Sylabus předmětu VPD - Výroba a provádění dřevostaveb (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VPD
Název v jazyce výuky: Výroba a provádění dřevostaveb
Název česky: Výroba a provádění dřevostaveb
Název anglicky: Production and Implementation of Timber Structures
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 24/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Pavla Mocová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Získání teoretických a praktických znalostí stavebních procesů při výrobě a realizaci dřevostavby. Předpokladem je znalost jednotlivých výrobních etap, technologických i montážních postupů, strojního zařízení a základů rozpočtování.
 
Obsah předmětu:
1.Základní pojmy, podmínky a předpisy vztahující se k procesu výstavby. Konstrukční detaily ve vztahu k technologii výroby a montáži. Realizační a výrobní dokumentace. (dotace 2/2)
2.Způsoby realizace staveb ze dřeva, staveništní montáž, prefabrikace, strojní zařízení. Podmínky řádné přípravy prací, doporučení vhodných výrobních postupů, žádoucí kvalifikace a skladby pracovníků. (dotace 2/2)
3.Způsoby realizace staveb ze dřeva, staveništní montáž, prefabrikace, strojní zařízení. Podmínky řádné přípravy prací, doporučení vhodných výrobních postupů, žádoucí kvalifikace a skladby pracovníků. (dotace 2/2)
4.Stavební procesy při provádění stavby -- výběr staveniště a jeho zařízení, příprava pozemku pro stavbu, technologické postupy hrubé spodní a vrchní stavby objektů. Logistika procesu výroby dřevostaveb. (dotace 2/2)
5.Stavební procesy při provádění stavby -- výběr staveniště a jeho zařízení, příprava pozemku pro stavbu, technologické postupy hrubé spodní a vrchní stavby objektů. Logistika procesu výroby dřevostaveb. (dotace 2/2)
6.Prostorové ztužení a kotvení konstrukcí, montážní ztužení z hlediska technologických postupů při provádění (dotace 2/2)
7.Časová struktura stavby -- lhůta výstavby, technologické normály, harmonogramy, cyklogramy, POV a ZS, zásady návrhu staveništních zařízení. Klasifikace stavebních objektů. (dotace 2/2)
8.Práce na vybavení a kompletaci stavby. Metody zabezpečení náležité kvality stavebního díla. (dotace 2/2)
9.Stavební deník, převzetí staveniště, převzetí prací, kolaudační řízení. (dotace 2/2)
10.Související procesy pro hospodárný, kvalitní a bezpečný návrh dřevostavby. Ekologie a životnost funkčních dílů. (dotace 2/2)
11.Základní požadavky a zásady bezpečného provádění stavebních prací při výstavbě staveb ze dřeva. (dotace 2/2)
12.Ekonomika stavebního díla. Specifika ekonomiky stavebního podniku a stavebnictví. (dotace 2/2)
13.Cenová kalkulace a základy rozpočtování dřevostaveb s využitím softwaru. (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost řešit problémy
-Týmová práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Orientace v odborné legislativě a předpisech
-Orientace v problematice stavebních procesů při výrobě a realizaci dřevostavby
-Orientace v základních obecně technických požadavcích na stavby

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h24 h
     cvičení28 h0 h
     odborná exkurze8 h8 h
     konzultace15 h12 h
Samostudium
     příprava na zkoušku26 h40 h
     příprava na průběžné hodnocení15 h26 h
     zpracování seminární práce20 h30 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - podmínkou udělení zápočtu je vypracování zadaných prací v průběhu roku, které budou vztaženy k probíranému tématu. Splnění zápočtového testu min.60% a účast na cvičeních - min.80%.
Zkouška - písemná a ústní, doba přípravy studenta je 30 minut písemná, doba ústního zkoušení je individuální.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZJARSKÝ, Č. -- MUSIL, F.Příprava a realizace stavebBrnoAkademické nakladatelství CERM200380-7204-282-3
ZKOLB, J.Dřevostavby. Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláštěPrahaGrada Publishing, a.s.2008978-80-247-2275-7
ZPříručka rozpočtáře: rozpočtování a oceňování stavebních pracíPrahaÚRS Praha2013978-80-7369-506-4
ZMARKOVÁ, L. -- HANÁK, T.Základy ekonomiky stavebnictvíBrnoAkademické nakladatelství CERM2014978-80-7204-879-3
ZKOLEKTIV, A.Ceny realizace dřevostavebPrahaURS2014978-80-7369-515-6
ZKOLEKTIV, A.Bezpečnost práce ve stavebnictvíPrahaMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR2014978-80-7421-085-3
ZPARLAMENT, Č R.Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
ZPARLAMENT ČR, K.Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ZPARLAMENT ČR, K.Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: