Sylabus předmětu TNPS - Technická normalizace a prohlášení o shodě (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TNPS
Název předmětu česky:
Technická normalizace a prohlášení o shodě
Název předmětu anglicky:
Technical Standardization and Consent Declaration
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Miroslav Zapletal
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Petr Mitáček (cvičící, přednášející)
Ing. Petr Sláčík (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Miroslav Zapletal (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s technickou normalizaci, posuzování shody, uváděním stavebně truhlářských a dřevařských výrobků na trh podle současně platných předpisů.
Seznámit studenty s prováděním předepsaných zkoušek předmětných výrobků na základě platných norem, včetně zatřídění a klasifikace.
 
Obsah předmětu:
1.Organizace působící v oblasti legislativy a posuzování shody (dotace 2/2)
 
a.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Úřad pro normalizaci a zkušebnictví
b.
Autorizované osoby a Oznámené subjekty
c.
Akreditované zkušební laboratoře

2.Technická normalizace (dotace 2/2)
 
a.
Základní rozdělení norem
b.
Tvorba a připomínkování technických norem
c.
Normy pro akreditaci zkušebních laboratoří

3.Úvod do zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění (dotace 4/4)
 
a.
Národní nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb.
b.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

4.
Posuzování shody stanovených výrobků (dotace 2/2)
 
a.
Úvod a hierarchie posuzování shody
b.
Posuzování shody výrobků dle platných národních NV a dle požadavků EU

5.
Zkoušení stavebně truhlářských a dřevařských výrobků (dotace 6/6)
 
a.
Požadavky
b.
Výrobky - základní rozdělení (harmonizovaná a neharmonizovaná oblast)
c.
Zkušební a klasifikační normy - zkoušení výrobků

6.
Posuzování shody vybraných a STV výrobků v rámci Autorizované osoby - NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. (dotace 6/6)
 
a.Vnitřní dveře a zárubně
b.
Požárně odolné dveře a zárubně
c.Jiné výrobky

7.Posuzování shody vybraných a STV výrobků v rámci Oznámeného subjektu - Nařízení EP a Rady EU č. 305/2011 (dotace 6/6)
 
a.
Okna a vchodové dveře
b.
Konstrukční řezivo
c.
Jiné výrobky

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
18 h
cvičení28 h
0 h
odborná exkurze
16 h
8 h
konzultace
8 h
15 h
příprava na zkoušku
12 h20 h
příprava na průběžné hodnocení
6 h
10 h
příprava na průběžný test4 h
10 h
příprava prezentace
4 h
9 h
zpracování protokolů
0 h
2 h
zpracování projektů
0 h
8 h
zpracování seminární práce
6 h
12 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - více než 80% účasti na cvičeních, odevzdané programy ze cvičení, zápočtový test
Zkouška - ústní s písemnou přípravou (poznámky, nákresy). Doba přípravy cca 10 minut, doba zkoušení cca 20 minut.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MAJZLÍKOVÁ, V. ČSN EN 14041 : 2005 (tř. znak: 91 7883) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Podstatné vlastnosti. Praha: Český normalizační institut, 2005. 32 s.
KOŽELOUH, B. ČSN EN 14081+A1 : 2011 (tř. znak: 73 2823) Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 32 s.
JIRKA, O. ČSN EN 14342+A1 : 2009 (tř. znak: 49 2109) Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014. 36 s.
HELEGDA, M. ČSN EN 14351-1+A1 : 2011 (tř. znak: 74 6075) Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 72 s.
JIRKA, O. ČSN EN 14915 : 2007 (tř. znak: 49 2113) Vnější obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, posuzování shody a označení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014. 36 s.
TYWONIAK, J. ČSN 73 0540-2 : 2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 56 s.
KAVAN, J. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2005. 50 s.
KAVAN, J. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1997. 50 s.
POLÁŠEK, J. -- ŠPAČEK, T. Stavebně truhlářská výroba - základy konstrukce a technologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 148 s. 2283. ISBN 978-80-7375-050-3.
POLÁŠEK, J. Technická normalizace a posuzování shody. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 200 s. ISBN 80-7157-876-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: