Sylabus predmetu TTDD - Technika a technologie dopravy dříví (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: TTDD
Název v jazyce výuky: Technika a technologie dopravy dříví
Název česky: Technika a technologie dopravy dříví
Název anglicky: Timber Haulage Technologies
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Pavel Čacký (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla (cvičící, přednášející)
Ing. Pavel Slezák (přednášející)
doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc. (garant)
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem je studentům předložit ucelené informace o historických, současných i výhledových trendech v oblasti primární i sekundární dopravy dříví. Rozvoj znalostí v oboru by měl být podpořen jak teoretickou, tak i praktickou výukou v učebnách a praktickými exkurzemi a cvičeními v rámci hlavního terénního cvičení.
 
Obsah předmětu:
1.Přednášky (dotace 26/0)
 
a.Přejímky dříví. Příčiny rozdílů v evidovaném objemu dříví. Elektronické přejímky dříví.
b.Úloha lesní dopravní sítě v procesu těžby a dopravy dříví.
c.Zpřístupňování porostního nitra pro různé technologie.
d.Logistika v lesním hospodářství. Racionalizace dopravních procesů. Hodnotová analýza.
e.Lanová dopravní zařízení I.
f.Lanová dopravní zařízení II.
g.Dálková doprava silniční.
h.Dálková doprava železniční.
i.Vodní a vzdušná doprava.
j.Počítačové programy podporující přípravu, řízení a vyhodnocení procesu těžby a dopravy dříví.
k.Méně obvyklé technologie dopravy dříví.
l.Provozní spolehlivost a diagnostika strojů. Systémy péče o stroje a zařízení.
m.Multikriteriální metody hodnocení šetrnosti dopravních technologií.
n.Legislativy a bezpečnosti a hygieny práce v dopravní činnosti.

2.Cvičení (dotace 0/26)
 
a.Provozní nasazení plně mechanizovaných technologií I
b.Provozní nasazení plně mechanizovaných technologií II
c.Hlavní cvičení - dvou denní projekt
d.Precizní lesnictví
e.Produktivita práce lesních strojů
f.Chronometráže provozu lesních strojů
g.Energetický audit
h.Odvoz dříví
i.Prezentace těžby a dopravy dříví podle hospodářských souborů

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita k učení se
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost samostatně vymezit, pojmenovat a tvůrčím způsobem řešit teoretické a praktické ekonomické a politické lesnické problémy.
-Schopnost soustředit se na podstatu problému a odhlédnutí od vedlejších faktorů.
-Znalost ekonomických kalkulací

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h18 h
     cvičení28 h2 h
     práce v terénu16 h0 h
     odborná exkurze8 h0 h
     projektová práce12 h28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h60 h
     příprava prezentace6 h10 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe3 h0 h
     zpracování protokolů6 h12 h
     zpracování projektů3 h10 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Po splnění všech požadavků ze cvičení (vypracování povinných projektů) je udělen zápočet, který je podmínkou pro možnost přihlášení se ke zkoušce. Zkušební otázky budou každý rok vystaveny na dokumentovém serveru předmětu a jsou komponovány na základě studijní literatury. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZNERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P.Technika a technologie v lesnictví. Díl druhý.BrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-840-0
ZNERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. a kol.Technika a technologie v lesnictví. Díl první.BrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-839-4
ZSKOUPÝ, A. a kol.Multikriteriální hodnocení technologií pro soustřeďování dřívíPrahaLesnická práce, s.r.o.2011978-80-7458-016-1
ZIntroduction to forest operations and technologyTampere, Finland
ZHOREK, P.Lesní lanovkyKostelec n. Č. L.Lesnická práce, s.r.o.2007978-80-87154-10-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 27. 5. 2019.

Typ výstupu: