Sylabus předmětu PVC - Projektování výrobních celků (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PVC
Název v jazyce výuky: Projektování výrobních celků
Název česky: Projektování výrobních celků
Název anglicky: Design of Production Units
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Jitka Čechová (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející)
Ing. Tomáš Mansbart (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Seznámit posluchače s povinnostmi, které se musí zabezpečit od zrodu myšlenky realizovat konkrétní stavbu až po její dokončení - kolaudaci, dále se zákony související s projekční a realizační činností, s projektovou dokumentací, s jednotlivými profesemi a jejich vzájemné vazby.
Seznámení se základními požadavky na provádění a konstrukce staveb, konstrukčními systémy budov, členění objektu na jednotlivé stavební díly a jejich vlastnosti. Stavební výkresová dokumentace.
 
Obsah předmětu:
1.Konstrukční systémy výrobních budov, vliv konstrukce na stavební hmoty, volba systému pro danou výrobu. Vliv podloží na základové konstrukce objektů i výrobního zařízení. Projekty rekonstrukcí, adaptací, modernizací a opravy stávajících výrobních objektů a závodů, modernizace výrobních zařízení. (dotace 2/0)
2.Typologie-průmyslová výroba: výrobna jako celek vzhledem k okolí, výrobní schéma závodu, výrobní a pomocné provozy, doprava na závodě a napojení na dopravu území, zdroje energií a médií resp. sítě v lokalitě, skládky, ochranná pásma všech zdrojů a projednávání se správci, zohlednění požadavků ekologie na výrobu vzhledem k okolí, architektonické požadavky na začlenění výrobny do lokality. Vnitřní uspořádání výrobny. (dotace 6/4)
3.Přehled základních požadavků IBP, požární ochrany a hygieny práce potřebných pro navrhování pracovních procesů i výrobních provozů. (dotace 2/4)
4.Dimenzování výrobních i pomocných provozů (kotelny, trafostanice, strojovny, VZT, ČOV, parkoviště, skládky, sklady, administrativa, stravování, hygienické zázemí). Osvětlení, hlučnost, výbušnost apod. Praktické ukázky na situacích závodů. (dotace 4/4)
5.Orientace v projektových dokumentacích, znalost jejich druhů, jednotlivých částí, obsahu, skladby a užití. Ukázky jednotlivých typů dokumentací.
Výkresy pozemních staveb - kreslení a kótování, společné požadavky na kreslení.
(dotace 2/4)
6.Smluvní vztahy k projektové činnosti, vazba projektových prací na hospodářský a obchodní zákoník, konkurzy a výběrová řízení. (dotace 2/2)
7.Zákon o územním plánování a stavebním řádu včetně jeho prováděcích a souvisejících vyhlášek (územní plán, stavební řád, stupně projektové dokumentace, skladba projektu, projednávání dokumentace, zkušební provoz, kolaudace apod.) (dotace 2/2)
8.Vliv stavby na životní prostředí: zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, vodní zákon (přípustné znečištění a ochrana jakosti vod), zákon o odpadech, ochrana ovzduší, ochrana zdraví, ochrana zemědělského a lesního půdního fondu. (dotace 2/2)
9.Investiční proces, účastníci investiční výstavby, veřejno-právní projednání stavby,hlavní zákony pro přípravu a realizaci staveb. Stavební zákon, obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb, obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace apod. (dotace 2/2)
10.Projektování a kolaudace staveb a technologií z hlediska BOZP.
Seznámení s normami týkajícími se dané problematiky ( např. prostorové uspořádání sítí technického vybavení, výrobní a nevýrobní budovy, šatny, umývárny a záchody a další).
(dotace 4/4)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Aplikace znalostí na projednávání jednotlivých stupňů dokumentace
-Orientace v textových částech dokumentace pro její schválení
-Schopnost posuzovat technologické projekty, schopnost posuzovat výhody a nevýhody řešení výrobních uzlů nebo celků
-Schopnost řešit individuální návrhy technologií dřevařského průmyslu
-Schopnost volby konstrukčního systému objektu pro danou výrobu

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h16 h
     cvičení28 h0 h
     odborná exkurze8 h0 h
     konzultace5 h20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku21 h40 h
     příprava na průběžný test10 h14 h
     zpracování projektů40 h50 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je udělen za správně zpracované projekty (technická zpráva včetně výkresové dokumentace) a splnění zápočtového testu (70%).
Zkouška je ústní, položeny jsou postupně 3 otázky z probíraných témat. Doba trvání zkoušky je cca 30 minut. Nutnou podmínkou zkoušky je udělený zápočet.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZŠIMEK, J. -- ŠPINKA, J.Technologické projektováníBrnoVUT199280-214-0434-5
ZKrizové zákony: krizový zákon, integrovaný záchranný systém, hospodářská opatření pro krizové stavy, obnova území ; Hasičský záchranný sbor ; Požární ochrana : zákony, nařízení vlády, vyhlášky : podle stavu k 10.6.2013OstravaSagit2013978-80-7208-990-1
ZStavební zákon a vyhlášky: technické požadavky na stavby, dokumentace staveb, územní plánování, územní řízení, ohlašování staveb, stavební povolení, autorizovaní inspektoři, kolaudace, bezbariérové užívání staveb : autorizované profese, vyvlastnění : podle stavu k 1.4.2013OstravaSagit2013978-80-7208-979-6
ZSERAFÍN, P. -- SLÁČAL, J.Ochranná a bezpečnostní pásma ve stavebnictví: MP 8 : metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osobPrahaPro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydává Informační centrum ČKAIT2009978-80-87093-96-2
ZŽivotní prostředí: vodní hospodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, geneticky modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence, ekologická újma, ukládání oxidu uhličitého : velká novela zákona o odpadech účinná od 1.10.2013OstravaSagit2013978-80-7208-993-2
ZBezpečnost a ochrana zdraví při práci: státní odborný dozor nad bezpečností práce : podle stavu k 2.4.2012OstravaSagit2012978-80-7208-926-0
ZRUSINOVÁ, M. -- JURÁKOVÁ, T. -- SEDLÁKOVÁ, M.Požární bezpečnost staveb: modul M01 : požární bezpečnost stavebBrnoAkademické nakladatelství CERM2007978-80-7204-511-2
DWALD, F. a kol.Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcíPrahaVydavatelství ČVUT200580-01-03157-8
DŠTĚDRÝ, F.Stavby pro výrobu a řemesla PrahaARCH 1994
DDOLEŽAL, J. a kol.Nový stavební zákon v teorii a praxi a předpisy související: s poznámkamiPrahaLinde200680-7201-626-1
DHLAVENKA, B.Projektování výrobních systémů : (Technologické projekty I)BrnoVUT199080-214-0144-3
DBezpečnost práce ve stavebnictvíPrahaSociologické nakladatelství199980-85850-74-5
DCHUNDELA, L.ErgonomiePrahaČVUT v Praze200580-01-02301-X
DAutorské právo. Průmyslová práva: podle stavu k 1.7.2013OstravaSagit2013978-80-7208-992-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 3. 7. 2019.

Typ výstupu: