Sylabus předmětu VMDS - Výroba vrstvených materiálů (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VMDS
Název předmětu česky:
Výroba vrstvených materiálů
Název předmětu anglicky: Laminated Materials Production
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Dr. Ing. Pavel Král
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: doc. Dr. Ing. Pavel Král (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Samuel Kramár, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem výuky je teoretická a praktická znalost dýh a vrstvených lepených konstrukčních materiálů. Znalost teoretických vlastností a praktické aplikace jednotlivých druhů. Základní přehled o výrobě dýh a vrstvených lepených konstrukčních materiálů.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní pojmy, klasifikace dýh a vrstvených materiálů (dotace 2/4)
 
a.
dýhy okrasné
b.
dýhy konstrukční
c.
vrstvené masivní materiály

2.
Suroviny pro výrobu dýh a vrstvených materiálů (dotace 2/4)
 
a.
dřevní surovina
b.
používaná lepidla
c.
příprava suroviny pro výrobu dýh

3.
Výroba okrasných dýh (dotace 4/2)
 
a.podélné dělení výřezů
b.
horizontální, vertikální, rotační a podélné krájecí stroje

4.Výroba konstrukčních dýh (dotace 4/4)
 
a.centrování a loupání dýh
b.
loupací stroje a jejich části
c.
odsun dýh a stříhání

5.
Sušení a sesazování dýh (dotace 4/2)
 
a.
sušení dýh
b.
sesazování dýh
c.
třídění a opravy dýh

6.
Předlisování a lisování materiálů, dokončovací práce (dotace 4/4)
 
a.
účel a parametry předlisování, zařízení
b.
účel a parametry lisování, zařízení
c.
dokončovací práce -- formátování, broušení, opravy vad

7.Navrhování výroby dýh a vrstvených materiálů (dotace 4/6)
 
a.
výpočty potřeby suroviny
b.
kapacitní technologické výpočty
c.
návrh technologického toku, technicko organizační uspořádání

návrh technologického toku, technicko organizační uspořádání

8.
Vlastnosti vrstvených materiálů (dotace 2/2)
 
a.
pevnost lepení vrstvených materiálů

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení28 h
odborná exkurze8 h
konzultace
6 h
příprava na zkoušku35 h
příprava na průběžné hodnocení
15 h
příprava na průběžný test
4 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
2 h
zpracování seminární práce14 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na přednáškách a na cvičeních, odevzdání seminární práce v průběhu semestru -- odevzdání projektu/obhajoba.
Písemný test - v průběhu semestru. Maximální počet bodů za každý test je 15, Test bude písemný v 5. týdnu semestru. Účast na písemném testu je povinná.
Předmět je ukončen ústní zkouškou (50% z celkové známky). Účast na zkoušce je povinná
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P. Analýza ohybové pevnosti a modulu pružnosti překližovaných desek. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2001. sv. 49, č. 4, s. 53--67. ISSN 1211-8516.
KRÁL, P. -- HRÁZSKÝ, J. -- PROVAZNÍK, I. Determining the pressing parameters of spruce water-resistant plywood. Brno: FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS, 2006. 31 s. ISBN 80-7157-957-2.
KRÁL, P. -- HRÁZSKÝ, J. Konstrukce a vlastnosti povrchově upravených vodovzdorných překližek. 1. vyd. Brno: MZLU, 2003. 80 s. ISBN 80-7157-650-6.
KRÁL, P. Dýhy, překližky a lepené materiály. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 241 s. ISBN 978-80-7375-552-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: