Sylabus předmětu SAK - Statická analýza konstrukcí (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SAK
Název v jazyce výuky: Statická analýza konstrukcí
Název česky: Statická analýza konstrukcí
Název anglicky: Static Analysis of Structures
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit posluchače se statickou analýzou konstrukcí.
Učební látka obsahuje jednak obecnou teoretickou část, která bude zameřena na idealizaci konstrukcí, na maticovou formu obecné deformační metody a na metodu konečných prvků, jednak část věnovanou statickým výpočtům, která bude zahrnovat získání znalostí o programových systémech pro statiku stavebních konstrukcí.
 
Obsah předmětu:
1.Idealizace konstrukce a výpočtové modely (dotace 1/1)
 
a.Idealizace konstrukce
b.Výpočtové modely

2.Obecná deformační metoda, metoda konečných prvků a programové systémy (dotace 4/4)
 
a.Maticová forma obecné deformační metody
b.Základy metody konečných prvků
c.Programové systémy založené na MKP
d.Moduly pro dimenzování dřevěných konstrukcí

3.Modelování zatížení a prutové konstrukce (dotace 3/3)
 
a.Modelování zatížení v lokálním a globálním systému
b.Modelování rovinné prutové konstrukce
c.Modelování prostorové prutové konstrukce

4.Posouzení příhradových vazníků a obloukových nosníků (dotace 3/3)
 
a.Posouzení příhradových vazníků
b.Posouzení obloukových nosníků
c.Spoje dřevěných konstrukcí

5.Výpočet plošných konstrukcí (dotace 3/3)
 
a.Modelování plošných konstrukcí
b.Posouzení plošných konstrukcí

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Rozvíjení prostorové představivosti
-Schopnost řešit prostorové problémy
-Schopnost vyšetřit výsledné silové účinky působící na reálné konstrukce
-Znalost metody mezních stavů (Eurokód5)
-Znalost navrhování dřevěných prvků nosných konstrukcí

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku42 h
     zpracování seminární práce42 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou zápočtu bude předložení statických výpočtů z jednotlivých témat. Ukončení předmětu písemnou zkouškou (délka cca 1 h, max. počet bodů: 30, min. 16).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBLASS, H J. a kol.Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí: obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby : komentář k ČSN 73 1702:2007 : modifikovaný překlad vysvětlivek k německé normě DIN 1052:2004PrahaPro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT2008978-80-87093-73-3
ZKUKLÍK, P.Dřevěné konstrukcePrahaPro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT200580-86769-72-0
ZKUKLÍKOVÁ, A. -- KUKLÍK, P.Navrhování dřevěných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1995-1PrahaInformační centrum ČKAIT2010978-80-87093-88-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: