Sylabus predmetu TTAR - Technika pro arboristy (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: TTAR
Název v jazyce výuky: Technika pro arboristy
Název česky: Technika pro arboristy
Název anglicky: Technique for Arboriculture
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 19/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla (cvičící, přednášející, zkoušející)
Tomáš Veverka (cvičící)
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Poskytnutí souboru vědomostí o teoretických základech konstrukce a funkce technických prostředků (ručního nářadí, strojů a zařízení), jejich konkrétních druzích a způsobech funkčního nasazování v technologicko-výrobních a pracovních procesech arboristických činností, v zakládání a údržbě zeleně při zohlednění faktorů biologických, stanovištních, ekonomických, společenských, bezpečnosti a hygieny práce aj. Studenti budou seznámeni i s technikou a technologiemi v příbuzných výrobních procesech lesního hospodářství. Znalosti získané v předmětu mohou být využívány při kvalifikovaném rozhodování a výběru vhodných pracovních a technologických prostředků a postupů v celé škále činností vykonávaných arboristy i při jejich spolupráci s lesnickými partnery.
 
Obsah předmětu:
1. Úvod do studia předmětu, základní odborné pojmy, význam a specifika techniky v praxi arboristů, základy konstrukce technických prostředků (materiály, konstrukční části, stavba technických prostředků). (dotace 2/2)
 
a.Ukázky typických energetických prostředků (traktory, přepravní vozidla), nejdůležitější funkční uzly (motor, podvozek, převodovka, hydraulický systém, závěsy).

2.Soustava technických a energetických prostředků, jejich konstrukce, funkce, základní technické a technologické parametry. Zákon č. 22/1997 Sb. a jeho význam pro užívání arboristické techniky. Limitní zátěže náprav a závěsů, poloha těžiště, stabilita mobilních strojů. (dotace 2/2)
 
a.Vybrané konstrukční a užitné parametry základních energetických prostředků. Teorie přenosu výkonu a síly mobilními energetickými prostředky. (Nevrkla)
Program č. 1: Kontrola tahových schopností UKT s připojeným přívěsem a vlečeným břemenem.

3.Konstrukční materiály a prvky používané k výrobě a stavbě strojů přenosných a mobilních strojů, části strojů a jejich základní funkční skupiny, hlavní technologie pro údržby a opravy strojů. (dotace 2/2)
 
a.Základy strojírenského zobrazování a tvorby technické dokumentace, standardy užívané v konstruktérské a obchodní praxi

4.Pěstování vzrostlé zeleně, soustava strojů a technických prostředků pro pěstování vzrostlé zeleně (příprava půdy, výsev, přesazování, závlahy, hnojení, mechanická a chemická péče, tvarování koruny, vyzvedávání, manipulace se vzrostlým sadebním materiálem, apod.). (dotace 2/2)
 
a.Hlavní představitelé technických prostředků pro produkci standardního sadebního materiálu ve školkách a jejich technologické zařazení. Pracovní postup zabezpečení výsevu dvěma koncepcemi mobilních secích strojů. (Nevrkla)
Program č. 2: Zabezpečení kvality výsevu secími stroji.

5.Jednotná a hromadná výsadba vzrostlé zeleně (technické prostředky, postupy, příprava stanoviště, a místa výsadby, přesadba vzrostlých stromů, stroje pro stavbu opěrných konstrukcí stromů). (dotace 2/2)
 
a.Konstrukční řešení a funkční využití hlavních zástupců aplikátorů pesticidních látek. Diferenciace aplikačních ústrojí dle druhu aplikované látky a způsobu aplikace. Netradiční formy aplikace pesticidů. (Nevrkla)
Program č. 3: Aplikace pesticidů při ochraně rostlin.

6.Péče o stromovou a keřovou zeleň rostoucí mimo les, stromová chirurgie a ostatní druhy péče (motomanuální stroje, ruční nářadí, pracovní postupy). (dotace 2/2)
 
a.Ukázka praktického využití softwarového vybavení v evidenci a měření stromů a dříví a zjišťování pádových faktorů (DendroScanner1,03, Timbatec TDS RECON, Rigging 1.0).

7.Motorové řetězové pily, jejich konstrukce a rozdělení. Technika práce s motorovou řetězovou pilou. Požadavky BOZP při práci s motorovou pilou. (dotace 2/2)
 
a.Praktické seznámení s konstrukcí motorové pily, péčí o ni a s hlavními pracovními postupy v operacích těžby a opracování dříví v běžných podmínkách. Program č. 4: Základní parametry řezací části motorové pily.

8.Práce s motorovou pilou v mimořádných podmínkách (kácení a zpracování přesílených stromů, stromů nahnutých, vyhnilých, stísněných, ap.). (dotace 2/2)
 
a.Údržba a opravy motorové pily. Křovinořez a ostatní motomanuální stroje vhodné pro využití v arboristice.

9.Technické prostředky pro práci ve výškách a výstup do koruny stromů (vysokozdvižné plošiny, žebříky, výstroj pro výstup a práci v korunách stromů, způsob použití). (dotace 2/2)
 
a.Vývoj metod a prostředků pro výstup do korun stromů. V dnešní době používané prostředky pro výstup do korun stromů z hlediska BOZP, ergonomie, výkonu a šetrnosti. Legislativní aspekty daných metod.

10.Provozní praxe ve výkonu arboristických činností -- vystoupení zástupce odborné firmy či instituce. (dotace 2/2)
 
a.Principy, funkce a technologické využití technických prostředků pro dezintegraci těžebních zbytků, technicko-ekonomické aspekty (drtiče, štěpkovače, půdní frézy).

11.Bezpečnost a hygiena práce při provozování arboristické techniky, legislativa, zásady. Management rizika. (dotace 2/2)
 
a.Lana a úvazky v arboristice jako prostředky pro zajištění OBP, stabilizaci stromů a bezpečnostní vazby jejich korun. Konstrukce a materiály lan a úvazků.

12.Přehled techniky a technologií v oboru lesní výroby I. Organizace práce v těžební činnosti lesního hospodářství. Výrobně technické podmínky v těžbě a dopravě dříví. Specifika předmýtní a mýtní těžby. Dříví a jeho sortimenty. (dotace 2/2)
 
a.Informační video o těžbě a dopravě dříví.

13.Přehled techniky a technologií v oboru lesní výroby II. Soustřeďování dříví (animální, gravitační, mechanizované). Traktory a tahače s výbavou pro úvazkové a bezúvazkové soustřeďování. Těžební stroje, jejich charakteristika a rozdělení. Technika a technologie odvozu dříví a dopravy dříví po železnici. (dotace 2/2)
 
a.Použití výkonových norem pro výkonnostní a ekonomické propočty. Program č.: 5 -- použití výkonových norem v LH.

14.Přehled techniky a technologií v oboru lesní výroby III. Negativní vlivy techniky na lesní prostředí a metody jejich zmírnění. Povýrobní sanace terénu. Přidružená lesní těžba a přidružená lesní výroba. Technika pěstování vánočních stromků plantážním způsobem. (dotace 2/2)
 
a.Ergonomika pracovních činností v arboristice.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost samostatné práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Dovednost výsadby stromů
-Schopnost bezpečného výstupu a práce v korunách stromů
-Schopnost pečovat o dřeviny s ohledem na jejich ekofyziologické a estetické charakteristiky
-Specifické dovednosti nutné ke stromolezení

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     práce v terénu24 h20 h
     konzultace5 h19 h
     projektová práce0 h20 h
     veřejná prezentace (ústní)1 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h60 h
     příprava na průběžné hodnocení0 h20 h
     příprava na průběžný test20 h12 h
     příprava prezentace3 h0 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe2 h0 h
     zpracování protokolů14 h14 h
     zpracování seminární práce3 h3 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je zkouškou, jejímž předpokladem je předchozí získání zápočtu na základě písemného testu (pro zápočet nutno získat 70 bodů z max. 100 bodů). Zkouška je ústní v rozsahu látky vymezené sylabem předmětu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZNERUDA, J. -- NEVRKLA, P. -- LADRA, D.Technika pro arboristyBrnoMendelova univerzita v Brně2014978-80-7375-948-3
ZNERUDA, J. -- NEVRKLA, P. -- CACH, A.Práce s motorovou pilou a křovinořezemBrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-841-7
ZNERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. a kol.Technika a technologie v lesnictví. Díl první.BrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-839-4
ZNERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P.Technika a technologie v lesnictví. Díl druhý.BrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-840-0
ZČERNÝ, Z. -- NERUDA, J.Aplikační technika pro chemickou ochranu v leseV PrazeInstitut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR200280-7105-226-4
ZČERNÝ, Z. -- NERUDA, J. -- LOKVENC, T.Pěstování vánočních stromkůPrahaÚstav zemědělských a potravinářských informací200580-7271-156-3
DČERNÝ, Z. -- NERUDA, J.Invazní rostliny a základní způsoby jejich likvidacePrahaInstitut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR199880-7105-164-0
DČERNÝ, Z. -- NERUDA, J.Ruční nářadí pro práci v lesePrahaInstitut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR199980-7105-177-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 17. 5. 2019.

Typ výstupu: