Sylabus předmětu RRPRZPA - Právo v životním prostředí v AJ (FRRMS - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRPRZPA
Název předmětu česky:
Právo v životním prostředí v AJ
Název předmětu anglicky:
Environmental Law in English
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
11.00-12.50
Z28 (ČP II.)
Přednáška
Každý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Rozvinutí, resp. prohloubení právního vědomí posluchačů, seznámení se se strukturou právního řádu v ČR a se základními principy jeho fungování, dosažení rámcové znalosti platných předpisů práva v oblasti ochrany životního prostředí a jeho jednotlivých složek.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do studia práva životního prostředí (dotace 4/0)
 
a.
Právní normy, systém práva, prameny práva, publikace práva
b.
Veřejná správa - státní správa a samospráva.
c.
Správní řízení a jeho varianty.
d.
Základní zásady činnosti veřejné správy.

2.
Mezinárodní a evropské právo životního prostředí (dotace 2/0)
 
a.
Mezinárodní úmluvy na ochranu životního prostředí.
b.
Ochrana životního prostředí v primárním a sekundárním právu EU.

3.
Právo životního prostředí: obecná část (dotace 10/0)
 
a.
Pojem, vývoj, systém a postavení práva životního prostředí.
b.
Základní pojmy a principy práva životního prostředí.
c.
Ústavní základy práva životního prostředí.
d.
Právo na informace o životním prostředí.
e.
Nástroje ochrany životního prostředí.
f.
Odpovědnost v právu životního prostředí.
g.
Organizační zabezpečení a subjekty práva životního prostředí.
h.
Formy činnosti veřejné správy na úseku ochrany životního prostředí.
i.
Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), integrované povolování (IPPC).
j.
Územní plánování a stavební řízení.

4.Právo životního prostředí: zvláštní část - ochrana složek životního prostředí (dotace 4/0)
 
a.
Ochrana ovzduší.
b.
Ochrana vod.
c.
Ochrana zemědělské a lesní půdy.
d.
Ochrana přírody a krajiny.

5.
Právo životního prostředí: zvláštní část - ochrana před zdroji znečištění životního prostředí (dotace 4/0)
 
a.
Právní úprava nakládání s odpady a obaly.
b.Těžba nerostů.
c.
Právní úprava nakládání s chemickými látkami, prevence závažných havárií.
d.Ochrana veřejného zdraví. Ochrana před ionizujícím a neionizujícím zářením, právní úprava nakládání s GMO.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
32 h
příprava na zkoušku
52 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemný test (20 otevřených otázek), podmínkou úspěšného složení zkoušky je získání alespoň 60 bodů. Prezentace seminární práce (případové studie).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JANČÁŘOVÁ, I. Environmental law: selected international treaties and Czech national regulations : multimedia textbook. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 83 s. ISBN 978-80-2105-445-5.

Doporučená:
DAMOHORSKÝ, Milan. Překlad CHROMÁ Marta. Czech Environmental Law. Praha: Univerzita Karlova, 2003, 194 s. ISBN 8085889498
SKULOVÁ, Soňa. Public administration in the Czech republic: multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 47 s. ISBN 802103940x

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 22. 5. 2019.

Typ výstupu: