Sylabus předmětu MSL - Myslivost (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MSL
Název v jazyce výuky: Myslivost
Název česky: Myslivost
Název anglicky: Game Management
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 3/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Jakub Drimaj (cvičící)
Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Martin Ernst, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
RNDr. Ondřej Mikulka (cvičící)
Ing. Radim Plhal, Ph.D. (cvičící)
Ing. Vlastimil Skoták (cvičící)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu jsou znalosti v rozsahu potřebném pro vykonání zkoušky, která je podkladem pro vydání loveckého lístku, výkon funkce mysliveckého hospodáře či výkon státní správy myslivosti (dle zákona č.449/2001, Sb. O myslivosti).
 
Obsah předmětu:
1.Historický vývoj a význam lovectví a myslivosti (dotace 1/0)
2.Myslivecká legislativa, organizace a řízení myslivosti u nás a ve světě (dotace 3/0)
 
a.Vznik, vývoj a zásady myslivecké legislativy až po současnost a její další perspektivy
b.Platné právní předpisy v myslivosti

3.Myslivecké organizace, myslivecká kultura, zvyky a tradice (dotace 2/0)
4.Biologické základy chovů zvěře (dotace 2/0)
5.Myslivecká zoologie druhů zvěře (dotace 2/2)
6.Životní prostředí zvěře (dotace 2/0)
 
a.Nároky zvěře na životní prostředí
b.Nejvýznamnější vlivy působící na zvěř
c.Možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí zvěře

7.Myslivecké plánování (dotace 2/2)
 
a.Jakostní třídy honiteb, interakce mezi zvěří a prostředím, únosné stavy zvěře
b.Početní stavy zvěř, poměr pohlaví, Plány chovu a lovu a péče o zvěř

8.Péče o zvěř (dotace 2/0)
9.Intenzivní chovy spárkaté a drobné zvěře (dotace 2/0)
10.Ekonomika myslivosti (dotace 2/0)
11.Choroby zvěře, prevence a ochrana zvěře (dotace 2/0)
12.Lovectví (dotace 2/2)
 
a.Myslivecký řád
b.Lovy osamělé a společné. Doby lovu Organizace společného lovu, myslivecká zařízení
c.Povinnosti loveckého průvodce
d.Lovecké signály
e.Stopoznalství

13.Průběrný odstřel zvěře (dotace 2/0)
14.Posuzování věku zvěře živé a ulovené (dotace 0/4)
15.Ošetřování zvěřiny. Trofeje (dotace 0/2)
16.Lovecké zbraně a střelivo (dotace 0/4)
 
a.Druhy zbraní a jejich rozdělení
b.Konstrukce zbraní, zámky, závěry, pažby, příslušenství
c.Balistika

17.Myslivecká kynologie (dotace 0/2)
 
a.Vývoj a význam loveckých psů, organizace kynologie
b.Biologické základy chovu psů, lovecká plemena, jejich použití
c.Výchova, výcvik a využití loveckého psa
d.Chovatelské a zápisní řády
e.Výstavy a zkoušky loveckých psů

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Tvorba projektů a jejich management
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Schopnost provádět lov zvěře.
-Schopnost řídit hospodaření se zvěří na úrovni honiteb i státní správy.
-Schopnost samostatné orientace v oblasti základních ekologických jevů a procesů
-Schopnost sbírat a analyzovat data o zvěři.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška26 h20 h
     cvičení26 h0 h
     práce v terénu16 h16 h
     konzultace0 h30 h
     projektová práce2 h4 h
     kolokvium6 h6 h
Samostudium
     příprava na zkoušku29 h29 h
     příprava na průběžné hodnocení35 h35 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
povinná účast na hlavních cvičeních
odevzdání seminární práce
obhajoba projektu
napsání zápočtového testu na 80%
závěrečný písemný test 60 min.
závěrečná ústní zkouška 30 min.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHROMAS, J.MyslivostPísekMatice lesnická200080-86271-04-8
DVOSÁTKA, J.Penzum znalostí z myslivostiPrahaDruckvo, spol. s.r.o.2011978-80-904417-0-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 17. 5. 2019.

Typ výstupu: