Sylabus předmětu SAK - Statická analýza konstrukcí (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SAK
Název předmětu česky:
Statická analýza konstrukcí
Název předmětu anglicky:
Static Analysis of Structures
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit posluchače se statickou analýzou konstrukcí.
Učební látka obsahuje jednak obecnou teoretickou část, která bude zameřena na idealizaci konstrukcí, na maticovou formu obecné deformační metody a na metodu konečných prvků, jednak část věnovanou statickým výpočtům, která bude zahrnovat získání znalostí o programových systémech pro statiku stavebních konstrukcí.
 
Obsah předmětu:
1.Idealizace konstrukce a výpočtové modely (dotace 1/1)
 
a.
Idealizace konstrukce
b.Výpočtové modely

2.
Obecná deformační metoda, metoda konečných prvků a programové systémy (dotace 4/4)
 
a.
Maticová forma obecné deformační metody
b.
Základy metody konečných prvků
c.
Programové systémy založené na MKP
d.Moduly pro dimenzování dřevěných konstrukcí

3.Modelování zatížení a prutové konstrukce (dotace 3/3)
 
a.
Modelování zatížení v lokálním a globálním systému
b.
Modelování rovinné prutové konstrukce
c.Modelování prostorové prutové konstrukce

4.
Posouzení příhradových vazníků a obloukových nosníků (dotace 3/3)
 
a.
Posouzení příhradových vazníků
b.
Posouzení obloukových nosníků
c.Spoje dřevěných konstrukcí

5.
Výpočet plošných konstrukcí (dotace 3/3)
 
a.Modelování plošných konstrukcí
b.
Posouzení plošných konstrukcí

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku42 h
zpracování seminární práce
42 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou zápočtu bude předložení statických výpočtů z jednotlivých témat. Ukončení předmětu písemnou zkouškou (délka cca 1 h, max. počet bodů: 30, min. 16).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BLASS, H J. a kol. Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí: obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby : komentář k ČSN 73 1702:2007 : modifikovaný překlad vysvětlivek k německé normě DIN 1052:2004. 1. vyd. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2008. 227 s. Řada C - Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. ISBN 978-80-87093-73-3.
KUKLÍK, P. Dřevěné konstrukce. 1. vyd. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2005. 171 s. Technická knižnice. ISBN 80-86769-72-0.
KUKLÍKOVÁ, A. -- KUKLÍK, P. Navrhování dřevěných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1995-1. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2010. 140 s. ISBN 978-80-87093-88-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: