Sylabus predmetu RRZEA - Základy environmentalistiky v AJ (FRRMS - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRZEA
Název v jazyce výuky: Introduction to Environmentalistics in English
Název česky: Základy environmentalistiky v AJ
Název anglicky: Introduction to Environmentalistics in English
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Ludmila Floková (cvičící)
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant)
Výchozí předměty: ne Základy environmentalistiky
 
Zaměření předmětu:
Student získává znalosti, na jejichž základě je schopen chápat svět systémově. Rozumí příčinám současného stavu životního prostředí a zásadám možných náprav. Seznámí se a porozumí globálním problémům.
Detailním rozborem základních složek životního prostředí získává student pokročilé dovednosti v oblasti řešení regionálních i lokálních problémů a příčin vzniku znečištění životního prostředí.
Student je schopen samostatně využívat prevenční a moderní nástroje ochrany životního prostředí v rámci udržitelné spotřeby a výroby i udržitelné společnosti.
Při aplikaci environmentálních a ekonomických aspektů ochrany životního prostředí je schopen nést odpovědnost za rozhodování v adekvátních pracovních situacích.
 
Obsah předmětu:
1.Životní prostředí a udržitelný rozvoj (dotace 0/0)
2.Historie a vývoj environmentu -- člověk a krajinné prostředí (dotace 0/0)
3.Přírodní, krajinné a životní prostředí České republiky (dotace 0/0)
4.Krajinné prostředí -- pojetí -- typizace -- společenské vnímání prostředí (dotace 0/0)
5.Krajinné prostředí - členění, složky a činitele (dotace 0/0)
6.Analýzy a hodnocení prostředí - postupy a metody (dotace 0/0)
7.Půda a půdní prostředí (dotace 0/0)
8.Atmosféra a ovzduší (dotace 0/0)
9.Voda v krajinném a životním prostředí (dotace 0/0)
10.Degradace a eroze prostředí (dotace 0/0)
11.Biota a bioprodukce v krajinném prostředí (dotace 0/0)
12.Ochrana přírody a krajiny (dotace 0/0)
13.Fondy, programy a projekty péče o ŽP , přírodu a krajinu (dotace 0/0)
14.Operační programy EU - péče o životní prostředí a krajinu -- aplikace v ČR (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost samostatné práce
-Týmová práce
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost orientovat se v nástrojích tvorby a ochrany krajiny v evropské i národní úrovni
-Schopnost udržitelně rozvíjet krajinu ve vztazích na environmentální a regionální rozvoj

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     konzultace20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku24 h
     příprava prezentace10 h
     zpracování seminární práce30 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet na základě odevzdané semestrální práce a odprezentovaných výsledků. Ukončení předmětu bude probíhat na základě testových otázek. Zkouška z přednášené látky, doplněné o informace z příslušné studijní literatury.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZDevelopment and perspectives of landscape ecologyDordrechtKluwer Academic Publishers1-4020-0919-4
ZStatistická ročenka životního prostředí České republiky 2005: Statistical environmental yearbook of Czech republic 2005PrahaMinisterstvo životního prostředí ČR200580-7212-360-2
ZFORMAN, R T T.Land Mosaics : The ecology of landscapes and regionsCambridgeCambridge University Press1995978-0-521-47980-6
ZFORMAN, R T T.Landscape EcologyNew YorkJohn Wiley & Sons19860-471-87037-4
DALLABY, M.A dictionary of ecologyOxfordOxford University Press2005978-0-19-860905-6
DGOTELLI, N J.A primer of ecologySunderland, Mass.Sinauer Associates978-0-87893-318-1
DAgricultural ecologyNew YorkLongman Scientific & Technical ;19900470214805
DCOLLIN, P H.Dictionary of environment & ecologyLondonBloomsbury20040-7475-7201-1
DMOSS, B.Ecology of freshwaters: a view for the twenty-first centuryChichesterJohn Wiley & Sons2010978-1-4051-1332-8
DKRECH, S. -- MCNEILL, J R.Encyclopedia of world environmental history : A-E. Volume 1New YorkRoutledge20040-415-93732-9
DKRECH, S. -- MCNEILL, J R.Encyclopedia of world environmental history : F-N. Volume 2New YorkRoutledge20040-415-93732-9
DKRECH, S. -- MCNEILL, J R.Encyclopedia of world environmental history : O-Z, Index. Volume 3New YorkRoutledge20040-415-93735-33

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 14. 5. 2019.

Typ výstupu: