Sylabus předmětu RRPRZP - Právo v životním prostředí (FRRMS - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRPRZP
Název v jazyce výuky: Právo v životním prostředí
Název česky: Právo v životním prostředí
Název anglicky: Environmental Law
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Petra Fukalová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (garant)
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Právo v životním prostředí v AJ
 
Zaměření předmětu:
Rozvinutí, resp. prohloubení právního vědomí posluchačů, seznámení se se strukturou právního řádu v ČR a se základními principy jeho fungování, dosažení rámcové znalosti platných předpisů práva v oblasti ochrany životního prostředí a jeho jednotlivých složek.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do studia práva životního prostředí (dotace 4/0)
 
a.Právní normy, systém práva, prameny práva, publikace práva
b.Orgány státní správy, orgány vykonávající přenesenou působnost, orgány vykonávající samostatnou působnost
c.Správní řízení a jeho varianty
d.Evropské právo

2.Tuzemské právo životního prostředí, obecné a složkové předpisy (dotace 8/0)
 
a.Obecné zásady právní ochrany životního prostředí
b.Posuzování vlivů na životní prostředí
c.Poskytování informací o životním prostředí
d.Integrovaná prevence znečištění
e.Ochrana zemědělského půdního fondu
f.Ochrana lesů
g.Ochrana ovzduší
h.Ochrana vod a nakládání s vodami
i.Ochrana přírody a krajiny
j.Těžba nerostů, nakládání s odpady

3.Evropské právo životního prostředí, ochrana životního prostředí v primárním a sekundárním právu (dotace 2/0)
4.Mezinárodní úmluvy o ochraně životního prostředí (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Orientace v organizaci veřejné správy na úseku ochrany životního prostředí
-Pochopení problematiky naplňování požadavků na ochranu životního prostředí při investiční a provozní činnosti a vztahů odpovědnosti
-Schopnost jednat s orgány veřejné správy ve věcech souvisejících s problematikou životního prostředí
-Základní orientace v právních prostředcích ochrany životního prostředí, v souvislostech a aplikaci předpisů mezinárodního práva a práva EU
-Znalosti enviromentální legislativy a dalších nástrojů udržitelného rozvoje v rámci EU

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h16 h
Samostudium
     příprava na zkoušku46 h60 h
     příprava na průběžné hodnocení0 h8 h
     příprava na průběžný test10 h0 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemný test (20 otevřených otázek), podmínkou úspěšného složení zkoušky je získání alespoň 60 bodů. Prezentace seminární práce (případové studie).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZDAMOHORSKÝ, M. a kol.Právo životního prostředíC.H. Beck2010978-80-7400-338-7
ZDUDOVÁ, J. -- HANÁK, J. -- JANČÁŘOVÁ, I.Právo životního prostředí: Obecná částBrnoMasarykova univerzita 2016978-80-2108-366-0
ZDUDOVÁ, J. -- HANÁK, J. -- JANČÁŘOVÁ, I.Právo životního prostředí:Zvláštní částBrnoMasarykova univerzita2015978-80-2108-041-6
ZTUHÁČEK, M. -- JELÍNKOVÁ, J.Právo životního prostředí: praktický průvodceGrada2015978-80-247-5464-2
DBAHÝĽ, J. -- BAHÝĽOVÁ, L. -- KOCOUREK, T.Příklady a judikatura z práva životního prostředíLeges2010978-80-87212-46-2
DMÜLLEROVÁ, H.Právo na příznivé životní prostředí: Teoretické základy, interpretace, zahraniční zkušenosti a jejich využití pro ČR. PrahaÚstav státu a práva AV ČR2018978-80-87439-34-0
DVOMÁČKA, V. -- KNOTEK, J. -- KONEČNÁ, M. -- HANÁK, J. -- DIENSTBIER, F. -- PRŮCHOVÁ, I.Zákon o ochraně přírody a krajiny: KomentářPrahaNakladatelství C.H.Beck2018978-80-7400-675-3
DJELÍNKOVÁ, J., HAVELKOVÁ, S. Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí. Praha: C.H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-697-5.
DTOMOSZKOVÁ, V. a kol. Praktikum z práva životního prostředí. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-71-7.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 15. 5. 2019.

Typ výstupu: