Sylabus předmětu RRZE - Základy environmentalistiky (FRRMS - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRZE
Název předmětu česky: Základy environmentalistiky
Název předmětu anglicky: Introduction to Environmentalistics
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Mgr. Ludmila Floková (cvičící, zkoušející)
Ing. Žaneta Habancová (cvičící, zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostObor
Ročník
Skupina
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Úterý
9.00-10.50
Z4 (ČP II.)B-MTS
1
2
Cvičení
Každý týden
30
Úterý
11.00-12.50
Z4 (ČP II.)
B-MTS
1
1
Cvičení
Každý týden
30
Úterý
13.00-14.50
Z4 (ČP II.)B-MTS
1
4
Ž. Habancová
Cvičení
Každý týden
30
Středa9.00-10.50
Z4 (ČP II.)
B-MTS
1
5
Ž. Habancová
Cvičení
Každý týden
30
Středa11.00-12.50
Z4 (ČP II.)
Ž. HabancováCvičeníKaždý týden36
Středa
15.00-16.50
Z4 (ČP II.)
B-MTS
1
3
Cvičení
Každý týden
30
Pátek
11.00-12.50
Aula (ČP II.)
B-MTS
B-MTS
B-MTS
B-MTS
B-MTS
B-MTS
1
1
1
1
1
2
1
2
3
4
5
 
PřednáškaKaždý týden
190
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student získává znalosti, na jejichž základě je schopen chápat svět systémově. Rozumí příčinám současného stavu životního prostředí a zásadám možných náprav. Seznámí se a porozumí globálním problémům.
Detailním rozborem základních složek životního prostředí získává student pokročilé dovednosti v oblasti řešení regionálních i lokálních problémů a příčin vzniku znečištění životního prostředí.
Student je schopen samostatně využívat prevenční a moderní nástroje ochrany životního prostředí v rámci udržitelné spotřeby a výroby i udržitelné společnosti.
Při aplikaci environmentálních a ekonomických aspektů ochrany životního prostředí je schopen nést odpovědnost za rozhodování v adekvátních pracovních situacích.
 
Obsah předmětu:
1.
Životní prostředí a udržitelný rozvoj (dotace 2/2)
 
a.filozofie, strategie, koncepce, pojetí, EU a ČR, zdroje, prostředky, řešení

2.
Historie a vývoj environmentu -- člověk a krajinné prostředí (dotace 2/2)
 
a.vývojová retrospekce krajiny, strategické mezníky, vývoj složek ŽP, strategické dokumenty péče o ŽP a krajinu

3.
Přírodní , krajinné a životní prostředí České republiky (dotace 2/2)
 
a.
stav a podmínky ČR, environmentální limity, utilizace krajinného prostředí ČR

4.
Krajinné prostředí -- pojetí -- typizace -- společenské vnímání prostředí (dotace 2/2)
 
a.
krajinná prostředí, typy krajin, funkce krajiny, krajiny a regiony, stav ŽP regionů

5.
Krajinné prostředí - členění, složky a činitele (dotace 2/2)
 
a.diferenciace krajiny, funkce krajinných složek, krajinotvorné vlivy a činitele

6.
Analýzy a hodnocení prostředí - postupy a metody (dotace 2/2)
 
a.
význam poznání krajiny a jejích funkcí, potenciály krajiny, limity, krajinné a územní plánování, environmentální analýzy

7.
Půda a půdní prostředí (dotace 2/2)
 
a.
determinace a kategorizace půd ČR, využitelnost půdních zdrojů, péče o půdy, vazby na územní rozvoj, legislativa, veřejná správa

8.Atmosféra a ovzduší (dotace 2/2)
 
a.
ovzduší v ČR, faktory klimatu a počasí, vazby na územní rozvoj, legislativa, veřejná správa

9.
Voda v krajinném a životním prostředí (dotace 2/2)
 
a.
vodní zdroje a vodní hospodářství ČR, využitelnost vodních zdrojů, vazby na územní rozvoj, legislativa, veřejná správa

10.
Degradace a eroze prostředí (dotace 2/2)
 
a.
degradace a devastace prostředí, erozní impakty v ČR, vazby na územní rozvoj, legislativa, veřejná správa

11.
Biota a bioprodukce v krajinném prostředí (dotace 2/2)
 
a.primární produkce jako stěžejní environmentální zdroj, využití biomasy, aplikace v zemědělství, lesnictví a udržitelnosti krajinného prostředí

12.
Ochrana přírody a krajiny (dotace 2/2)
 
a.
strategie, koncepce a metody společenské péče o přírodu a krajinu, vazby na územní rozvoj, legislativa, veřejná správa

13.
Fondy, programy a projekty péče o ŽP , přírodu a krajinu (dotace 2/2)
 
a.
zdroje, prostředky a postupy péče o krajinu a její složky, evropské, státní, rezotní a územní programy a projekty

14.Operační programy EU - péče o životní prostředí a krajinu -- aplikace v ČR (dotace 2/2)
 
a.Evropská unie a ČR -- strategie, koncepce, mezinárodní vazby péče o ŽP a krajinu

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení28 h
konzultace
20 h
příprava na zkoušku
24 h
příprava prezentace10 h
zpracování seminární práce
30 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet na základě odevzdané semestrální práce a odprezentovaných výsledků. Ukončení předmětu bude probíhat písemnou formou (test). Zkouška z přednášené látky, doplněné o informace z příslušné studijní literatury.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Development and perspectives of landscape ecology. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 498 s. ISBN 1-4020-0919-4.
FORMAN, R T T. -- GODRON, M. Krajinná ekologie. 1. vyd. Praha: Academia :, 1993. 583 s. ISBN 80-200-0464-5.
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2005: Statistical environmental yearbook of Czech republic 2005. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2005. 473 s. ISBN 80-7212-360-2.
Kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007. 590 s. ISBN 978-80-7179-585-8.
Zákon 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny.1992.
DUVIGNEAUD, P. -- MEZŘICKÝ, V. Ekologická syntéza. 1. vyd. Praha: Academia, 1988. 414 s.

Doporučená:
LIPSKÝ, Z. Sledování změn v kulturní krajině. Učební text pro cvičení z předmětu Krajinná ekologie. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2000. 71 s. ISBN 80-213-0643-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 14. 5. 2019.

Typ výstupu: