Sylabus předmětu NPKD - Nosné prvky a konstrukce ze dřeva (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: NPKD
Název v jazyce výuky: Nosné prvky a konstrukce ze dřeva
Název česky: Nosné prvky a konstrukce ze dřeva
Název anglicky: Supporting Elements and Construction of Wood
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová (garant)
Ing. Pavla Mocová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Rozšíření a doplnění znalostí v oblasti návrhu a posouzení základních typů dřevěných konstrukcí pozemních staveb (konstrukce stropní, příhradové, vaznicové konstrukce krovu, hambálkové soustavy bez mezistropu apod.) v návaznosti na znalosti získané v předmětu NDK. Orientování se v návrzích na rekonstrukce a opravy narušených dřevěných prvků. Legislativa - znalost potřebných zákonů, norem a vyhlášek.
 
Obsah předmětu:
1.Dřevěné rovinné a prostorové konstrukce -- základní typy, uspořádání nosných prvků, přenášení zatížení. (dotace 2/2)
2.Plnostěnné a příhradové nosníky, rámy, oblouky -- typy, základní konstrukční detaily, tvar střednice a způsob uložení vnějších vazeb rovinného zakřiveného prostého nosníku. (dotace 2/2)
3.Kotvení konstrukcí, uložení nosníků, řešení vnitřních kloubů, náhrada tesařských spojů. (dotace 2/0)
4.Aplikace silové metody na řešení rovinných staticky určitých i neurčitých konstrukcí -- rovinné rámy, rovinné oblouky. Využití tvarové symetrie. Vliv popuštění podpor, vliv změny teploty. (dotace 2/4)
5.Prostorová skladba konstrukcí s rovinnými příčnými vazbami. Rozdělení a volba typu krovu dle rozpětí, zatížení, přenos sil. (dotace 2/2)
6.Dřevěné prostorové konstrukce -- typy a skladba, plnostěnné prostorové konstrukce, skořepiny a lomenice, prutové prostorové konstrukce. (dotace 2/2)
7.Halové objekty. Prostorová tuhost, ztužidla a výztužné systémy. (dotace 2/1)
8.Analýza přímého prutu proměnlivého průřezu. (dotace 2/1)
9.Prostorové namáhání staticky určitých prutů -- nosníků, prostorově zatížený prut, nosník zatížený příčně ve dvou rovinách, balkónový nosník, prostorově lomený prut. (dotace 2/6)
10.Návrh a posouzení základní typů dřevěných konstrukcí PS (stropní a stěnové konstrukce, zastřešení, apod.) (dotace 3/7)
11.Přehled postupu nezbytných činností od podnikatelského záměru až do kolaudace a následného užívání, likvidace stavby, platná legislativa. Projektové dokumentace. Orientační oceňování dle JKSO. (dotace 2/0)
12.Metody a postupy optimální tvorby výrobního procesu, vzájemné návaznosti. Stavebně technologická příprava stavby, výrobní a staveništní výstavbové procesy, POV. (dotace 2/1)
13.Časové plánování -- lhůty a doby trvání, technologické normály, harmonogramy. Finanční plánování -- sestavování celkových nákladů, souhrnný rozpočet, využití programového vybavení. (dotace 2/0)
14.Koordinace, kompletace, kvalita a bezpečnost stavebních prací. (dotace 1/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Seznámit se silovou metodou výpočtu staticky neurčitých konstrukcí
-Schopnost vybrat vhodný materiál na navrhovanou konstrukci
-Znalost jednotlivých druhů projektových dokumentací a jejich členění
-Znalost metody mezních stavů (Eurokód5)
-Znalost právního a normativního prostředí pro realizaci staveb

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     konzultace10 h
Samostudium
     příprava na zkoušku35 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava prezentace4 h
     zpracování seminární práce25 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Semestrální práce - Návrh zadané dřevěné konstrukce, stanovení postupu realizace - POV. Obhajoba práce při zápočtu.
Zápočet - podmínkou udělení zápočtu je vypracování zadaných programů a účast na cvičeních(80%)
Zkouška je ústní, položeny jsou postupně 3 otázky z probíraných témat. Doba trvání zkoušky je cca 25 minut.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKUKLÍKOVÁ, A. -- KUKLÍK, P.Navrhování dřevěných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1995-1PrahaInformační centrum ČKAIT2010978-80-87093-88-7
ZBLASS, H J. a kol.Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí: obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby : komentář k ČSN 73 1702:2007 : modifikovaný překlad vysvětlivek k německé normě DIN 1052:2004PrahaPro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT2008978-80-87093-73-3
ZHOLICKÝ, M. -- MARKOVÁ, J. -- SÝKORA, M.Zatížení stavebních konstrukcí: příručka k ČSN EN 1991PrahaPro Ministerstvo pro místní rozvoj a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT2010978-80-87093-89-4
ZJARSKÝ, Č. -- MUSIL, F.Příprava a realizace stavebBrnoAkademické nakladatelství CERM200380-7204-282-3
ZHRČKA, I.Dimenzovanie drevených prvkovZvolenTU, Drevárská fakulta199380-228-0223-9
ZVESELÝ, J. -- MIKŠ, L. a kol.Technické požadavky na výstavbu: odborný výklad aktuálních stavebně-technických předpisů a norem pro stavební praxiPrahaDashöfer
ZSTRAKA, B. a kol.Konstrukce šikmých střechPrahaGrada2013978-80-247-4205-2
ZBEINHAUER, P.Systémy štandardných detailov: konštrukčné detaily pre stavebné zámery s popisom částí stavebných konštrukcií a cenamiBratislavaEurostav2008978-80-89228-11-9
DJELÍNEK, L.Tesařské konstrukcePrahaPro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT2008978-80-87093-74-0
DDřevěné konstrukce podle Eurokódu 5.PrahaInformační centrum ČKAIT200480-86769-13-5
DJELEN, V.Ekonomika stavebního díla 40 : Příprava a řízení staveb. Doplňkové skriptumPrahaČVUT200080-01-01423-1
DHRČKA, I.Projektovanie drevených staviebZvolenTechnická univerzita vo Zvolene199480-228-0332-4
DDie HolzkonstruktionenDüsseldorfWerner-Verlag19893-8041-3161-1
DKADLČÁK, J. -- KYTÝR, J.Statika stavebních konstrukcí.V BrněVUTIUM2010978-80-214-3419-6
DStavební zákon a vyhlášky: technické požadavky na stavby, dokumentace staveb, územní plánování, územní řízení, ohlašování staveb, stavební povolení, autorizovaní inspektoři, kolaudace, bezbariérové užívání staveb : autorizované profese, vyvlastnění : podle stavu k 1.4.2013OstravaSagit2013978-80-7208-979-6
DKrizové zákony: krizový zákon, integrovaný záchranný systém, hospodářská opatření pro krizové stavy, obnova území ; Hasičský záchranný sbor ; Požární ochrana : zákony, nařízení vlády, vyhlášky : podle stavu k 10.6.2013OstravaSagit2013978-80-7208-990-1
DŽivotní prostředí: vodní hospodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, geneticky modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence, ekologická újma, ukládání oxidu uhličitého : velká novela zákona o odpadech účinná od 1.10.2013OstravaSagit2013978-80-7208-993-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: