Sylabus predmetu RRPZU - Pozemkové úpravy a evidence (FRRMS - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRPZU
Název v jazyce výuky: Pozemkové úpravy a evidence
Název česky: Pozemkové úpravy a evidence
Název anglicky: Land Consolidation and Registration
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 24/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou pozemkových úprav v souvislosti s přijatými zákony a metodickými pokyny. Dále je cílem seznámit studenty s problematikou evidence půdy a vlastnických vztahů vedených v katastru nemovitostí České republiky. Formou cvičení naučit studenty základním postupům při řešení nároků vlastníků, základům práce s mapovými podklady pozemkových úprav a postupem při navrhování nového uspořádání půdního fondu.
 
Obsah předmětu:
1.Historie pozemkových úprav v českých zemích (dotace 2/0)
2.Vývoj a evidence vlastnických vztahů k půdě (dotace 2/0)
 
a.Evidence do roku 1817
b.Stabilní katastr,pozemková kniha
c.katastr nemovitostí, pezemkové reformy,evidence nemovitostí

3.Pozemkové úpravy a jejich právní úprava (dotace 6/0)
 
a.Zákon o katastru nemovitostí
b.Zákon o zápisu vlastnických práv k nemovitostem
c.Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
d.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon o půdě

4.Mapy, mapování, mapové podklady v pozemkových úpravách,určování výměr (dotace 4/4)
5.Nároky vlastníků, cena pozemků, soupis nároků (dotace 4/10)
 
a.Vypracování projektu jednoduchých pozemkových úprav
b.Pravidla pro výměnu vlastnických práv

6.Řešení komplexních pozemkových úprav (dotace 8/14)
 
a.Metodika řešení
b.Rozbor současného stavu území, dopravní síť
c.Optimalizace velikosti a tvaru pozemků

7.Koncepce rozvoje pozemkových úprav, financování a realizace (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost identifikovat a využívat informační zdroje z oblasti pozemkových úprav a evidence vlastnických práv
-Schopnost orientace v základních legislativních normách upravujících evidenci vlastnických práv a vztahů k pozemkům
-Schopnost pochopení úlohy pozemkových úprav v problematice rozvoje venkova a regionu

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h24 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace4 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h60 h
     příprava prezentace0 h16 h
     zpracování protokolů40 h0 h
     zpracování seminární práce0 h40 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
hodnocení účasti na cvičeních a exkurzích (povinná) a přednáškách
odevzdání seminární práce v průběhu semestru
závěrečná písemná zkouška -- max. 25 minut trvající test, účast na testu je povinná, nejméně 65 % všech otázek musí být zodpovězeno.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZDUMBROVSKÝ, M.Pozemkové úpravyBrnoCERM200480-214-2668-3
ZPODHRÁZSKÁ, J.Projektování pozemkových úpravBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007
ZKUBA, B. -- OLIVOVÁ, K.Katastr nemovitostí České republikyPrahaLinde Praha a.s.200580-7201-545-1

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 25. 9. 2019.

Typ výstupu: