Sylabus predmetu ZT - Základy techniky (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZT
Název v jazyce výuky: Základy techniky
Název česky: Základy techniky
Název anglicky: Basics of Technology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc. (garant)
Tomáš Veverka (cvičící, přednášející)
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Poskytnout soubor vědomostí a znalostí nezbytných k pochopení nejdůležitějších souvislostí v oboru technika a technologie lesní výroby, k řešení úkolů a problémů vyplývajících ze vztahů mezi biologickými, ekologickými aj. požadavky na výrobu a technickými možnostmi zabezpečení těchto požadavků v každodenní činnosti s ohledem na ekonomickou účelnost. Vědomosti v předmětu získané mají být uplatněny při rozhodování o volbě vhodných technických prostředků všude tam, kde se stroje používají ke snižování podílu živé lidské a animální práce, ke zvyšování produktivity práce, zvyšování bezpečnosti a hygieny práce.
 
Obsah předmětu:
1.Nauky o materiálech (dotace 2/0)
2.Části strojů (dotace 4/2)
3.Strojírenská technologie (dotace 2/6)
 
a.Dílenské praktikum - seznámení se s praktickými technologickými ukázkami obrábění, dělení a svařování materiálů
b.Laboratorní praktikum - základní servisní a diagnostické postupy v péči o techniku
c.Návrh výrobního postupu součásti dimenzované nakreslené v rámci předchozích celků

4.Metrologie a technické normy (dotace 0/4)
5.Stavba lesnických a jiných strojů v lesnictví používaných (dotace 4/2)
6.Technické kreslení (dotace 0/4)
7.Pevnostních výpočty (dotace 0/6)
8.Bezpečnost práce (dotace 1/0)
9.Obrábění materiálů a praktické ukázky v dílenském provozu (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost samostatné práce
-Tvorba projektů a jejich management
-Týmová práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Osvojení si matematického aparátu potřebného pro popis a modelovaní realných jevů a dějů.
-Rozvíjení prostorové představivosti.
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Schopnost řešit prostorové problémy a řešení vhodně zobrazit.
-Zvýšení úrovně grafického projevu.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška13 h0 h
     cvičení26 h0 h
     konzultace0 h20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h50 h
     příprava na průběžné hodnocení2 h10 h
     příprava na průběžný test15 h22 h
     zpracování projektů26 h10 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
Závěrečná zkouška, jejíž podmínkou je složený zápočet. Pro udělení zápočtu je rozhodující odevzdání a obhajoba semestrálního projektu, sestávajícího z výpočtové, výkresové a technologické části, odevzdání dílčích projektů a test z technického kreslení. Projekty a test jsou bodovány. Celkem nutno získat minimálně 120 bodů ze 140 dosažitelných bodů, v tom alespoň 20 bodů z testu.
Celkem bylo vypsáno 52 otázek ke zkoušce, která probíhá jak písemnou tak ústní formou. Trvání zkoušky je přibližně 1 hodina.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZSKOUPÝ, A. -- KLVAČ, R.Základy techniky: (cvičení)BrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-838-7
ZPETŘÍČEK, V. a kol.Základy strojnictvíPrahaStátní pedagogické nakladatelství1983
ZVLACH, B.Technologie obrábění a montážíPrahaSNTL1990
ZHLUCHÝ, M. -- KOLOUCH, J.Strojírenská technologie 1 : Nauka o materiálu - 1.dílPrahaScientia199980-7183-150-6
ZKOPECKÝ, Z. -- SKOUPÝ, A. -- HENEŠ, M.Animované modely kinematických mechanismů lesnické a dřevařské techniky
ZBEŇO, P.Časti a mechanizmy strojovZvolenTechnická univerzita vo Zvolene200180-228-0985-3
DLEINVEBER, J. -- VÁVRA, P.Strojnické tabulky : pomocná učebnice pro školy technického zaměřeníÚvalyALBRA200380-86490-74-2
DLEINVEBER, J. -- VÁVRA, P.Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměřeníÚvalyALBRA80-7361-033-7
DLEINVEBER, J. -- VÁVRA, P.Strojnické tabulky : pomocná učebnice pro školy technického zaměřeníÚvalyALBRA200580-7361-011-6
DSEKEREŠ, J. -- TURIS, J.Základy strojníctvaZvolenTechnická univerzita vo Zvolene199980-228-0799-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 27. 5. 2019.

Typ výstupu: