Sylabus předmětu RRPRZP - Právo v životním prostředí (FRRMS - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRPRZP
Název předmětu česky: Právo v životním prostředí
Název předmětu anglicky:
Environmental Law
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Petra Fukalová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (garant)
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
9.00-10.50
Z11 (ČP II.)
Přednáška
Každý týden
64
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Rozvinutí, resp. prohloubení právního vědomí posluchačů, seznámení se se strukturou právního řádu v ČR a se základními principy jeho fungování, dosažení rámcové znalosti platných předpisů práva v oblasti ochrany životního prostředí a jeho jednotlivých složek.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do studia práva životního prostředí (dotace 4/0)
 
a.Právní normy, systém práva, prameny práva, publikace práva
b.
Orgány státní správy, orgány vykonávající přenesenou působnost, orgány vykonávající samostatnou působnost
c.
Správní řízení a jeho varianty
d.Evropské právo

2.
Tuzemské právo životního prostředí, obecné a složkové předpisy (dotace 8/0)
 
a.
Obecné zásady právní ochrany životního prostředí
b.Posuzování vlivů na životní prostředí
c.
Poskytování informací o životním prostředí
d.
Integrovaná prevence znečištění
e.Ochrana zemědělského půdního fondu
f.
Ochrana lesů
g.
Ochrana ovzduší
h.
Ochrana vod a nakládání s vodami
i.
Ochrana přírody a krajiny
j.
Těžba nerostů, nakládání s odpady

3.
Evropské právo životního prostředí, ochrana životního prostředí v primárním a sekundárním právu (dotace 2/0)
4.
Mezinárodní úmluvy o ochraně životního prostředí (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h16 h
příprava na zkoušku
46 h
60 h
příprava na průběžné hodnocení
0 h
8 h
příprava na průběžný test10 h
0 h
Celkem84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemný test (20 otevřených otázek), podmínkou úspěšného složení zkoušky je získání alespoň 60 bodů. Prezentace seminární práce (případové studie).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. C.H. Beck, 2010. 629 s. Právnické učebnice ;. ISBN 978-80-7400-338-7.
DUDOVÁ, J. -- HANÁK, J. -- JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: Obecná část. Brno: Masarykova univerzita , 2016. 716 s. ISBN 978-80-2108-366-0.
DUDOVÁ, J. -- HANÁK, J. -- JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí:Zvláštní část. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 624 s. ISBN 978-80-2108-041-6.
TUHÁČEK, M. -- JELÍNKOVÁ, J. Právo životního prostředí: praktický průvodce. 1. vyd. Grada, 2015. 279 s. Právo pro každého. ISBN 978-80-247-5464-2.

Doporučená:
BAHÝĽ, J. -- BAHÝĽOVÁ, L. -- KOCOUREK, T. Příklady a judikatura z práva životního prostředí. 1. vyd. Leges, 2010. 208 s. Student. ISBN 978-80-87212-46-2.
MÜLLEROVÁ, H. Právo na příznivé životní prostředí: Teoretické základy, interpretace, zahraniční zkušenosti a jejich využití pro ČR. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2018. ISBN 978-80-87439-34-0.
VOMÁČKA, V. -- KNOTEK, J. -- KONEČNÁ, M. -- HANÁK, J. -- DIENSTBIER, F. -- PRŮCHOVÁ, I. Zákon o ochraně přírody a krajiny: Komentář. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2018. 676 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-675-3.
JELÍNKOVÁ, J., HAVELKOVÁ, S. Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí. Praha: C.H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-697-5.
TOMOSZKOVÁ, V. a kol. Praktikum z práva životního prostředí. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-71-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 15. 5. 2019.

Typ výstupu: