Sylabus predmetu RRSOCA - Sociologie v AJ (FRRMS - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRSOCA
Název v jazyce výuky: Sociology in English
Název česky: Sociologie v AJ
Název anglicky: Sociology in English
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Mgr. et Mgr. Klára Brožovičová, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni rozumět základům sociologie. V závěru kurzu budou studenti rozumět specifikům jednotlivých sociologických paradigmat, škol a směrů, budou se orientovat v jejich hlavní představitelích a schopni vysvětlit základní výzkumné vědecké postupy.
Předmět je zaměřen na následující okruhy dovedností, kterými budou absolventi kurzu disponovat:
1) Porozumění základním konceptům v sociologii (např. sociální instituce, sociální role, sociální jednání, sociální struktura) 2) Pochopení a osvojení si základních metodologických přístupů (kvantitativní a kvalitativní metodologii, interpretativní a konstruktivistické epistemologie) 3) Informovanost o existenci speciaizovaných sociologií (např. sociologie rodiny, vzdělávání, sociologie stratifikace a nerovnosti, sociální politika)
 
Obsah předmětu:
1.Sociology as a study of society (dotace 3/0)
2.The development of sociology (dotace 3/0)
3.Social behaviour: socialization, enculturation, acculturation, groups, roles, control (dotace 3/0)
4.Social control, socialization as a universal tool of social control. Social deviance and anomie. (dotace 0/0)
5.Social behaviour: Marx, Durkheim, Weber, Schütz, Goffman, Habermas (dotace 3/0)
6.Social acting: social capital and social mobility (dotace 3/0)
7.Social organization as a social system (dotace 3/0)
8.Social systems, social institutions and organizations, ritualization, types of rituals (dotace 3/0)
9.Qualitative research: Sources of qualitative research, data acquisition, data interpretation (dotace 6/0)
10.Quantitative research: Phases of quantitative research (dotace 6/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Interpersonální dovednosti
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost samostatné práce
-Týmová práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Hodnotit silné a slabé stránky jednotlivých sociologických metod a technik
-Pochopit a aplikovat sociologickou terminologii a koncepty
-Seznámit se s hlavními teoretickými perspektivami / paradigmaty sociologie

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška36 h
     práce v terénu8 h
     projektová práce14 h
Samostudium
     příprava na zkoušku32 h
     příprava na průběžné hodnocení6 h
     příprava prezentace4 h
     zpracování projektů12 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro získání zápočtu je nutné zpracovat projekt, obhájit jej a dosáhnout stanovené hranice minimálního počtu bodů 3 (60%) z maxima 5 bodů. Získání zápočtu je nutné pro přihlášení na závěrečnou zkoušku. Předmět se ukončuje písemným didaktickým testem. Maximální počet bodů je 30, minimální počet bodů je 18 (60%).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZGIDDENS, A.SociologyCambridgePolity Press20030-7456-2311-5
ZPOMAZALOVÁ, N.SociologyBrnoMendel University in Brno2013978-80-7375-820-2
ZBAUMAN, Z.Globalization: The Human ConsequencesOxfordBlackwell Publishers Ltd1998978-0-7456-5695-3
ZBECK, U.Power in the global age: a new global political economyCambridgePolity Press20050-7456-3230-0
ZBABBIE, E.The Basics of Social Research Cengage Learning2011
ZBROWNE, E.An Introduction to Sociology Polity Press20110-7456-5008-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 14. 5. 2019.

Typ výstupu: