Sylabus předmětu MVNV - Malé vodní nádrže (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MVNV
Název předmětu česky: Malé vodní nádrže
Název předmětu anglicky:
Small Water Reservoirs
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. Jana Marková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Navrhování, projekce, realizace, údržba, oprava a rekonstrukce malých vodních nádrží.
Využívání při ochraně a tvorbě vodních zdrojů, protierozní ochraně. Protipovodňová funkce, chov ryb.
 
Obsah předmětu:
1.
Účel malých vodních nádrží. Geologické, hydrologické podklady, inženýrskogeologický průzkum, zakládání, stabilita a bezpečnost hrází a objektů, hydrotechnické řešení, způsoby těsnění, odběry a odběrná zařízení, bezpečnostní přelivy, stavidla, kbely, provozní režim (manipulační řád), technika a technologie výstavby, zabezpečování svahů hráze a břehů nádrže, protiabrazní opatření, břehová a doprovodná zeleň, efektivita MVN, údržba a rekonstrukce, využívání MVN při retenci srážkové vody (tvorba a ochrana vodních zdrojů), retardaci odtoku, předpoklady pro rybniční hospodářství. Související legislativa. (dotace 12/12)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
24 h
24 h
cvičení
24 h0 h
odborná exkurze
16 h
0 h
konzultace
16 h46 h
příprava na zkoušku
15 h
20 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
20 h
zpracování projektů
25 h
30 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška; studen musí prokázat schopnost orientovat se v problematice, znalost základní odborné terminologie a definice vztahů. Student prokáže alespoň 80% znalosti z prezentované problematiky
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ČSN 75 2410 (752410) Malé vodní nádrže = Small water reservoirs. 48 s.
ŠÁLEK, J. -- TLAPÁK, V. Ekologická a vodohospodářská funkce malých vodních nádrží v lesním prostředí. Vodní hospodářství = Water management. 2011. sv. 2011, č. 1, s. 39--43. ISSN 1211-0760.
DOLEŽAL, P. a kol. Malé vodní a suché nádrže: TP 1.19 : technická pomůcka k činnosti autorizovaných osob. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011. 108 s. ISBN 978-80-86364-16-2.
TLAPÁK, V. -- HERYNEK, J. Malé vodní nádrže. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. 198 s. ISBN 80-7157-635-2.
HERYNEK, J. -- TLAPÁK, V. Malé vodní nádrže. Brno: MZLU, 2002. 198 s. ISBN 80-7157-635-2.
SYNKOVÁ, J. -- ZLATUŠKA, K. Malé vodní nádrže: cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. 51 s. ISBN 80-7157-672-7.
ŠÁLEK, J. Malé vodní nádrže v zemědělské krajině. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2000. 70 s. ISBN 80-7271-051-6.
VRÁNA, K. -- BERAN, J. Rybníky a účelové nádrže. 2. vyd. Praha: ČVUT, 2005. 150 s. ISBN 80-01-02570-5.
VRÁNA, K. -- BERAN, J. Rybníky a účelové nádrže. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1998. 150 s. ISBN 80-01-01713-3.
VRÁNA, K. Rybníky a účelové nádrže : Příklady. 2. vyd. Praha: ČVUT, 1998. 91 s. ISBN 80-01-00656-5.
HANÁK, K. -- KUPČÁK, V. -- SKOUPIL, J. -- ŠÁLEK, J. -- TLAPÁK, V. -- ZUNA, J. Stavby pro plnění funkcí lesa. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., 2009. 304 s. ISBN 978-80-87093-76-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-KI-KI Krajinné inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: