Sylabus předmětu TMDS - Technická mechanika (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TMDS
Název předmětu česky: Technická mechanika
Název předmětu anglicky:
Technical Mechanics
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Základy statiky, statické veličiny rovinných průřezů. Základy pružnosti a pevnosti, druhy napětí. Prostý nosník, návrh a posouzení pro různé druhy zatížení. Nosník s převislými konci, nosník konzolový.
 
Obsah předmětu:
1.Základy statiky. (dotace 2/2)
2.
Skládání a rozklad sil. Podmínky rovnováhy sil, statický moment síly. (dotace 2/2)
3.
Statické veličiny průřezu, těžiště složených ploch, momenty a poloměry setrvačnosti složených průřezů, průřezový modul. (dotace 2/2)
4.
Základy pružnosti a pevnosti, napětí v tahu, tlaku, vzpěr, kroucení, smyk a ohyb. (dotace 4/4)
5.
Posuzování konstrukcí ze dřeva podle teorie mezních stavů. (dotace 2/2)
6.
Prostý nosník, jeho návrh a posouzení pro různé druhy zatížení. (dotace 8/8)
7.
Zatížení nosníků stálé a pohyblivé. (dotace 2/2)
8.Nosník s převislými konci. (dotace 2/2)
9.Nosník konzolový. (dotace 2/2)
10.
Soustava rovnoběžných nosníků. (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku20 h
příprava na průběžný test
16 h
zpracování protokolů
20 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet: povinná účast na cvičeních, 2 písemné zápočtové testy v průběhu semestru
zkouška: písemná část 60 minut - 3 otázky (70% z celkového výsledku), ústní zkouška 20 minut(30% z celkového hodnocení)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BLASS, H J. a kol. Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí: obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby : komentář k ČSN 73 1702:2007 : modifikovaný překlad vysvětlivek k německé normě DIN 1052:2004. 1. vyd. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2008. 227 s. Řada C - Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. ISBN 978-80-87093-73-3.
KRÄMER, V. Dřevěné konstrukce: příklady a řešení podle ČSN 73 1702. 1. vyd. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, 316 s. ISBN 978-80-87438-16-9.
KRÄMER, V. Dřevěné konstrukce, Příklady a řešení ČSN 73 1702. Praha: IC ČKAIT, 2011. 318 s. ISBN 978-80-87438-16-9.

Doporučená:
HAVÍŘOVÁ, Z. Technická mechanika : cvičení. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 88 s. ISBN 80-7157-940-8.
HAVÍŘOVÁ, Z. Technická mechanika I.: základy statiky, pružnost a pevnost. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 105 s. ISBN 80-7157-667-0.
Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2004. 401 s. ISBN 80-86769-13-5.
KUKLÍK, P. -- STUDNIČKA, J. Dřevěné a kovové konstrukce: pro SPŠ stavební. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2006. 187 s. ISBN 80-7333-047-4.
KUKLÍK, P. Dřevěné konstrukce. 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005. 188 s. ISBN 80-01-03310-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: