Sylabus predmetu BOT - Botanika (ZF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BOT
Název v jazyce výuky: Botanika
Název česky: Botanika
Název anglicky: Botany I
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Jan Winkler, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je osvětlit stavbu rostlinného organismu od úrovně buněčné až po celý organismus. Důraz je kladen na vytvoření představy o vzájemných souvislostech v rámci celého rostlinného organismu během ontogenetického vývoje, včetně rozmnožování. Předmět též připravuje pro studium genetických zákonitostí, fyziologických procesů, působení fytopatogenů i jiných biotických i abiotických stresových faktorů.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do studia. (dotace 1/2)
 
a.Organizace studia.
b.Základní termíny anatomie a morfologie rostlin

2.Buňka (dotace 5/4)
 
a.Prokaryotická a eukaryotická buňka.
b.Rostlinná, živočišná buňka a buňka hub.
c.Základní součásti buňky (látkové složení, struktura, funkce)
d.Biologická membrána.
e.Organely (jádro, mitochondrie, endoplazmatické retikulum, ribozomy, Golgiho aparát, plastidy, vakuola, sferozomy, mikrotělíska).
f.Cytoskelet.
g.Cytoplazma.
h.Buněčné inkluze. Škrobová a aleuronová zrna.
i.Dělení buňky: Chenické složení a stavba chromozomu. Karyokineze - mitoza, meioza, amitoza. Cytokineze. Buněčný cyklus.
j.Stěna buněčná chemické složení, struktura.
k.Ztenčeniny buněčné stěny.
l.Interceluláry.

3.Pletiva (dotace 6/6)
 
a.Třídění podle původu, tvaru buněk a tloušťky buněčné stěny, funkce.
b.Pletiva meristematická - třídění podle původu (primární, sekundární. smíšená) a lokalizace. Zonálnost apikálního meristému.
c.Pletiva nasávací.
d.Pletiva krycí primárníí.
e.Pletiva krycí sekundární.
f.Pletiva provětrávací primární.
g.Pletiva provětrávací sekundární.
h.Pletiva vodivá - xylém floém - elementy.
i.Pletiva vodivá primární, vodivé svazky - typy.
j.Pletiva vodivá sekundární.
k.Pletiva vyměšovací.
l.Pletiva asimilační.
m.Pletiva zásobní.
n.Pletiva mechanická.

4.Kořen (dotace 2/2)
 
a.Primární stavba.
b.Sekundární stavba.
c.Větvení.
d.Morfologie.
e.Kořenová soustava.
f.Metamorfozy.

5.Stonek (dotace 2/2)
 
a.Primární stavba.
b.Sekundární stavba.
c.Větvení.
d.Morfologie.
e.Metamorfozy.

6.List. (dotace 1/1)
 
a.Vnitřní stavba.
b.Žilnatina.
c.Morfologie.
d.Metamorfozy.
e.Modifikace.

7.Pupen. (dotace 1/1)
 
a.Stavba
b.Třídění podle obsahu, lokalizace, obalu. Vernace. Estivace.
c.Vernace. Estivace.

8.Květ (dotace 2/2)
 
a.Morfologie.
b.Květní obaly.
c.Andraeceum, stavba tyčinky, vznik pylu.
d.Gynaeceum, stavba pestíku.
e.Vajíčko.
f.Zárodečný vak- Polygonum - vznik a struktura.
g.Rostliny jednodomé a dvoudomé.

9.Květenství (dotace 1/1)
 
a.Květenství hroznovitá
b.Květenství vrcholičnatá
c.Květenství jednoduchá a složená.

10.Opylení. Oplození. Embryogeneze. (dotace 1/1)
 
a.Způsoby opylení - přenos pylu.
b.Autogamie. Alogamie.
c.Dvojité oplození - průběh.
d.Základní vývojová stádia zárodku.

11.Semeno. Plod. (dotace 1/2)
 
a.Vývoj semena.
b.Vnitřní stavba semena.
c.Morfologie semena.
d.Vývoj plodu.
e.Třídění plodů - plody pravé, nepravé, suché, dužnaté.
f.Šíření semen a plodů.

12.Rodozměna. Apomixie. Délka života rostlin. (dotace 1/0)
 
a.Gametofyt a sporofyt - charakteristika.
b.Průběh rodozměny.
c.Apomixie - charakteristika a typy.
d.Vývinové fáze sporofytu nahosemenných a krytosemenných - embryonální, juvenilní, adultní.
e.Délka života rostlin (annuely, bieny, pereny).
f.Odumírání rostlin.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost uplatnit anatomii a morfologii rostlin v dalším studiu a praxi
-Zkušenosti s metodami zabývající se studiem rostlinných struktur
-Znalost struktury rostlin od buňky, přes pletiva po orgány
-Znalost zákonitostí generativního a vegetativního množení rostlin
-Znalosti o stavbě těla rostliny

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení24 h
     konzultace12 h
Samostudium
     příprava na zkoušku70 h
     příprava na průběžné hodnocení8 h
     příprava na průběžný test20 h
     zpracování protokolů10 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné absolvovat cvičení a úspěšně složit zkoušku.

Úspěšné absolvování cvičení vyžaduje účastnit se cvičení (tolerují se max. 2 omluvené absence), vypracování protokolů z probíraných témat a získání nejméně 10 bodů (z maximálního počtu 15 bodů) z každého ze tří průběžných písemných testů.

Zkouška se skládá z krátkého písemného testu (10 otázek). 13 bodů z maximálního počtu 20 bodů opravňuje přistoupit k ústní části zkoušky. Ústní část zkoušky se skládá ze tří náhodně vybraných otázek. Otázky odpovídají tématům sylabu. Úspěšné absolvování předpokládá alespoň 50% znalost každé z daných otázek.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPROCHÁZKA, S. a kol.Botanika: morfologie a fyziologie rostlinBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-125-8
ZSLABÝ, K. -- KREJČÍ, P.Anatomie a morfologie rostlin: (návody do cvičení)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200580-7157-873-8
ZPAZOUREK, J. -- VOTRUBOVÁ, O.Atlas of plant anatomyPraguePeres199780-901691-2-0
ZTROJAN, V. -- ĐORĎEVIČ, B.BOTANIKA I. -Podpořeno projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0220
ZVOTRUBOVÁ, O.Anatomie rostlinPrahaKarolinum2011978-80-246-1867-8
ZSLAVÍKOVÁ, Z.Morfologie rostlinPrahaKarolinum200280-246-0327-6
ZLUX, A.Obrazový průvodce anatomií rostlin / Visual Guide to Plant AnatomyPrahaAcademia2017978-80-200-2620-0
DBECK, C B.An introduction to plant structure and development : plant anatomy for the twenty-first centuryCambridgeCambridge University Press20050-521-83740-5
DBOTHA, C E J. -- STEVENSON, D W.Plant anatomy: an applied approachMaldenBlackwell Publishing2008978-1-4051-2679-3
DBotany: an introduction to plant biologySudbury, Mass.Jones and Bartlett Publishers978-0-7637-5345-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 10. 5. 2019.

Typ výstupu: