Sylabus predmetu DENDA - Dendrologie (LDF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DENDA
Název předmětu česky:
Dendrologie
Název předmětu anglicky:
Dendrology
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (5 kreditů), zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Podat studentům arboristiky informace o dřevinách jako živých organismech vytvářejících společenstva, o historickém vývoji i o současném druhovém složení společenstev dřevin na území ČR. Seznámit studenty s možností využití druhů dřevin pro umělá a náhradní společenstva (výsadby v intravilánu, v imisních oblastech, břehové porosty, zpevňovací pásy, protihlukové a protiimisní pásy,výsadby meliorační, rekultivační) i lesní porosty. Naučit je prakticky rozeznávat druhy domácích a introdukovaných dřevin podle morfologických, případně anatomických aj. znaků. Důraz je přitom kladen na stanovištně významné druhy, vzácné a chráněné druhy a na plevelné až invazívní introdukované druhy dřevin.
 
Obsah předmětu:
1.
Obecná dendrologie. (dotace 4/2)
 
a.
Zařazení předmětu do biologie. Náplň a úloha lesnické dendrologie.Základy fyziologie dřevin. Životní formy dřevin. Proměnlivost druhu. Ekologické vztahy dřevin v lesních porostech.
b.
Základy fytogeografie. Chorologie. Areály dřevin. Vegetační pásy, zonálnost.Opadavé listnaté lesy. Výšková vegetační stupňovitost.

2.
Vývoj dřevin na území ČR v době poledové. Původní dřevinná skladba a výhled. (dotace 2/0)
3.Taxonomický přehled nahosemenných a krytosemenných (dotace 2/22)
4.
Společenstva dřevin (dotace 10/0)
 
a.Dřeviny společenstev lužních lesů a pramenišť.
b.Dřeviny společenstev rašelinišť a vrchovišť.Reliktní bory.
c.
Dřeviny společenstev lesostepí a teplomilných doubrav.
d.
Dřeviny společenstev opadavých listnatých lesů pahorkatin.
e.
Dřeviny společenstev horských smíšených a jehličnatých lesů, horní hranice lesa a subalpinského pásma.

5.Introdukce, praktický význam dřevin. (dotace 4/0)
 
a.
Historie a význam introdukce. Nejčastější dřeviny introdukované, s důrazem na invazivní a domestikované druhy.Jižní Evropa, Středomoří, Blízký Východ.Asie. Severní Amerika.
b.Význam dřevin pro člověka. Praktické využití, historie a současnost.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
8 h
cvičení
26 h
8 h
seminář
0 h3 h
práce v terénu8 h
0 h
odborná exkurze16 h2 h
konzultace
1 h
0 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
0 h
příprava na zkoušku
28 h
52 h
příprava na průběžné hodnocení
18 h
47 h
příprava na průběžný test6 h20 h
příprava prezentace
2 h
0 h
zpracování seminární práce
6 h
0 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
odevzdání seminární práce v průběhu semestru
3 písemné testy na latinská jména druhů v průběhu semestru (3 x 25 obrázků, maximum bodů v každém testu je 100, maximum bodů ve všech testech je 300. Před praktickým poznáváním dřevin je nutno dosáhnout 200 bodů.)
zápočet -- praktické poznávání dřevin : poznat 80% druhů z jednotlivých skupin
1. listnáče podle herbářových položek (všechny druhy probrané na cvičeních)
2. jehličnany - čerstvé větve(všechny druhy probrané na cvičeních)
3. větvičky v zimním stavu - pupeny
4. Šišky, plody a semena jehličnanů i listnáčů
5. dřevo s kůrou a borkou
Seznam druhů k jednotlivým částem zápočtu je k dispozici na dokumentovém serveru UIS.
závěrečná zkouška (délka 20/ 15 min, písemná část 60% celkové známky/ ústní 40%. Seznam okruhů otázek je k dispozici na Dokumentovém serveru UIS
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ÚRADNÍČEK, L. -- MADĚRA, P. -- TICHÁ, S. -- KOBLÍŽEK, J. Dřeviny České republiky. 2. vyd. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2009. 367 s. ISBN 978-80-87154-62-5.
ÚRADNÍČEK, L. Lesnická dendrologie I.: (Gymnospermae). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 70 s. ISBN 80-7157-643-3.
ÚRADNÍČEK, L. Lesnická dendrologie II.: (Angiospermae). 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. 127 s. ISBN 80-7157-760-X.
ÚRADNÍČEK, L. -- TICHÁ, S. -- MADĚRA, P. Dendrologie. Brno: Mendelova universita, 2014. ISBN 978-80-7509-181-9.
KOLIBÁČOVÁ, S. -- ÚRADNÍČEK, L. -- ČERMÁK, P. a kol. Dendrologie: cvičení 1. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 198 s. ISBN 80-7157-619-0.
TICHÁ, S. -- ÚRADNÍČEK, L. Multimediální obrazový atlas dřevin.  [CD-ROM]. MZLU Brno. 2009. ISBN 978-80-7375-274-3.
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. [klíč]. 2. vyd. Tišnov: Sursum, 2006. 551 s. ISBN 80-7323-117-41-2.
MIKULA, A. -- STARÝ, F. Naše stromy a keře. 1. vyd. 149 s. Jak ;.

Doporučená:
ÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J. Dendrologie lesnická.: (Gymnospermae). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1995. 97 s. ISBN 80-7157-162-8.
ÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J. Dendrologie lesnická.: (Angiospermae). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1995. 119 s. ISBN 80-7157-169-5.
ÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J. Dendrologie lesnická.: Listnáče II (Angiospermae). 1. vyd. Brno: MZLU, 1996. 91 s. ISBN 80-7157-236-5.
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků (Obrazová příloha). 2. vyd. Tišnov: SURSUM, 2006. 178 s. ISBN 80-7323-117-4.
KOBLÍŽEK, J. -- SVOBODOVÁ, M Z. Dendrologický slovník anglicko-český a česko-anglický = Dendrological dictionary English-Czech and Czech-English. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2010. 266 s. ISBN 978-80-87154-40-3.
MUSIL, I. -- HAMERNÍK, J. Jehličnaté dřeviny: přehled nahosemenných i výtrusných dřevin : Lesnická dendrologie 1. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. 352 s. ISBN 978-80-200-1567-9.
Keře. 2. vyd. Praha: Euromedia Group - Knižní klub, 2005. 287 s. ISBN 80-242-1364-8.
KREMER, B P. Stromy: v Evropě zdomácnělé a zavedené druhy. 3. vyd. Praha: Euromedia Group, 2006. 287 s. ISBN 80-242-1636-1.
PEJCHAL, M. Coniferia: Multimediální atlas jehličnatých dřevin.  [iný]. Brno.
Klíč k určování dřevin podle pupenů a větviček. 1. vyd. Praha: SPN, 1989. 271 s.
PILÁT, A. Jehličnaté stromy a keře našich zahrad a parků. 1. vyd. Praha: Československá akademie věd, 1964. 507 s.
PILÁT, A. Listnaté stromy a keře: našich zahrad a parků. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1953. 1100 s. Lesnická knihovna : velká řada ;.
POKORNÝ, J. Jehličnany lesů a parků. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1963. 308 s. Lesnická knihovna. Malé lesnické atlasy ;.
POKORNÝ, J. -- FÉR, F. Listnáče lesů a parků. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1964. 365 s. Lesnická knihovna. Malé lesnické atlasy ;.
VĚTVIČKA, V. Evropské stromy. 4. vyd. Praha: Aventinum, 2004. 216 s. ISBN 80-7151-238-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ARB-ARB Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ARB-ARB Arboristika, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: