Sylabus předmětu KSR - K-Šlechtění rostlin (ZF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: KSR
Název předmětu česky:
K-Šlechtění rostlin
Název předmětu anglicky: Breeding of Plants (p/t)
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: kombinovaná, 18/9 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Zahradnická fakulta
Vyučující:
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Kateřina Baránková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jakub Pečenka (přednášející)
Ing. Bc. Eliška Peňázová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Raddová, Ph.D. (přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Na základě znalostí Genetiky seznámit posluchače s klasickými i moderními šlechtitelskými metodami a postupy<br>Ukázat na možnosti využívání genetického potenciálu odrůd v praxi
 
Obsah předmětu:
1.Úvod a základní pojmy (dotace 6/2)
 
a.
Postavení šlechtění rostlin v rámci zemědělství, význam šlechtění, historie a vývoj šlechtění rostlin ve světě a u nás,
b.
 Základní pojmy, genetická struktura odrůdy, variabilita kulturních rostlin, význačné vlastnosti a znaky kulturní flóry,
c.Hlavní etapy šlechtitelského procesu, genové zdroje, centra původu kulturních rostlin, uchování a konzervace genových zdrojů. Důsledky způsobu rozmnožování pro volbu šlechtitelských metod a postupů, techniky a postupy křížení.

2.
Klasické techniky, metody a postupy ve šlechtění (dotace 6/4)
 
a.
Techniky a metody výběru.
b.
Šlechtitelské postupy u samosprašných, u cizosprašných, u vegetativně množených. Zvláštnosti u dvouletých a víceletých druhů.
c.
Podstata heteróze, teorie objasňující heterózu, využití heterózního efektu ve šlechtění rostlin, šlechtitelské postupy při šlechtění hybridů F1. Pylová sterilita, genetická determinace pylové sterility, využití pylové sterility ve šlechtění hybridů F1.

3.
Alternativní a nové šlechtitelské postupy (dotace 6/3)
 
a.
Mutační šlechtění, indukovaná mutageneze, používané mutageny, metody působení.
b.
Vzdálená hybridizace, příčiny nekřížitelnosti druhů a možnosti jejího překonávání, vlastnosti vzdálených hybridů.
c.Vlastnosti polyploidů, využití polyploidie ve šlechtění rostlin, metody získávání polyploidů ve šlechtění, využití aneuploidů a haploidů ve šlechtění rostlin.
d.
Šlechtění na rezistenci vůči chorobám a škůdcům, genetická podstata rezistence.
e.
Využití genových manipulací ve šlechtění, základní strategie genových manipulací, transgenóze, transgenní rostliny, DNA fingerprinting. Nakládání s geneticky modifikovanými rostlinami.

4.
Šlechtitelský provoz a uvádění odrůd do oběhu (dotace 2/1)
 
a.
Šlechtitelská dokumentace, polní pokusnictví, hodnocení polních pokusů, zkoušení odrůd.
b.
Množení odrůd, zásady množení a obchodování s osivem a sadbou.

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhKombinované studium
přednáška
18 h
cvičení
9 h
konzultace
25 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
příprava na zkoušku
20 h
příprava na průběžný test
20 h
příprava prezentace
30 h
zpracování seminární práce
17 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet: podmínkou zápočtu je řešení a prezentace případové studie

zkouška: písemný test z celé přednášené látky, je nutno dosáhnout 80% správných odpovědí
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Šlechtění rostlin: (obecná část). 1. vyd. České Budějovice: JU ZF, 1997. 133 s. ISBN 80-7040-255-5.
CHLOUPEK, O. Genetická diverzita, šlechtění a semenářství. 1. vyd. Praha: Academia, 1995. 186 s. ISBN 80-200-0207-3.
BARÁNEK, M. -- MORAVCOVÁ, K. -- PIDRA, M. Biotechnologie v zahradnictví - návody pro praktická cvičení. ediční středisko MZLU v Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 47 s. ISBN 80-7157-937-8.

Doporučená:
EHRENBERGEROVÁ, J. Odrůdy, osivo a sadba. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 105 s. ISBN 978-80-7509-003-4.
SMUTNÁ, P. Šlechtění rostlin a semenářství: návody do cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 127 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZI-Z Zahradnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, ZS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 10. 5. 2019.

Typ výstupu: