Sylabus předmětu SLE - Šlechtění rostlin (ZF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SLE
Název v jazyce výuky: Šlechtění rostlin
Název česky: Šlechtění rostlin
Název anglicky: Breeding of Plants
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Kateřina Baránková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jakub Pečenka (cvičící, přednášející)
Ing. Bc. Eliška Peňázová (cvičící, přednášející)
Mgr. Jana Raddová, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: Genetika nebo Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Na základě znalostí Genetiky seznámit posluchače s klasickými i moderními šlechtitelskými metodami a postupy<br>Ukázat na možnosti využívání genetického potenciálu odrůd v praxi
 
Obsah předmětu:
1.Úvod a základní pojmy (dotace 6/6)
 
a.Postavení šlechtění rostlin v rámci zemědělství, význam šlechtění, historie a vývoj šlechtění rostlin ve světě a u nás,
b.Základní pojmy, genetická struktura odrůdy, variabilita kulturních rostlin, význačné vlastnosti a znaky kulturní flóry,
  
c.Hlavní etapy šlechtitelského procesu, genové zdroje, centra původu kulturních rostlin, uchování a konzervace genových zdrojů. Důsledky způsobu rozmnožování pro volbu šlechtitelských metod a postupů, techniky a postupy křížení.

2.Klasické techniky, metody a postupy šlechtění (dotace 8/8)
 
a.Techniky a metody výběru.
  
b.Šlechtitelské postupy u samosprašných, u cizosprašných, u vegetativně množených. Zvláštnosti u dvouletých a víceletých druhů.
  
c.Podstata heteróze, teorie objasňující heterózu, využití heterózního efektu ve šlechtění rostlin, šlechtitelské postupy při šlechtění hybridů F1. Pylová sterilita, genetická determinace pylové sterility, využití pylové sterility ve šlechtění hybridů F1.

3.Alternativní a nové šlechtitelské postupy (dotace 10/10)
 
a.Mutační šlechtění, indukovaná mutageneze, používané mutageny, metody působení.
  
b.Vzdálená hybridizace, příčiny nekřížitelnosti druhů a možnosti jejího překonávání, vlastnosti vzdálených hybridů.
  
c.Vlastnosti polyploidů, využití polyploidie ve šlechtění rostlin, metody získávání polyploidů ve šlechtění, využití aneuploidů a haploidů ve šlechtění rostlin.
  
d.Šlechtění na rezistenci vůči chorobám a škůdcům, genetická podstata rezistence.
  
e.Využití genových manipulací ve šlechtění, základní strategie genových manipulací, transgenóze, transgenní rostliny, DNA fingerprinting. Nakládání s geneticky modifikovanými rostlinami.

4.Šlechtitelský provoz a uvádění odrůd do oběhu (dotace 4/4)
 
a.Šlechtitelská dokumentace, polní pokusnictví, hodnocení polních pokusů, zkoušení odrůd.
  
b.Množení odrůd, zásady množení a obchodování s osivem a sadbou.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost navrhnout šlechtitelský postup pro daný rostlinný druh
-Schopnost sestavení metodiky pro experiment, realizaci experimentu a jeho vyhodnocení
-Schopnost vědecké práce,

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     konzultace2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku50 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h
     příprava prezentace4 h
     zpracování seminární práce14 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet: podmínkou zápočtu je účast na cvičení, zpracování a prezentace semestrální práce a písemný test (nutno docílit 66 % správných odpovědí)
zkouška: písemná a ústní část
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZŠlechtění rostlin: (obecná část)České BudějoviceJU ZF199780-7040-255-5
ZCHLOUPEK, O.Genetická diverzita, šlechtění a semenářstvíPrahaAcademia2008978-80-200-1566-2
DAGRAWAL, R L.Fundamentals of Plant Breeding and Hybrid Seed ProductionEnfieldScience Publishers19981-57808-029-0
DEHRENBERGEROVÁ, J.Odrůdy, osivo a sadbaBrnoMendelova univerzita v Brně2014978-80-7509-003-4
DSMUTNÁ, P.Šlechtění rostlin a semenářství: návody do cvičeníBrnoMendelova univerzita v Brně2014

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 10. 5. 2019.

Typ výstupu: