Sylabus předmětu TNPS - Technická normalizace a prohlášení o shodě (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: TNPS
Název v jazyce výuky: Technická normalizace a prohlášení o shodě
Název česky: Technická normalizace a prohlášení o shodě
Název anglicky: Technical Standardization and Consent Declaration
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Petr Mitáček (cvičící, přednášející)
Ing. Petr Sláčík (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Miroslav Zapletal (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty s technickou normalizaci, posuzování shody, uváděním stavebně truhlářských a dřevařských výrobků na trh podle současně platných předpisů.
Seznámit studenty s prováděním předepsaných zkoušek předmětných výrobků na základě platných norem, včetně zatřídění a klasifikace.
 
Obsah předmětu:
1.Organizace působící v oblasti legislativy a posuzování shody (dotace 2/2)
 
a.Ministerstvo průmyslu a obchodu, Úřad pro normalizaci a zkušebnictví
b.Autorizované osoby a Oznámené subjekty
c.Akreditované zkušební laboratoře

2.Technická normalizace (dotace 2/2)
 
a.Základní rozdělení norem
b.Tvorba a připomínkování technických norem
c.Normy pro akreditaci zkušebních laboratoří

3.Úvod do zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění (dotace 4/4)
 
a.Národní nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb.
b.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

4.Posuzování shody stanovených výrobků (dotace 2/2)
 
a.Úvod a hierarchie posuzování shody
b.Posuzování shody výrobků dle platných národních NV a dle požadavků EU

5.Zkoušení stavebně truhlářských a dřevařských výrobků (dotace 6/6)
 
a.Požadavky
b.Výrobky - základní rozdělení (harmonizovaná a neharmonizovaná oblast)
c.Zkušební a klasifikační normy - zkoušení výrobků

6.Posuzování shody vybraných a STV výrobků v rámci Autorizované osoby - NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. (dotace 6/6)
 
a.Vnitřní dveře a zárubně
b.Požárně odolné dveře a zárubně
c.Jiné výrobky

7.Posuzování shody vybraných a STV výrobků v rámci Oznámeného subjektu - Nařízení EP a Rady EU č. 305/2011 (dotace 6/6)
 
a.Okna a vchodové dveře
b.Konstrukční řezivo
c.Jiné výrobky

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Uvědomění si konceptu kvality

Oborově specifické kompetence:
 
-Analýza a řešení problémů technického charakteru
-Dovednost řešit problémy
-Znalost druhů materiálů, jejich vlastností a použití
-Znalost právního a normativního prostředí pro realizaci staveb

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h18 h
     cvičení28 h0 h
     odborná exkurze16 h8 h
     konzultace8 h15 h
Samostudium
     příprava na zkoušku12 h20 h
     příprava na průběžné hodnocení6 h10 h
     příprava na průběžný test4 h10 h
     příprava prezentace4 h9 h
     zpracování protokolů0 h2 h
     zpracování projektů0 h8 h
     zpracování seminární práce6 h12 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - více než 80% účasti na cvičeních, odevzdané programy ze cvičení, zápočtový test
Zkouška - ústní s písemnou přípravou (poznámky, nákresy). Doba přípravy cca 10 minut, doba zkoušení cca 20 minut.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZMAJZLÍKOVÁ, V.ČSN EN 14041 : 2005 (tř. znak: 91 7883) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Podstatné vlastnostiPrahaČeský normalizační institut2005
ZKOŽELOUH, B.ČSN EN 14081+A1 : 2011 (tř. znak: 73 2823) Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavkyPrahaÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví2011
ZJIRKA, O.ČSN EN 14342+A1 : 2009 (tř. znak: 49 2109) Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označeníPrahaÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví2014
ZHELEGDA, M.ČSN EN 14351-1+A1 : 2011 (tř. znak: 74 6075) Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnostiPrahaÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví2011
ZJIRKA, O.ČSN EN 14915 : 2007 (tř. znak: 49 2113) Vnější obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, posuzování shody a označeníPrahaÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví2014
ZTYWONIAK, J.ČSN 73 0540-2 : 2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: PožadavkyPrahaÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví2011
ZKAVAN, J.Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobkyPrahaÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví2005
ZKAVAN, J.Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném zněníPrahaÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví1997
ZPOLÁŠEK, J. -- ŠPAČEK, T.Stavebně truhlářská výroba - základy konstrukce a technologieBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-050-3
ZPOLÁŠEK, J.Technická normalizace a posuzování shodyBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200580-7157-876-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: