Sylabus předmětu PAOS - Posuzování a oceňování stromů (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PAOS
Název v jazyce výuky: Posuzování a oceňování stromů
Název česky: Posuzování a oceňování stromů
Název anglicky: Assessment and Valuation of Trees
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 19/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Valentino Cristini (cvičící, přednášející)
Mgr. Bc. Alena Klimešová, DiS. (cvičící, přednášející)
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Barbora Vojáčková, DiS. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Naučit studenty analyzovat fyziologickou i mechanickou stabilitu stromu, včetně použití přístrojových metod a navrhovat adekvátní zásahy péče.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do hodnocení stromů (dotace 2/2)
 
a.Teorie hodnocení rizika
b.Základní principy hodnocení

2.Vitalita stromu (dotace 4/4)
 
a.Hodnocení jednotlivých parametrů vitality
b.Hlavní charakteristiky
c.Vztah mezi vitalalitou a zdravotním stavem

3.Zdravotní stav stromu (dotace 4/4)
 
a.Parametry hodnocení zdravotního stavu
b.stabilita a provozní bezpečnost

4.Oceňování stromů (dotace 2/2)
 
a.Metoda AOPK ČR
b.Metoda dle oceňovací vyhlášky MF
c.Další metody oceňování

5.Přístrojové metody hodnocení stromů (dotace 6/6)
 
a.Členění metod, silné a slabé stránky
b.Fyzikální principy metod
c.Přístroje pro stanovení stability stromu
d.Přístroje pro stanovení vitality stromu

6.Speciální metody hodnocení (dotace 2/2)
 
a.Hodnocení ekologické hodnoty
b.Metody SIA a WLA
c.Metoda QTRA a podobné
d.Požadavky na soudní znalce, znalecká praxe, požadavky na znalecký posudek.
e.Hodnocení Sadovnické hodnoty a další metody

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Dovednost řešit problémy
-Dovednost výsadby stromů
-Kompetence a schopnosti nutné pro provádění kontroly bezpečnosti stromů
-Schopnost orientace v mapách
-Schopnost orientace v projektové dokumentaci staveb
-Schopnost pečovat o dřeviny s ohledem na jejich ekofyziologické a estetické charakteristiky
-Schopnost poznávat, určovat, rozlišovat a zařazovat do systému různé biotické a abiotické objekty
-Schopnost řešit komplexně propojení praktické, ekonomické a legislativní stránky péče o zeleň
-Znalost domácích a běžně pěstovaných druhů dřevin
-Znalost domácích a běžných pěstovaných druhů dřevin
-Znalost ekologických nároků dřevin
-Znalost legislativy vztahující se k mimolesní zeleni
-Způsobilost určovat hodnotu dřevin

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška20 h14 h
     cvičení20 h0 h
     práce v terénu15 h4 h
     veřejná prezentace (ústní)1 h1 h
Samostudium
     příprava na zkoušku48 h60 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h20 h
     příprava prezentace2 h1 h
     zpracování projektů24 h40 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen ústní zkouškou v terénu. Pro přístup ke zkoušce je nutno získat zápočet a předložit projekt.
Zápočet: úspěšně napsané tři 30 minutové testy v průběhu semestru, hodnotí se i účast na přednáškách a cvičeních. Testy jsou elektronické.
Předkládaný projekt obsahuje zhodnocení stromů (min. 100 kusů) ve vybrané lokalitě, podrobné zhodnocení deseti stromů, včetně výpočtu ceny a bezpečnosti dle WLA a zhodnocení jednoho přístrojového testu. Projekt je nutno obhájit při zkoušce.
Vlastní zkouška zahrnuje obhajobu projektu (50 % známky) a praktické zhodnocení vybraných stromů v terénu (50 % známky). Obsahem zkoušky je stanovení vitality stromu, stability stromu, zdravotního stavu, návrh opatření, vyřešení potenciální situace zajištění ochrany vybraného stromu. Součástí zkoušky budou i dotazy na legislativu a postupy vázané na předmět.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKOLAŘÍK, J. a kol.Péče o dřeviny rostoucí mimo les .VlašimČSOP Vlašim200380-86327-36-1
ZKOLAŘÍK, J. a kol.Péče o dřeviny rostoucí mimo les.VlašimČSOP2010978-80-86327-85-3
ZPrinciples of tree hazard assessment and managementLondonStationery Office0-11-753355-6
ZThe body language of trees: a handbook for failure analysisLondonThe Stationary Office20060-11-753067-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: