Sylabus predmetu DENDA - Dendrologie (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DENDA
Název v jazyce výuky: Dendrologie
Název česky: Dendrologie
Název anglicky: Dendrology
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (5 kreditů), zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Anatomie a fyziologie dřevinBioklimatologie
 
Zaměření předmětu:
Podat studentům arboristiky informace o dřevinách jako živých organismech vytvářejících společenstva, o historickém vývoji i o současném druhovém složení společenstev dřevin na území ČR. Seznámit studenty s možností využití druhů dřevin pro umělá a náhradní společenstva (výsadby v intravilánu, v imisních oblastech, břehové porosty, zpevňovací pásy, protihlukové a protiimisní pásy,výsadby meliorační, rekultivační) i lesní porosty. Naučit je prakticky rozeznávat druhy domácích a introdukovaných dřevin podle morfologických, případně anatomických aj. znaků. Důraz je přitom kladen na stanovištně významné druhy, vzácné a chráněné druhy a na plevelné až invazívní introdukované druhy dřevin.
 
Obsah předmětu:
1.Obecná dendrologie. (dotace 4/2)
 
a.Zařazení předmětu do biologie. Náplň a úloha lesnické dendrologie.Základy fyziologie dřevin. Životní formy dřevin. Proměnlivost druhu. Ekologické vztahy dřevin v lesních porostech.
b.Základy fytogeografie. Chorologie. Areály dřevin. Vegetační pásy, zonálnost.Opadavé listnaté lesy. Výšková vegetační stupňovitost.

2.Vývoj dřevin na území ČR v době poledové. Původní dřevinná skladba a výhled. (dotace 2/0)
3.Taxonomický přehled nahosemenných a krytosemenných (dotace 2/22)
4.Společenstva dřevin (dotace 10/0)
 
a.Dřeviny společenstev lužních lesů a pramenišť.
b.Dřeviny společenstev rašelinišť a vrchovišť.Reliktní bory.
c.Dřeviny společenstev lesostepí a teplomilných doubrav.
d.Dřeviny společenstev opadavých listnatých lesů pahorkatin.
e.Dřeviny společenstev horských smíšených a jehličnatých lesů, horní hranice lesa a subalpinského pásma.

5.Introdukce, praktický význam dřevin. (dotace 4/0)
 
a.Historie a význam introdukce. Nejčastější dřeviny introdukované, s důrazem na invazivní a domestikované druhy.Jižní Evropa, Středomoří, Blízký Východ.Asie. Severní Amerika.
b.Význam dřevin pro člověka. Praktické využití, historie a současnost.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Uvědomění si konceptu kvality
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost poznávat, určovat, rozlišovat a zařazovat do systému různé biotické a abiotické objekty
-Schopnost rozlišit druhy dřevin podle morfologických znaků
-Znalost domácích a běžných pěstovaných druhů dřevin
-Znalost ekologických nároků dřevin
-Způsobilost navrhovat vhodné kombinace druhů dřevin pro výsadby v lese a krajině

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h8 h
     cvičení26 h8 h
     seminář0 h3 h
     práce v terénu8 h0 h
     odborná exkurze16 h2 h
     konzultace1 h0 h
     veřejná prezentace (ústní)1 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku28 h52 h
     příprava na průběžné hodnocení18 h47 h
     příprava na průběžný test6 h20 h
     příprava prezentace2 h0 h
     zpracování seminární práce6 h0 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
odevzdání seminární práce v průběhu semestru
3 písemné testy na latinská jména druhů v průběhu semestru (3 x 25 obrázků, maximum bodů v každém testu je 100, maximum bodů ve všech testech je 300. Před praktickým poznáváním dřevin je nutno dosáhnout 200 bodů.)
zápočet -- praktické poznávání dřevin : poznat 80% druhů z jednotlivých skupin
1. listnáče podle herbářových položek (všechny druhy probrané na cvičeních)
2. jehličnany - čerstvé větve(všechny druhy probrané na cvičeních)
3. větvičky v zimním stavu - pupeny
4. Šišky, plody a semena jehličnanů i listnáčů
5. dřevo s kůrou a borkou
Seznam druhů k jednotlivým částem zápočtu je k dispozici na dokumentovém serveru UIS.
závěrečná zkouška (délka 20/ 15 min, písemná část 60% celkové známky/ ústní 40%. Seznam okruhů otázek je k dispozici na Dokumentovém serveru UIS
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZÚRADNÍČEK, L. -- MADĚRA, P. -- TICHÁ, S. -- KOBLÍŽEK, J.Dřeviny České republikyKostelec nad Černými LesyLesnická práce, s.r.o.2009978-80-87154-62-5
ZÚRADNÍČEK, L.Lesnická dendrologie I.: (Gymnospermae)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200380-7157-643-3
ZÚRADNÍČEK, L.Lesnická dendrologie II.: (Angiospermae)V BrněMendelova zemědělská a lesnická univerzita200480-7157-760-X
ZÚRADNÍČEK, L. -- TICHÁ, S. -- MADĚRA, P.DendrologieBrnoMendelova universita2014978-80-7509-181-9
ZKOLIBÁČOVÁ, S. -- ÚRADNÍČEK, L. -- ČERMÁK, P. a kol.Dendrologie: cvičení 1BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200280-7157-619-0
ZTICHÁ, S. -- ÚRADNÍČEK, L.Multimediální obrazový atlas dřevinMZLU Brno978-80-7375-274-3
ZKOBLÍŽEK, J.Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. [klíč]TišnovSursum200680-7323-117-41-2
ZMIKULA, A. -- STARÝ, F.Naše stromy a keře
DÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J.Dendrologie lesnická.: (Gymnospermae)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita199580-7157-162-8
DÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J.Dendrologie lesnická.: (Angiospermae)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita199580-7157-169-5
DÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J.Dendrologie lesnická.: Listnáče II (Angiospermae)BrnoMZLU199680-7157-236-5
DKOBLÍŽEK, J.Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků (Obrazová příloha)TišnovSURSUM200680-7323-117-4
DKOBLÍŽEK, J. -- SVOBODOVÁ, M Z.Dendrologický slovník anglicko-český a česko-anglický = Dendrological dictionary English-Czech and Czech-EnglishKostelec nad Černými lesyLesnická práce2010978-80-87154-40-3
DMUSIL, I. -- HAMERNÍK, J.Jehličnaté dřeviny: přehled nahosemenných i výtrusných dřevin : Lesnická dendrologie 1PrahaAcademia2007978-80-200-1567-9
DKeřePrahaEuromedia Group - Knižní klub200580-242-1364-8
DKREMER, B P.Stromy: v Evropě zdomácnělé a zavedené druhyPrahaEuromedia Group200680-242-1636-1
DPEJCHAL, M.Coniferia: Multimediální atlas jehličnatých dřevinBrno
DKlíč k určování dřevin podle pupenů a větvičekPrahaSPN1989
DPILÁT, A.Jehličnaté stromy a keře našich zahrad a parkůPrahaČeskoslovenská akademie věd1964
DPILÁT, A.Listnaté stromy a keře: našich zahrad a parkůPrahaStátní zemědělské nakladatelství1953
DPOKORNÝ, J.Jehličnany lesů a parkůPrahaStátní zemědělské nakladatelství1963
DPOKORNÝ, J. -- FÉR, F.Listnáče lesů a parkůPrahaStátní zemědělské nakladatelství1964
DVĚTVIČKA, V.Evropské stromyPrahaAventinum200480-7151-238-9

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: