Sylabus předmětu CDT - CNC dřevozpracující technika (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CDT
Název předmětu česky:
CNC dřevozpracující technika
Název předmětu anglicky:
CNC Woodworking Technology
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Luďka Hlásková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Vít Novák, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Jiří Procházka (cvičící, přednášející)
Ing. Aleš Solař, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Praktická i teoretická znalost opracování dřeva a kompozitních materiálu na NC a CNC strojích. Základní principy přípravy výroby na NC strojích. Znalost bezpečnosti práce. Seznámení se strojem TECH99 a znalost jeho ovládání a údržby. Zpracování projektu studentů a výroba konkrétního individuálního výrobku.
 
Obsah předmětu:
1.
Význam mechanizace a automatizace v dřevařské výrobě, přehled CNC techniky. (dotace 2/1)
2.
Rozdělení a základní části obráběcích center. (dotace 2/1)
3.
Automatizace pohybového cyklu, číslicové řízení stroje. Vývojové stupně číslicově řízených strojů a jejich aplikace v DSP, další perspektivy vývoje, rozvojové tendence automatizační techniky. (dotace 2/1)
4.Konstrukce CNC strojů -- charakteristické znaky, konstrukční prvky v jednotlivých mechanizmech (pohony, převody, suporty, nastavení, výměna nástrojů). (dotace 2/1)
5.
Nástroje pro CNC stroje, dělení z pohledu jednotlivých typu CNC strojů, požadavky kladené na nástroje po stránce materiálové, konstrukčního řešení, upínání nástrojů ve vřetenech a suportech. (dotace 2/1)
6.
CNC horní frézka, konstrukční řešení, požadavky kladené na hygienu a OBP, nástroje. (dotace 2/1)
7.CNC polohovací vrtačka, polohování, mechanizace -- fixace obrobku na pracovní stůl. (dotace 2/1)
8.
Obráběcí centrum, konstrukční verze, systém výměny nástrojů, možnosti fixace obrobku, úprava obráběcího centra z pohledu řízení výroby. (dotace 2/1)
9.
Výrobní linky na bázi CNC strojů, kontinuální obrábění, dělení z pohledu DSP, řešení přísunu a odsunu materiálu, jednostranné, dvojstranné obrábění dílců. (dotace 2/1)
10.
Základní operace výroby na CNC strojích, CAD a export DXF, CAD/CAM/Post processing, základy tvorby G-kódu. (dotace 2/1)
11.
Základy programování obrábění systémem CAD/CAM (dotace 2/1)
12.
Programování konkrétních dílců pro obrábění v systému CAD/CAM (dotace 2/1)
13.
Praktická práce na CNC stroji, náležitosti přípravy výroby výrobků ze dřeva a kompozitních materiálů. Programování obrábění systémem CAD/CAM (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
14 h
14 h
cvičení
28 h28 h
odborná praxe
9 h
9 h
konzultace5 h
5 h
workshop
4 h
4 h
příprava na zkoušku
12 h
12 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
14 h
příprava na průběžný test
28 h
28 h
příprava prezentace
2 h
2 h
zpracování seminární práce
24 h
24 h
Celkem140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - podmínkou udělení zápočtu je splnění testu a 90% účast na cvičeních. Po udělení zápočtu je možné se přihlásit na ústní zkoušku.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŠTULPA, M. CNC: programování obráběcích strojů. 1. vyd. Grada, 2015. 240 s. ISBN 978-80-247-5269-3.
KRÁL, P. -- ŠRAJER, J. CNC obráběcí centra. Zemědělská 1, 613 00 Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 79 s. ISBN 978-80-7375-163-0.
MAREK, J. CNC obráběcí stroje. Ostrava: Technická univerzita , 2010. 103 s. ISBN 978-80-248-2329-4.
KRÁL, P. Jak se rozhodnout při volbě CNC obráběcího centra. Současné dřevostavby a nové materiály na bázi dřeva. 2012. č. 2, s. 66--68.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-DI-DI Dřevařské inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-DI-DI Dřevařské inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: