Sylabus předmětu KSRB - K-Šlechtění rostlin a biotechnologie (ZF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KSRB
Název předmětu česky: K-Šlechtění rostlin a biotechnologie
Název předmětu anglicky:
Breeding of Plants (p/t)
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 18/9 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Kateřina Baránková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jakub Pečenka (přednášející)
Ing. Bc. Eliška Peňázová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Raddová, Ph.D. (přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Na základě znalostí Genetiky seznámit posluchače s klasickými i moderními šlechtitelskými metodami a postupy<br>Ukázat na možnosti využívání genetického potenciálu odrůd v praxi
 
Obsah předmětu:
1.Úvod a základní pojmy (dotace 6/2)
 
a.
Postavení šlechtění rostlin v rámci zemědělství, význam šlechtění, historie a vývoj šlechtění rostlin ve světě a u nás,
b.
 Základní pojmy, genetická struktura odrůdy, variabilita kulturních rostlin, význačné vlastnosti a znaky kulturní flóry,
c.Hlavní etapy šlechtitelského procesu, genové zdroje, centra původu kulturních rostlin, uchování a konzervace genových zdrojů. Důsledky způsobu rozmnožování pro volbu šlechtitelských metod a postupů, techniky a postupy křížení.

2.
Klasické techniky, metody a postupy ve šlechtění (dotace 6/4)
 
a.Techniky a metody výběru.
b.
Šlechtitelské postupy u samosprašných, u cizosprašných, u vegetativně množených. Zvláštnosti u dvouletých a víceletých druhů.
c.
Podstata heteróze, teorie objasňující heterózu, využití heterózního efektu ve šlechtění rostlin, šlechtitelské postupy při šlechtění hybridů F1. Pylová sterilita, genetická determinace pylové sterility, využití pylové sterility ve šlechtění hybridů F1.

3.
Alternativní a nové šlechtitelské postupy (dotace 6/3)
 
a.
Mutační šlechtění, indukovaná mutageneze, používané mutageny, metody působení.
b.
Vzdálená hybridizace, příčiny nekřížitelnosti druhů a možnosti jejího překonávání, vlastnosti vzdálených hybridů.
c.
Vlastnosti polyploidů, využití polyploidie ve šlechtění rostlin, metody získávání polyploidů ve šlechtění, využití aneuploidů a haploidů ve šlechtění rostlin.
d.
Šlechtění na rezistenci vůči chorobám a škůdcům, genetická podstata rezistence.
e.Využití genových manipulací ve šlechtění, základní strategie genových manipulací, transgenóze, transgenní rostliny, DNA fingerprinting. Nakládání s geneticky modifikovanými rostlinami.

4.
Šlechtitelský provoz a uvádění odrůd do oběhu (dotace 2/1)
 
a.
Šlechtitelská dokumentace, polní pokusnictví, hodnocení polních pokusů, zkoušení odrůd.
b.
Množení odrůd, zásady množení a obchodování s osivem a sadbou.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
přednáška
21 h
laboratorní práce
4 h
konzultace
1 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
44 h
příprava na průběžný test
10 h
příprava prezentace
15 h
zpracování seminární práce
15 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška: písemný test ve kterém je potřeba dosáhnout 66% správných odpovědí + ověření znalostí v rámci ústního pohovoru
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
CHLOUPEK, O. Genetická diverzita, šlechtění a semenářství. 1. vyd. Praha: Academia, 1995. 186 s. ISBN 80-200-0207-3.
Šlechtění rostlin: (obecná část). 1. vyd. České Budějovice: JU ZF, 1997. 133 s. ISBN 80-7040-255-5.
BARÁNEK, M. -- MORAVCOVÁ, K. -- PIDRA, M. Biotechnologie v zahradnictví - návody pro praktická cvičení. ediční středisko MZLU v Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 47 s. ISBN 80-7157-937-8.

Doporučená:
EHRENBERGEROVÁ, J. Odrůdy, osivo a sadba. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 105 s. ISBN 978-80-7509-003-4.
SMUTNÁ, P. Šlechtění rostlin a semenářství: návody do cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 127 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZI-RZT Řízení zahradnických technologií, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 23. 9. 2019.

Typ výstupu: