Sylabus predmetu ZT - Základy techniky (LDF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZT
Název předmětu česky:
Základy techniky
Název předmětu anglicky: Basics of Technology
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc. (garant)
Tomáš Veverka (cvičící, přednášející)
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout soubor vědomostí a znalostí nezbytných k pochopení nejdůležitějších souvislostí v oboru technika a technologie lesní výroby, k řešení úkolů a problémů vyplývajících ze vztahů mezi biologickými, ekologickými aj. požadavky na výrobu a technickými možnostmi zabezpečení těchto požadavků v každodenní činnosti s ohledem na ekonomickou účelnost. Vědomosti v předmětu získané mají být uplatněny při rozhodování o volbě vhodných technických prostředků všude tam, kde se stroje používají ke snižování podílu živé lidské a animální práce, ke zvyšování produktivity práce, zvyšování bezpečnosti a hygieny práce.
 
Obsah předmětu:
1.Nauky o materiálech (dotace 2/0)
2.Části strojů (dotace 4/2)
3.
Strojírenská technologie (dotace 2/6)
 
a.Dílenské praktikum - seznámení se s praktickými technologickými ukázkami obrábění, dělení a svařování materiálů
b.
Laboratorní praktikum - základní servisní a diagnostické postupy v péči o techniku
c.
Návrh výrobního postupu součásti dimenzované nakreslené v rámci předchozích celků

4.
Metrologie a technické normy (dotace 0/4)
5.
Stavba lesnických a jiných strojů v lesnictví používaných (dotace 4/2)
6.
Technické kreslení (dotace 0/4)
7.
Pevnostních výpočty (dotace 0/6)
8.
Bezpečnost práce (dotace 1/0)
9.Obrábění materiálů a praktické ukázky v dílenském provozu (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
13 h0 h
cvičení26 h0 h
konzultace0 h
20 h
příprava na zkoušku
30 h
50 h
příprava na průběžné hodnocení
2 h10 h
příprava na průběžný test15 h
22 h
zpracování projektů
26 h
10 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Závěrečná zkouška, jejíž podmínkou je složený zápočet. Pro udělení zápočtu je rozhodující odevzdání a obhajoba semestrálního projektu, sestávajícího z výpočtové, výkresové a technologické části, odevzdání dílčích projektů a test z technického kreslení. Projekty a test jsou bodovány. Celkem nutno získat minimálně 120 bodů ze 140 dosažitelných bodů, v tom alespoň 20 bodů z testu.
Celkem bylo vypsáno 52 otázek ke zkoušce, která probíhá jak písemnou tak ústní formou. Trvání zkoušky je přibližně 1 hodina.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SKOUPÝ, A. -- KLVAČ, R. Základy techniky: (cvičení). 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 80 s. ISBN 978-80-7375-838-7.
PETŘÍČEK, V. a kol. Základy strojnictví. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 237 s.
VLACH, B. Technologie obrábění a montáží. Praha: SNTL, 1990.
Strojírenská technologie 1: Nauka o materiálu - 1.díl. 2. vyd. Praha: Scientia, 1999. 216 s. ISBN 80-7183-150-6.
KOPECKÝ, Z. -- SKOUPÝ, A. -- HENEŠ, M. Animované modely kinematických mechanismů lesnické a dřevařské techniky.  [DVD-ROM]. 2007. URL: http://www.mendelu.cz.
BEŇO, P. Časti a mechanizmy strojov. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2001. 390 s. ISBN 80-228-0985-3.

Doporučená:
LEINVEBER, J. -- VÁVRA, P. Strojnické tabulky : pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 1. vyd. Úvaly: ALBRA, 2003. 865 s. ISBN 80-86490-74-2.
LEINVEBER, J. -- VÁVRA, P. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 3. vyd. Úvaly: ALBRA, 914 s. ISBN 80-7361-033-7.
LEINVEBER, J. -- VÁVRA, P. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 2. vyd. Úvaly: ALBRA, 907 s. ISBN 80-7361-011-6.
SEKEREŠ, J. -- TURIS, J. Základy strojníctva. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 1999. 199 s. ISBN 80-228-0799-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-LES Lesnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-LES-LES Lesnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: