Sylabus predmetu TTDD - Technika a technologie dopravy dříví (LDF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: TTDD
Název předmětu česky:
Technika a technologie dopravy dříví
Název předmětu anglicky:
Timber Haulage Technologies
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav techniky (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Pavel Čacký (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc. (garant)
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem je studentům předložit ucelené informace o historických, současných i výhledových trendech v oblasti primární i sekundární dopravy dříví. Rozvoj znalostí v oboru by měl být podpořen jak teoretickou, tak i praktickou výukou v učebnách a praktickými exkurzemi a cvičeními v rámci hlavního terénního cvičení.
 
Obsah předmětu:
1.Přednášky (dotace 26/0)
 
a.
Přejímky dříví. Příčiny rozdílů v evidovaném objemu dříví. Elektronické přejímky dříví.
b.
Úloha lesní dopravní sítě v procesu těžby a dopravy dříví.
c.
Zpřístupňování porostního nitra pro různé technologie.
d.
Logistika v lesním hospodářství. Racionalizace dopravních procesů. Hodnotová analýza.
e.
Lanová dopravní zařízení I.
f.Lanová dopravní zařízení II.
g.
Dálková doprava silniční.
h.Dálková doprava železniční.
i.Vodní a vzdušná doprava.
j.
Počítačové programy podporující přípravu, řízení a vyhodnocení procesu těžby a dopravy dříví.
k.
Méně obvyklé technologie dopravy dříví.
l.
Provozní spolehlivost a diagnostika strojů. Systémy péče o stroje a zařízení.
m.
Multikriteriální metody hodnocení šetrnosti dopravních technologií.
n.
Legislativy a bezpečnosti a hygieny práce v dopravní činnosti.

2.Cvičení (dotace 0/26)
 
a.
Provozní nasazení plně mechanizovaných technologií I
b.Provozní nasazení plně mechanizovaných technologií II
c.
Hlavní cvičení - dvou denní projekt
d.Precizní lesnictví
e.
Produktivita práce lesních strojů
f.Chronometráže provozu lesních strojů
g.
Energetický audit
h.
Odvoz dříví
i.
Prezentace těžby a dopravy dříví podle hospodářských souborů

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
18 h
cvičení
28 h
2 h
práce v terénu
16 h
0 h
odborná exkurze
8 h0 h
projektová práce
12 h
28 h
příprava na zkoušku30 h60 h
příprava prezentace
6 h
10 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
3 h
0 h
zpracování protokolů6 h12 h
zpracování projektů
3 h10 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Po splnění všech požadavků ze cvičení (vypracování povinných projektů) je udělen zápočet, který je podmínkou pro možnost přihlášení se ke zkoušce. Zkušební otázky budou každý rok vystaveny na dokumentovém serveru předmětu a jsou komponovány na základě studijní literatury. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. Technika a technologie v lesnictví. Díl druhý. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 300 s. ISBN 978-80-7375-840-0.
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. a kol. Technika a technologie v lesnictví. Díl první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 364 s. ISBN 978-80-7375-839-4.
SKOUPÝ, A. a kol. Multikriteriální hodnocení technologií pro soustřeďování dříví. 1. vyd. Praha: Lesnická práce, s.r.o., 2011. 212 s. ISBN 978-80-7458-016-1.
Introduction to forest operations and technology.  Tampere, Finland.
HOREK, P. Lesní lanovky. Kostelec n. Č. L.: Lesnická práce, s.r.o., 2007. 104 s. ISBN 978-80-87154-10-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-LI-LI Lesní inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-LI-LI Lesní inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: