Course syllabus PVC - Design of Production Units (FFWT - WS 2019/2020)


     Czech          English          


Course code: PVC
Course title in Czech:
Design of Production Units
Course title in English:
Design of Production Units
Semester:
WS 2019/2020
Mode of completion and number of credits:
Exam (5 credits)
Mode of delivery and timetabled classes: full-time, 2/2/1 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 20/0/0 (h/h/days in semester) (lectures per period / seminars per period)
Level of course:
master continuing
Course type: required
Type of delivery: usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Course supervising department:
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Teachers:
Ing. Jitka Čechová (examiner, instructor, lecturer)
prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (instructor, lecturer, supervisor)
Ing. Tomáš Mansbart (instructor, lecturer)
Prerequisites:
State Bachelor Examination
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
To familiarize students with duties which have to be secured from the intention to realize a concrete building to its putting into operation. Law and standards knowledge relating to an engineering and implementation working, individual professions and their corelation. Basic requirements for building implementation, contructive systems of buildings, drawing documenatation.
 
Course content:
1.
Constructive systems of production buildings and their choice for the said production. Subsoil effort on a base construction. Projects of restorations, adaptations, renovations and repairs of existing productive buildings, factories and production facilities. (allowance 2/0)
2.Typology of industrial production: productive scheme of a factory, productive and auxiliary plant, transport within a factory and a connection to territory transport, energy and media sources, tips, guard bands of all sources, architectonic requirements for manufactory integration in the locality and environmentalism. Inner ordering of manufactory. (allowance 6/4)
3.
The summary of basic technical requirements needed for proposing of procedure and productive operation. (allowance 2/4)
4.
Dimensioning of manufacturing and auxiliary operating. Practical demonstration on the factory situations. (allowance 4/4)
5.
Orientation in project documentation, knowledge of thein types, content, structure and usage. Drawings of the structural engineering. (allowance 2/4)
6.
Contractual relations to the project aktivity, economic and commercial codes, bankruptcies and selection prodecures. (allowance 2/2)
7.
Building act and its executive and related regulations. (allowance 2/2)
8.
Assessing of the impacts on the enviroment, water code, waste law, air protection, health protection, protection of agricultural and forest land resources. (allowance 2/2)
9.
Investment operation, investment building-up participants, statutory discussion of an construction, construction preparation and realization. Requirements for safety and features of an construction, common technical requirements securing barrierless usage of the constructions. (allowance 2/2)
10.
Projection and house inspection of the constructions and technologies in light of safety and health protection at work. Orientation in standards concerning existing problems. (allowance 4/4)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching methodDaily attendance
Combined form
lecture
28 h
16 h
practice28 h0 h
professional educational excursion
8 h
0 h
consultation5 h20 h
preparation for exam
21 h
40 h
preparation for regular testing
10 h
14 h
elaboration and execution of projects
40 h
50 h
Total
140 h
140 h
 
Assessment methods:
Credit - projects (works) have to be well done (technical report with project documentation) and the final test has to be succesfully passed (70%).
Exam - oral, 3 questions of the subject topics are given. The exam takes approx. 30 minutes. Essential condition of examination is previous gaining of credit.
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Combined form
Total
0 %
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
ŠIMEK, J. -- ŠPINKA, J. Technologické projektování. 1st ed. Brno: VUT, 1992. 103 p. ISBN 80-214-0434-5.
Krizové zákony: krizový zákon, integrovaný záchranný systém, hospodářská opatření pro krizové stavy, obnova území ; Hasičský záchranný sbor ; Požární ochrana : zákony, nařízení vlády, vyhlášky : podle stavu k 10.6.2013. Ostrava: Sagit, 2013. 288 p. ÚZ : úplné znění ;. ISBN 978-80-7208-990-1.
Stavební zákon a vyhlášky: technické požadavky na stavby, dokumentace staveb, územní plánování, územní řízení, ohlašování staveb, stavební povolení, autorizovaní inspektoři, kolaudace, bezbariérové užívání staveb : autorizované profese, vyvlastnění : podle stavu k 1.4.2013. Ostrava: Sagit, 2013. 448 p. ÚZ ;. ISBN 978-80-7208-979-6.
SERAFÍN, P. -- SLÁČAL, J. Ochranná a bezpečnostní pásma ve stavebnictví: MP 8 : metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob. 1st ed. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydává Informační centrum ČKAIT, 2009. 115 p. Metodické pomůcky k činnosti autorizovaných osob ;. ISBN 978-80-87093-96-2.
Životní prostředí: vodní hospodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, geneticky modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence, ekologická újma, ukládání oxidu uhličitého : velká novela zákona o odpadech účinná od 1.10.2013. Ostrava: Sagit, 2013. 672 p. ÚZ : úplné znění ;. ISBN 978-80-7208-993-2.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: státní odborný dozor nad bezpečností práce : podle stavu k 2.4.2012. Ostrava: Sagit, 2012. 400 p. ÚZ ;. ISBN 978-80-7208-926-0.
RUSINOVÁ, M. -- JURÁKOVÁ, T. -- SEDLÁKOVÁ, M. Požární bezpečnost staveb: modul M01 : požární bezpečnost staveb. 1st ed. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 177 p. Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia. ISBN 978-80-7204-511-2.

Recommended:
WALD, F. et al. Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí. 1st ed. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 336 p. ISBN 80-01-03157-8.
ŠTĚDRÝ, F. Stavby pro výrobu a řemesla . Praha: ARCH , 1994.
DOLEŽAL, J. et al. Nový stavební zákon v teorii a praxi a předpisy související: s poznámkami. Praha: Linde, 2006. 703 p. ISBN 80-7201-626-1.
HLAVENKA, B. Projektování výrobních systémů : (Technologické projekty I). 2nd ed. Brno: VUT, 1990. 201 p. ISBN 80-214-0144-3.
Bezpečnost práce ve stavebnictví. 1st ed. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 36 p. ISBN 80-85850-74-5.
CHUNDELA, L. Ergonomie. Praha: ČVUT v Praze, 2005. 173 p. ISBN 80-01-02301-X.
Autorské právo. Průmyslová práva: podle stavu k 1.7.2013. Ostrava: Sagit, 2013. 208 p. ÚZ : úplné znění. ISBN 978-80-7208-992-5.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study C-WE-WE Wood engineering, full-time form, initial period WS 2018/2019
Field of study C-WE-WE Wood engineering, part-time form, initial period WS 2018/2019
 
Course listed in previous semesters: WS 2020/2021, SS 2019/2020, WS 2018/2019, WS 2017/2018, SS 2016/2017, WS 2016/2017 (and older)
Teaching place: Brno


Last modification made by Ing. Alice Malá on 11/19/2019.

Type of output: