Sylabus predmetu RRZE - Základy environmentalistiky (FRRMS - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRZE
Název v jazyce výuky: Základy environmentalistiky
Název česky: Základy environmentalistiky
Název anglicky: Introduction to Environmentalistics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Ludmila Floková (cvičící)
Ing. Žaneta Kalasová (cvičící, zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Základy environmentalistiky v AJ
 
Zaměření předmětu:
Student získává znalosti, na jejichž základě je schopen chápat svět systémově. Rozumí příčinám současného stavu životního prostředí a zásadám možných náprav. Seznámí se a porozumí globálním problémům.
Detailním rozborem základních složek životního prostředí získává student pokročilé dovednosti v oblasti řešení regionálních i lokálních problémů a příčin vzniku znečištění životního prostředí.
Student je schopen samostatně využívat prevenční a moderní nástroje ochrany životního prostředí v rámci udržitelné spotřeby a výroby i udržitelné společnosti.
Při aplikaci environmentálních a ekonomických aspektů ochrany životního prostředí je schopen nést odpovědnost za rozhodování v adekvátních pracovních situacích.
 
Obsah předmětu:
1.Životní prostředí a udržitelný rozvoj (dotace 2/2)
 
a.filozofie, strategie, koncepce, pojetí, EU a ČR, zdroje, prostředky, řešení

2.Historie a vývoj environmentu -- člověk a krajinné prostředí (dotace 2/2)
 
a.vývojová retrospekce krajiny, strategické mezníky, vývoj složek ŽP, strategické dokumenty péče o ŽP a krajinu

3.Přírodní , krajinné a životní prostředí České republiky (dotace 2/2)
 
a.stav a podmínky ČR, environmentální limity, utilizace krajinného prostředí ČR

4.Krajinné prostředí -- pojetí -- typizace -- společenské vnímání prostředí (dotace 2/2)
 
a.krajinná prostředí, typy krajin, funkce krajiny, krajiny a regiony, stav ŽP regionů

5.Krajinné prostředí - členění, složky a činitele (dotace 2/2)
 
a.diferenciace krajiny, funkce krajinných složek, krajinotvorné vlivy a činitele

6.Analýzy a hodnocení prostředí - postupy a metody (dotace 2/2)
 
a.význam poznání krajiny a jejích funkcí, potenciály krajiny, limity, krajinné a územní plánování, environmentální analýzy

7.Půda a půdní prostředí (dotace 2/2)
 
a.determinace a kategorizace půd ČR, využitelnost půdních zdrojů, péče o půdy, vazby na územní rozvoj, legislativa, veřejná správa

8.Atmosféra a ovzduší (dotace 2/2)
 
a.ovzduší v ČR, faktory klimatu a počasí, vazby na územní rozvoj, legislativa, veřejná správa

9.Voda v krajinném a životním prostředí (dotace 2/2)
 
a.vodní zdroje a vodní hospodářství ČR, využitelnost vodních zdrojů, vazby na územní rozvoj, legislativa, veřejná správa

10.Degradace a eroze prostředí (dotace 2/2)
 
a.degradace a devastace prostředí, erozní impakty v ČR, vazby na územní rozvoj, legislativa, veřejná správa

11.Biota a bioprodukce v krajinném prostředí (dotace 2/2)
 
a.primární produkce jako stěžejní environmentální zdroj, využití biomasy, aplikace v zemědělství, lesnictví a udržitelnosti krajinného prostředí

12.Ochrana přírody a krajiny (dotace 2/2)
 
a.strategie, koncepce a metody společenské péče o přírodu a krajinu, vazby na územní rozvoj, legislativa, veřejná správa

13.Fondy, programy a projekty péče o ŽP , přírodu a krajinu (dotace 2/2)
 
a.zdroje, prostředky a postupy péče o krajinu a její složky, evropské, státní, rezotní a územní programy a projekty

14.Operační programy EU - péče o životní prostředí a krajinu -- aplikace v ČR (dotace 2/2)
 
a.Evropská unie a ČR -- strategie, koncepce, mezinárodní vazby péče o ŽP a krajinu

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost samostatné práce
-Týmová práce
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost orientovat se v nástrojích tvorby a ochrany krajiny v evropské i národní úrovni
-Schopnost udržitelně rozvíjet krajinu ve vztazích na environmentální a regionální rozvoj

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     konzultace20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku24 h
     příprava prezentace10 h
     zpracování seminární práce30 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet na základě odevzdané semestrální práce a odprezentovaných výsledků. Ukončení předmětu bude probíhat písemnou formou (test). Zkouška z přednášené látky, doplněné o informace z příslušné studijní literatury.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZDevelopment and perspectives of landscape ecologyDordrechtKluwer Academic Publishers1-4020-0919-4
ZFORMAN, R T T. -- GODRON, M.Krajinná ekologiePrahaAcademia :199380-200-0464-5
ZStatistická ročenka životního prostředí České republiky 2005: Statistical environmental yearbook of Czech republic 2005PrahaMinisterstvo životního prostředí ČR200580-7212-360-2
ZKol.Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentářV PrazeC.H. Beck2007978-80-7179-585-8
ZZákon 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny
ZDUVIGNEAUD, P. -- MEZŘICKÝ, V.Ekologická syntézaPrahaAcademia1988
DLIPSKÝ, Z.Sledování změn v kulturní krajině. Učební text pro cvičení z předmětu Krajinná ekologieKostelec nad Černými lesyLesnická práce200080-213-0643-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 14. 5. 2019.

Typ výstupu: