Sylabus predmetu DSAT - Dendrologie subtropů a tropů (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DSAT
Název v jazyce výuky: Dendrologie subtropů a tropů
Název česky: Dendrologie subtropů a tropů
Název anglicky: Dendrology of the Subtropics and Tropics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Lesnická botanika speciální nebo Pedologie subtropů a tropů nebo Bioklimatologie
 
Zaměření předmětu:
Poznání vybraných druhů jehličnatých a listnatých dřevin dle morfologických znaků, znalost jejich pojmenování dle vědecké nomenklatury, umět posoudit dřeviny jako rostlinné organizmy v jednotě s jejich biotickým a abiotickým prostředím a ohodnotit dřeviny z hlediska produkce dřevní hmoty, znát dosah a účinnost vlastností jednotlivých druhů dřevin pro řešení praktického využití v lesním hospodářství ČR a v oblasti tropů a subtropů.
 
Obsah předmětu:
1.Obecná dendrologie (dotace 6/6)
 
a.Náplň a úloha lesnické dendrologie. Životní formy dřevin. Proměnlivost druhu.
b.Taxonomie nahosemenných a krytosemenných
c.Ekologické vztahy dřevin v lesních porostech.
d.cvičení : Morfologie dřevin, zadání seminární práce
cvičení: Větvičky v zimním stavu (pupeny)
cvičení : Ginkgoaceae, Taxaceae, Taxodiaceae

2.Základy fytogeorafie (dotace 6/6)
 
a.Chorologie. Areály dřevin. Migrace.
b.Vegetační zonálnost. Boreální lesy. Opadavé listnaté lesy.
c.Výšková vegetační stupňovitost.
d.cvičení: exkurse BZA
cvičení: Pinaceae, Cupressaceae
cvičení: Fagaceae, Oleaceae, Ulmaceae

3.Dřeviny Evropy a České republiky (dotace 6/4)
 
a.Vývoj dřevin na území ČR v době poledové, dřevinná skladba.
b.Introdukce, nejčastější introdukované dřeviny a jejich potenciální využití v lesnictví a krajině střední Evropy
c.Význam dřevin pro člověka - praktické využití, historie a současnost.
Vliv antropické činnosti na dřeviny
d.cvičení :Betulaceae, Tiliaceae, Ulmaceae, Salicaceae
cvičení: Rosaceae, Berberidaceae, Solanaceae, Saxifragaceae, Elaeagnaceae, Magnoliaceae

4.Dřeviny tropů a subtropů (dotace 10/12)
 
a.Dřeviny subtropů - středomoří
b.Dřeviny Afriky
c.Dřeviny Jižní a Stř. ameriky
d.Dřeviny Asie
e.Dřeviny Austrálie
f.cvičení: Dřeviny subtropů - středomoří; Dřeviny Afriky; Dřeviny Jižní a Stř. ameriky; Dřeviny Asie; Dřeviny Austrálie
cvičení - zápočet

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost rozlišit druhy dřevin na základě morfologických znaků
-Znalost domácích a běžně pěstovaných druhů dřevin
-Znalost ekologických nároků dřevin
-Způsobilost navrhovat vhodné kombinace druhů dřevin pro výsadby v krajině tropů a subtropů

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení22 h
     odborná exkurze2 h
     konzultace2 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h
     příprava na průběžné hodnocení42 h
     příprava na průběžný test15 h
     příprava prezentace15 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
odevzdání seminární práce v průběhu semestru
3 písemné testy na latinská jména druhů v průběhu semestru (3 x 25 obrázků, maximum bodů v každém testu je 100, maximum bodů ve všech testech je 300. Před praktickým poznáváním dřevin je nutno dosáhnout 200 bodů.)
zápočet -- praktické poznávání dřevin : poznat 80% druhů z jednotlivých skupin
1. listnáče podle herbářových položek (všechny druhy probrané na cvičeních)
2. jehličnany - čerstvé větve(všechny druhy probrané na cvičeních)
3. Šišky, plody a semena jehličnanů i listnáčů
Seznam druhů k jednotlivým částem zápočtu je k dispozici na dokumentovém serveru UIS.
závěrečná zkouška (délka 20/ 15 min, písemná část 60% celkové známky/ ústní 40%. Seznam okruhů otázek je k dispozici na Dokumentovém serveru UIS
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZÚRADNÍČEK, L.Lesnická dendrologie II.: (Angiospermae)V BrněMendelova zemědělská a lesnická univerzita200480-7157-760-X
ZÚRADNÍČEK, L.Lesnická dendrologie I.: (Gymnospermae)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200380-7157-643-3
ZTICHÁ, S. -- ÚRADNÍČEK, L.Multimediální obrazový atlas dřevinMZLU Brno978-80-7375-274-3
ZÚRADNÍČEK, L. -- MADĚRA, P. -- TICHÁ, S. -- KOBLÍŽEK, J.Woody plants of the Czech RepublicKostelec nad Černými LesyLesnická práce, s.r.o.2010978-80-87154-45-8
ZÚRADNÍČEK, L.Lesní hospodářství v tropech a subtropech - vybrané dřevinyBrnoVysoká škola zemědělská1990
ZSvetové zdroje drevnej surovinyZvolenBratia Sabovci200280-89029-43-4
ZBOROTA, J.Tropical forests: some African and Asian case studies of composition and structureAmsterdamElsevier Science Publishers19910-444-98768-1
ZMATĚJKA, V.Lesní hospodářství v tropech a subtropechPrahaStátní pedagogické nakladatelství Praha1979

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: