Sylabus předmětu PEU - Právo EU (FRRMS - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PEU
Název předmětu česky:
Právo EU
Název předmětu anglicky: EU law
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Bc. Ondřej Pavelek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Pondělí
8.00-8.50Z8 (ČP II.)O. Pavelek
Cvičení
Každý týden
26
Pondělí15.00-16.50Z11 (ČP II.)L. Kyncl
Přednáška
Každý týden90
Úterý
14.00-14.50
Z8 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden26
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout znalosti o právní úpravě vnitřního a vnějšího práva v rámci společného trhu EU v procesu kontinuálního vývoje primárního a sekundárního práva EU, soudní judikatury a právní doktríny.
 
Obsah předmětu:
1.Vznik ES a EU (dotace 2/1)
2.Institucionální struktura EU - hlavní orgány, jejich pravomoci (dotace 2/1)
3.
Provádění a soudní ochrana práva EU (dotace 2/1)
4.Obchodování na vnitřním trhu EU - čtyři svobody (dotace 4/2)
5.
Hospodářská soutěž v EU - ochrana fungování vnitřního trhu (dotace 4/2)
6.
Ochrana spotřebitele v EU - odpovědnost za vadné výrobky, ochrana hospodářských zájmů spotřebitele (dotace 2/1)
7.
Společnosti práva EU a harmonizace minimálních požadavků obchodního práva členských států EU (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška24 h
16 h
seminář
12 h
0 h
příprava na zkoušku
40 h
56 h
příprava na průběžný test
20 h0 h
příprava prezentace
0 h
15 h
zpracování seminární práce
16 h
25 h
Celkem
112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro získání malého zápočtu musí student prezenční formy získat
A) alespoň 50 % bodů za prezentaci skupinové seminární práce v týmu zvoleném na prvním přednáškovém setkání (4 body z 8 max.), a zároveň
B) alespoň 50 % bodů za odevzdání seminární práce o délce 3 - 6 celých stran a normostran (počítáno bez titulní strany) na člena týmu v tomtéž týmu (7 bodů z 14 max.) a
C) musí se zúčastnit alespoň 9 z 12 seminářů prezenčního studia (tj. jsou povoleny 3 absence) a alespoň 6 přednášek z 12 přednášek prezenčního studia (tj. účast na polovině přednášek) - za účast je udělováno 8 bodů max., za každý seminář z 12 získává 0,25 bodu = celkem 3 bodů, za každou přednášku z 12 získává 0,416 bodu = celkem 5 bodů).

Celkem možno k malému zápočtu získat 30 bodů max., z nich je požadováno 15 bodů.

Písemná zkouška s uzavřený otázkami v elektronické podobě v UIS MENDELU - okruh otázek dán rozsahem povinné literatury a vybranými studijními texty poskytnutými v e-learningové databázi.
Rozsah požadovaných znalostí odpovídá obsahu jednotlivých výukových modulů v předmětu.

Zkouška může být realizována zkoušením hlubších znalostí nad rámec znalostí obsažených v přednáškách.

Student předmět úspěšně ukončí, pokud získá malý zápočet a zároveň ze zkouškové písemky získá alespoň 50 % zkouškových bodů.

Po složení zkoušky, výsledná známka se počítá ze součtu bodů za malý zápočet (váha 30 %) a bodů ze zkouškové písemky (váha 70 %) - hodnocení se sečte - následujícím způsobem A 90 - 100 bodů, B 80-89.99 bodů, C 70 - 79.99 bodů, D 60 - 59.99 bodů, E 50 - 59.99 bodů, F 49.99 bodů a méně.

Student prezenční formy studia si může předmět zapsat během zahraničního výjezdu. V tomto případě se na něj vztahují stejné podmínky ukončení jako na studenty kombinované formy s tím, že má možnost účast na dvou požadovaných přednáškových setkáních nahradit individuální seminární prací o délce 12-15 normostran textu (počítáno bez titulní strany) na téma přidělené garantem předmětu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JANKŮ, M. -- LINDA, J. Právo EU po Lisabonské smlouvě . 2. vyd. Ostrava: KEY publishing Ostrava, 2015. 313 s. ISBN 978-80-7418-245-7.
TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 7. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Leges, 2017. 352 s. ISBN 978-80-7502-243-1.

Doporučená:
SVOBODA, P. Úvod do evropského práva. Praha: C. H. Beck, 2011. 362 s.
WEATHERILL, S. Cases and materials on EU law. 9. vyd. Oxford: New York :, 2010. 710 s. ISBN 978-0-19-956225-1.
TICHÝ, L. Evropské právo. 5. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. 756 s. ISBN 978-80-7400-546-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Program N-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 20. 9. 2019.

Typ výstupu: