Sylabus předmětu KSRB - K-Šlechtění rostlin a biotechnologie (ZF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: KSRB
Název v jazyce výuky: K-Šlechtění rostlin
Název česky: K-Šlechtění rostlin a biotechnologie
Název anglicky: Breeding of Plants (p/t)
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: kombinovaná, 18/9 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Kateřina Baránková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jakub Pečenka (přednášející)
Ing. Bc. Eliška Peňázová (přednášející)
Mgr. Jana Raddová, Ph.D. (přednášející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Na základě znalostí Genetiky seznámit posluchače s klasickými i moderními šlechtitelskými metodami a postupy<br>Ukázat na možnosti využívání genetického potenciálu odrůd v praxi
 
Obsah předmětu:
1.Úvod a základní pojmy (dotace 6/2)
 
a.Postavení šlechtění rostlin v rámci zemědělství, význam šlechtění, historie a vývoj šlechtění rostlin ve světě a u nás,
b. Základní pojmy, genetická struktura odrůdy, variabilita kulturních rostlin, význačné vlastnosti a znaky kulturní flóry,
c.Hlavní etapy šlechtitelského procesu, genové zdroje, centra původu kulturních rostlin, uchování a konzervace genových zdrojů. Důsledky způsobu rozmnožování pro volbu šlechtitelských metod a postupů, techniky a postupy křížení.

2.Klasické techniky, metody a postupy ve šlechtění (dotace 6/4)
 
a.Techniky a metody výběru.
b.Šlechtitelské postupy u samosprašných, u cizosprašných, u vegetativně množených. Zvláštnosti u dvouletých a víceletých druhů.
c.Podstata heteróze, teorie objasňující heterózu, využití heterózního efektu ve šlechtění rostlin, šlechtitelské postupy při šlechtění hybridů F1. Pylová sterilita, genetická determinace pylové sterility, využití pylové sterility ve šlechtění hybridů F1.

3.Alternativní a nové šlechtitelské postupy (dotace 6/3)
 
a.Mutační šlechtění, indukovaná mutageneze, používané mutageny, metody působení.
b.Vzdálená hybridizace, příčiny nekřížitelnosti druhů a možnosti jejího překonávání, vlastnosti vzdálených hybridů.
c.Vlastnosti polyploidů, využití polyploidie ve šlechtění rostlin, metody získávání polyploidů ve šlechtění, využití aneuploidů a haploidů ve šlechtění rostlin.
d.Šlechtění na rezistenci vůči chorobám a škůdcům, genetická podstata rezistence.
e.Využití genových manipulací ve šlechtění, základní strategie genových manipulací, transgenóze, transgenní rostliny, DNA fingerprinting. Nakládání s geneticky modifikovanými rostlinami.

4.Šlechtitelský provoz a uvádění odrůd do oběhu (dotace 2/1)
 
a.Šlechtitelská dokumentace, polní pokusnictví, hodnocení polních pokusů, zkoušení odrůd.
b.Množení odrůd, zásady množení a obchodování s osivem a sadbou.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost řešit problémy
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aplikovat znalosti v praxi
-Schopnost interpretace výsledků molekulárních analýz
-Schopnost navrhnout a realizovat jednoduché molekulárně-genetické analýzy
-Schopnost navrhnout dosažení žádaných vlastností rostlin pomocí klasických i biotechnologických metod.
-Zdokonalit schopnosti interdisciplinárního řešení problémů v oboru

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška21 h
     laboratorní práce4 h
     konzultace1 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku44 h
     příprava na průběžný test10 h
     příprava prezentace15 h
     zpracování seminární práce15 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška: písemný test ve kterém je potřeba dosáhnout 66% správných odpovědí + ověření znalostí v rámci ústního pohovoru
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZCHLOUPEK, O.Genetická diverzita, šlechtění a semenářstvíPrahaAcademia199580-200-0207-3
ZŠlechtění rostlin: (obecná část)České BudějoviceJU ZF199780-7040-255-5
ZBARÁNEK, M. -- MORAVCOVÁ, K. -- PIDRA, M.Biotechnologie v zahradnictví - návody pro praktická cvičeníediční středisko MZLU v BrněMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200680-7157-937-8
DEHRENBERGEROVÁ, J.Odrůdy, osivo a sadbaBrnoMendelova univerzita v Brně2014978-80-7509-003-4
DSMUTNÁ, P.Šlechtění rostlin a semenářství: návody do cvičeníBrnoMendelova univerzita v Brně2014

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 10. 5. 2019.

Typ výstupu: