Sylabus předmětu RRPRZPA - Právo v životním prostředí v AJ (FRRMS - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRPRZPA
Název v jazyce výuky: Environmental Law in English
Název česky: Právo v životním prostředí v AJ
Název anglicky: Environmental Law in English
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Právo v životním prostředí
 
Zaměření předmětu:
Rozvinutí, resp. prohloubení právního vědomí posluchačů, seznámení se se strukturou právního řádu v ČR a se základními principy jeho fungování, dosažení rámcové znalosti platných předpisů práva v oblasti ochrany životního prostředí a jeho jednotlivých složek.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do studia práva životního prostředí (dotace 4/0)
 
a.Právní normy, systém práva, prameny práva, publikace práva
b.Veřejná správa - státní správa a samospráva.
c.Správní řízení a jeho varianty.
d.Základní zásady činnosti veřejné správy.

2.Mezinárodní a evropské právo životního prostředí (dotace 2/0)
 
a.Mezinárodní úmluvy na ochranu životního prostředí.
b.Ochrana životního prostředí v primárním a sekundárním právu EU.

3.Právo životního prostředí: obecná část (dotace 10/0)
 
a.Pojem, vývoj, systém a postavení práva životního prostředí.
b.Základní pojmy a principy práva životního prostředí.
c.Ústavní základy práva životního prostředí.
d.Právo na informace o životním prostředí.
e.Nástroje ochrany životního prostředí.
f.Odpovědnost v právu životního prostředí.
g.Organizační zabezpečení a subjekty práva životního prostředí.
h.Formy činnosti veřejné správy na úseku ochrany životního prostředí.
i.Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), integrované povolování (IPPC).
j.Územní plánování a stavební řízení.

4.Právo životního prostředí: zvláštní část - ochrana složek životního prostředí (dotace 4/0)
 
a.Ochrana ovzduší.
b.Ochrana vod.
c.Ochrana zemědělské a lesní půdy.
d.Ochrana přírody a krajiny.

5.Právo životního prostředí: zvláštní část - ochrana před zdroji znečištění životního prostředí (dotace 4/0)
 
a.Právní úprava nakládání s odpady a obaly.
b.Těžba nerostů.
c.Právní úprava nakládání s chemickými látkami, prevence závažných havárií.
d.Ochrana veřejného zdraví. Ochrana před ionizujícím a neionizujícím zářením, právní úprava nakládání s GMO.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Orientace v organizaci veřejné správy na úseku ochrany životního prostředí
-Pochopení problematiky naplňování požadavků na ochranu životního prostředí při investiční a provozní činnosti a vztahů odpovědnosti
-Schopnost jednat s orgány veřejné správy ve věcech souvisejících s problematikou životního prostředí
-Základní orientace v právních prostředcích ochrany životního prostředí, v souvislostech a aplikaci předpisů mezinárodního práva a práva EU
-Znalosti enviromentální legislativy a dalších nástrojů udržitelného rozvoje v rámci EU

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška32 h
Samostudium
     příprava na zkoušku52 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemný test (20 otevřených otázek), podmínkou úspěšného složení zkoušky je získání alespoň 60 bodů. Prezentace seminární práce (případové studie).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZJANČÁŘOVÁ, I.Environmental law: selected international treaties and Czech national regulations : multimedia textbookBrnoMasarykova univerzita2011978-80-2105-445-5
DDAMOHORSKÝ, Milan. Překlad CHROMÁ Marta. Czech Environmental Law. Praha: Univerzita Karlova, 2003, 194 s. ISBN 8085889498
DSKULOVÁ, Soňa. Public administration in the Czech republic: multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 47 s. ISBN 802103940x

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 15. 5. 2019.

Typ výstupu: