Course syllabus RRPZU - Pozemkové úpravy a evidence (FRRMS - ZS 2019/2020)


     Czech          English          


Kód předmětu:
RRPZU
Název předmětu česky: Pozemkové úpravy a evidence
Název předmětu anglicky: Land Consolidation and Registration
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 24/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Garantující ústav:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek
9.00-10.50
Z7 (ČP II.)
Přednáška
Každý týden
40
Čtvrtek11.00-12.50
Z7 (ČP II.)
T. Lošák
Cvičení
Každý týden30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou pozemkových úprav v souvislosti s přijatými zákony a metodickými pokyny. Dále je cílem seznámit studenty s problematikou evidence půdy a vlastnických vztahů vedených v katastru nemovitostí České republiky. Formou cvičení naučit studenty základním postupům při řešení nároků vlastníků, základům práce s mapovými podklady pozemkových úprav a postupem při navrhování nového uspořádání půdního fondu.
 
Obsah předmětu:
1.
Historie pozemkových úprav v českých zemích (dotace 2/0)
2.
Vývoj a evidence vlastnických vztahů k půdě (dotace 2/0)
 
a.
Evidence do roku 1817
b.
Stabilní katastr,pozemková kniha
c.
katastr nemovitostí, pezemkové reformy,evidence nemovitostí

3.
Pozemkové úpravy a jejich právní úprava (dotace 6/0)
 
a.
Zákon o katastru nemovitostí
b.
Zákon o zápisu vlastnických práv k nemovitostem
c.Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
d.
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon o půdě

4.
Mapy, mapování, mapové podklady v pozemkových úpravách,určování výměr (dotace 4/4)
5.
Nároky vlastníků, cena pozemků, soupis nároků (dotace 4/10)
 
a.Vypracování projektu jednoduchých pozemkových úprav
b.
Pravidla pro výměnu vlastnických práv

6.
Řešení komplexních pozemkových úprav (dotace 8/14)
 
a.
Metodika řešení
b.Rozbor současného stavu území, dopravní síť
c.
Optimalizace velikosti a tvaru pozemků

7.Koncepce rozvoje pozemkových úprav, financování a realizace (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
24 h
cvičení28 h0 h
konzultace
4 h
0 h
příprava na zkoušku
40 h
60 h
příprava prezentace
0 h16 h
zpracování protokolů
40 h
0 h
zpracování seminární práce
0 h
40 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
hodnocení účasti na cvičeních a exkurzích (povinná) a přednáškách
odevzdání seminární práce v průběhu semestru
závěrečná písemná zkouška -- max. 25 minut trvající test, účast na testu je povinná, nejméně 65 % všech otázek musí být zodpovězeno.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DUMBROVSKÝ, M. Pozemkové úpravy. 1st vyd. Brno: CERM, 2004. 263 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-2668-3.
PODHRÁZSKÁ, J. Projektování pozemkových úprav. 1st vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 215 s.
KUBA, B. -- OLIVOVÁ, K. Katastr nemovitostí České republiky. Praha: Linde Praha a.s., 2005. 469 s. ISBN 80-7201-545-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, ZS 2012/2013 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 25. 9. 2019.

Type of output: