, kolaudační řízení. (dotace 2/2)
10.
Související procesy pro hospodárný, kvalitní a bezpečný návrh dřevostavby. Ekologie a životnost funkčních dílů. (dotace 2/2)
11.
Základní požadavky a zásady bezpečného provádění stavebních prací při výstavbě staveb ze dřeva. (dotace 2/2)
12.
Ekonomika stavebního díla. Specifika ekonomiky stavebního podniku a stavebnictví. (dotace 2/2)
13.
Cenová kalkulace a základy rozpočtování dřevostaveb s využitím softwaru. (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h
24 h
cvičení
28 h
0 h
odborná exkurze8 h
8 h
konzultace15 h12 h
příprava na zkoušku26 h40 h
příprava na průběžné hodnocení
15 h
26 h
zpracování seminární práce20 h30 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - podmínkou udělení zápočtu je vypracování zadaných prací v průběhu roku, které budou vztaženy k probíranému tématu. Splnění zápočtového testu min.60% a účast na cvičeních - min.80%.
Zkouška - písemná a ústní, doba přípravy studenta je 30 minut písemná, doba ústního zkoušení je individuální.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JARSKÝ, Č. -- MUSIL, F. Příprava a realizace staveb. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. 324 s. ISBN 80-7204-282-3.
KOLB, J. Dřevostavby. Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 320 s. ISBN 978-80-247-2275-7.
Příručka rozpočtáře: rozpočtování a oceňování stavebních prací. Praha: ÚRS Praha, 2013. 164 s. Cenová soustava ÚRS. ISBN 978-80-7369-506-4.
MARKOVÁ, L. -- HANÁK, T. Základy ekonomiky stavebnictví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. 115 s. ISBN 978-80-7204-879-3.
KOLEKTIV, A. Ceny realizace dřevostaveb. Praha: URS, 2014. 42 s. ISBN 978-80-7369-515-6.
KOLEKTIV, A. Bezpečnost práce ve stavebnictví. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2014. 150 s. ISBN 978-80-7421-085-3.
PARLAMENT, Č R. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.  [online]. 2006. URL: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=183/2006.
PARLAMENT ČR, K. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  [online]. 2006. URL: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309.
PARLAMENT ČR, K. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  [online]. 2001. URL: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-378.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-DREV-DREV Dřevařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-DREV-DREV Dřevařství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: