Sylabus předmětu SRB - Šlechtění rostlin a biotechnologie (ZF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SRB
Název v jazyce výuky: Šlechtění rostlin a biotechnologie
Název česky: Šlechtění rostlin a biotechnologie
Název anglicky: Breeding of Plants and Biotechnology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Kateřina Baránková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jakub Pečenka (přednášející)
Ing. Bc. Eliška Peňázová (přednášející)
Mgr. Jana Raddová, Ph.D. (přednášející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Na základě znalostí genetiky a molekulární genetiky seznámit posluchače s klasickými i moderními šlechtitelskými metodami a postupy.
Ukázat na možnosti využívání genetického potenciálu odrůd v praxi.
Druhá část předmětu je zaměřena zejména na využití nejnovějších molekulárních technik a postupů v praktickém šlechtění rostlin.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod a základní pojmy klasického šlechtění rostlin. (dotace 4/0)
 
a.Postavení šlechtění rostlin v rámci zemědělství, význam šlechtění, historie a vývoj šlechtění rostlin ve světě a u nás. Genetická struktura odrůdy, variabilita kulturních rostlin, význačné vlastnosti a znaky kulturní flóry.
b.Hlavní etapy šlechtitelského procesu, genové zdroje, centra původu kulturních rostlin, uchování a konzervace genových zdrojů. Důsledky způsobu rozmnožování pro volbu šlechtitelských metod a postupů, techniky a postupy křížení.

2.Klasické techniky, metody a postupy šlechtění. (dotace 6/0)
 
a.Techniky a metody výběru. Šlechtitelské postupy u samosprašných, u cizosprašných, u vegetativně množených. Zvláštnosti u dvouletých a víceletých druhů.
b.Podstata heteróze, teorie objasňující heterózu, využití heterózního efektu ve šlechtění rostlin, šlechtitelské postupy při šlechtění hybridů F1. Pylová sterilita, genetická determinace pylové sterility, využití pylové sterility ve šlechtění hybridů F1.

3.Alternativní šlechtitelské postupy. (dotace 6/0)
 
a.Mutační šlechtění, indukovaná mutageneze, používané mutageny, metody působení. Vzdálená hybridizace, příčiny nekřížitelnosti druhů a možnosti jejího překonávání, vlastnosti vzdálených hybridů.
b.Vlastnosti polyploidů, využití polyploidie ve šlechtění rostlin, metody získávání polyploidů ve šlechtění, využití aneuploidů. a haploidů ve šlechtění rostlin. Šlechtění na rezistenci vůči chorobám a škůdcům, genetická podstata rezistence.

4.Molekulární markery, jejich podstata a využití. (dotace 6/0)
 
a.Hybridizační techniky používané k detekci molekulárních markerů. RFLP, VNTR, FISH a další.
b.Techniky založené na polymerázové řetězové reakci (PCR): RAPD, SSR, AFLP.
c.Metody sekvencování DNA.
d.Využití molekulárních markerů pro analýzu genových zdrojů (genotyping) a pro selekci pomocí markerů (marker assisted selection, MAS).

5.Genové manipulace ve šlechtění rostlin. (dotace 6/0)
 
a.Základní strategie genových manipulací u rostlin, klonování genů a klonovací vektory, expresní vektory.
b.Využití Agrobacterium tumefaciens v transgenóze rostlin, další možné technologie získávání geneticky modifikovaných rostlin.
c.Cíle transgenóze u rostlin, nejčastěji využívané geny, vlastnosti GMO, uvádění GMO do oběhu.
d.Evropská a česká legislativa upravující nakládání s GMO.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost navrhnout dosažení žádaných vlastností rostlin pomocí klasických i biotechnologických metod.
-Schopnost navrhnout postup pro dosažení žádaných vlastností rostlin pomocí klasických i biotechnologických metod.
-Schopnost sestavení metodiky pro experiment, realizaci experimentu a jeho vyhodnocení
-Schopnost vybrat vhodný molekulární marker pro daný rostlinný druh pro MAS (Marker assisted Sellection)
-Schopnost vyvození šlechtitelsky využitelných závěrů z výsledků molekulárních analýz

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     konzultace4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku55 h
     příprava na průběžné hodnocení25 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet: podmínkou zápočtu je úspěšně složený písemný test (nutno docílit 66% správných odpovědí)
zkouška: písemná a ústní část
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZŠlechtění rostlin: (obecná část)České BudějoviceJU ZF199780-7040-255-5
ZCHLOUPEK, O.Genetická diverzita, šlechtění a semenářstvíPrahaAcademia2008978-80-200-1566-2
ZBARÁNEK, M. -- MORAVCOVÁ, K. -- PIDRA, M.Biotechnologie v zahradnictví - návody pro praktická cvičeníediční středisko MZLU v BrněMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200680-7157-937-8
DEHRENBERGEROVÁ, J.Odrůdy, osivo a sadbaBrnoMendelova univerzita v Brně2014978-80-7509-003-4
DSMUTNÁ, P.Šlechtění rostlin a semenářství: návody do cvičeníBrnoMendelova univerzita v Brně2014

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 10. 5. 2019.

Typ výstupu: