Sylabus předmětu POZS - Pozemní stavitelství (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: POZS
Název v jazyce výuky: Pozemní stavitelství
Název česky: Pozemní stavitelství
Název anglicky: Civil Engineering
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Jitka Čechová (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Naučit se navrhovat a posuzovat základní konstrukce pozemního stavitelství, zaměřené především na nosné konstrukce a prvky. Znalost hlavních pojmů z oblasti stavebnictví a stavební legislativy. Vysvětlení nezbytných zásad technického kreslení a zobrazování stavebních konstrukcí podle ČSN a již platných evropských norem. Praktické zpracování výkresové dokumentace jednoduché stavby.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do pozemního stavitelství a základní názvosloví. Funkční, materiálové, technologické a stavebně konstrukční třídění pozemních staveb. (dotace 1/2)
2.Legislativní a právní předpisy platné pro stavby (stavební zákon, jeho prováděcí předpisy a zákony a vyhlášky související), technická normalizace. (dotace 1/0)
3.Základní požadavky na provádění a konstrukce staveb. Konstrukční systémy PS, terminologie, základní třídění, jedno a vícepodlažní budovy, halové stavby. (dotace 1/0)
4.Druhy projektových dokumentací a jejich členění. Čtení stavebních výkresů. (dotace 1/2)
5.Členění objektu na jednotlivé stavební díly a seznámení se s jejich vlastnostmi. Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy. Technická zařízení budov. (dotace 2/2)
6.Svislé nosné konstrukce, příčky. Výplně otvorů. Komíny a kouřovody. (dotace 2/2)
7.Vodorovné nosné konstrukce, konstrukce předsazené a ustupující, podhledy. Zastřešení objektů. (dotace 2/2)
8.Konstrukce spojující různé výškové úrovně: rampy, schodiště, žebříky, stupadla a výtahy. Třídění, konstrukční řešení, prostorové vazby. (dotace 2/2)
9.Návrh schodiště -- Třídění dle umístění a účelu, sklonu a tvaru, počtu ramen. Prostorové požadavky na schodiště a schodišťový prostor, vztah vnitřního schodiště k ostatním konstrukcím budovy, konstrukční prvky schodiště a názvosloví. Zásady pro návrh schodiště a zábradlí, výpočty. (dotace 4/2)
10.Navrhování základových konstrukcí, stanovení zatížení a přibližný výpočet základů, zakládání podsklepených a nepodsklepených budov, hydroizolace spodní stavby.
Postup při výškovém osazení objektu, řešení vstupů do objektu. Oplocení pozemků.
(dotace 2/2)
11.Kreslení jednotlivých výkresů stavební části podle norem: základní pravidla zobrazování, kreslení a kótování, společné požadavky na kreslení, formáty a skládání výkresů, měřítka, druhy a tloušťky čar, velikost a umístění obrazů a popisů, modulová síť a modulové rozměry, písmo, označování stavebních hmot v řezech. Kreslení výkopů, základů, svislých a vodorovných konstrukcí, komínů, schodišť, ramp, truhlářských výrobků, zařizovacích předmětů apod. (dotace 4/8)
12.Základní předpisy pro obytné budovy včetně garáží (odstupy budov, orientace ke světovým stranám, výškové osazení budovy, domovní komunikace, schodiště, rampy, navrhování velikosti a umístění otvorů z hlediska jejich funkce apod.). Bezbariérové řešení staveb. (dotace 2/1)
13.Obytný prostor, prostorové potřeby člověka v bytě a principy jeho dimenzování, vytváření prostorů v bytě (vstupní prostor, obytné místnosti, kuchyně, hygienická zařízení, uskladnění potravin, uložení úklidových předmětů, domácí práce, šatny a vestavěné skříně, neobytné prostory apod.), požadavky na mikroklima (tepelné a vlhkostní mikroklima, ovzduší, osvětlení umělé a denní, proslunění, hluk v bytě a jeho okolí apod.). (dotace 2/1)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Orientace v základních obecně technických požadavcích na stavby
-Schopnost navrhnout a posoudit základní konstrukce pozemního stavitelství z hlediska materiálů, technologií i provádění
-Základní technická terminologie, osvojení přesných vyjadřovacích schopností v oblasti předmětů konstrukce pozemního stavitelství.
-Získání, popřípadě prohloubení technických vědomostí a dovedností potřebných při čtení a kreslení stavebních výkresů a schémat
-Znalost obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška26 h
     cvičení26 h
     konzultace5 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h
     příprava na průběžné hodnocení5 h
     zpracování projektů30 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet (odevzdání výkresů a úspěšné napsání průběžných testů - 80%). Podmínkou udělení zápočtu je vypracování jednoduchého projektu (5-7 samostatných výkresů, technický popis).
Zkouška je ústní, položeny jsou postupně 3 otázky z probíraných témat. Doba trvání zkoušky je cca 30 minut.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKOLB, J. -- KOŽELOUH, B.Dřevostavby: systémy nosných konstrukcí, obvodové pláštěPrahaGrada2011978-80-247-4071-3
ZČSN 73 0580 Denní osvětlení budov.PrahaČeský normalizační institut2007
ZWITZANY, J. a kol.Konstrukce pozemních staveb 20PrahaČeská technika - nakladatelství ČVUT200680-01-03422-4
ZMACEKOVÁ, V. -- VLČEK, M.Zakládání stavebBrnoEra200480-86517-83-7
ZNUTSCH, W.Dřevěná schodištěPrahaEuropa-Sobotáles200280-86706-01-X
ZČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební částiPrahaČeský normalizační institut2004
ZPozemní stavitelství I.OstravaVŠB - Technická univerzita200580-248-0830-7
ZMANNES, W.Dřevěná schodiště: praktické návody, doporučení a příklady pro řemeslnou výrobu schodišťPrahaGrada200580-247-0949-X
DMIKULÁŠ, M. -- OLÁH, J. -- MIKULÁŠOVÁ, D.Kreslenie stavebných konštrukciíBratislavaJAGA2011978-80-8076-088-5
DWITZANY, J.Konstrukce pozemních staveb 20: Zakládání staveb, Spodní stavba, Dilatace spod. stavby, Hydroizolace spod. stavby, Schodiště a šikmé rampyPrahaČVUT Praha200180-01-02317-6
DŠTÍPEK, J. -- PAROUBEK, J.Stavby pro bydleníV PrazeNakladatelství ČVUT200680-01-03441-0
DZDAŘILOVÁ, R.Bezbariérové užívání staveb: metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavebPrahaInformační centrum ČKAIT :2011978-80-87438-17-6
DKOS, J. a kol.Konstrukce pozemních staveb III: návody pro cvičeníBrnoCERM199780-7204-027-8
DSERAFÍN, P. -- SLÁČAL, J.Ochranná a bezpečnostní pásma ve stavebnictví: MP 8 : metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osobPrahaPro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydává Informační centrum ČKAIT2009978-80-87093-96-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: