Sylabus předmětu BOT - Botanika (ZF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BOT
Název předmětu česky:
Botanika
Název předmětu anglicky:
Botany I
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Jan Winkler, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je osvětlit stavbu rostlinného organismu od úrovně buněčné až po celý organismus. Důraz je kladen na vytvoření představy o vzájemných souvislostech v rámci celého rostlinného organismu během ontogenetického vývoje, včetně rozmnožování. Předmět též připravuje pro studium genetických zákonitostí, fyziologických procesů, působení fytopatogenů i jiných biotických i abiotických stresových faktorů.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do studia. (dotace 1/2)
 
a.
Organizace studia.
b.
Základní termíny anatomie a morfologie rostlin

2.
Buňka (dotace 5/4)
 
a.
Prokaryotická a eukaryotická buňka.
b.
Rostlinná, živočišná buňka a buňka hub.
c.
Základní součásti buňky (látkové složení, struktura, funkce)
d.Biologická membrána.
e.
Organely (jádro, mitochondrie, endoplazmatické retikulum, ribozomy, Golgiho aparát, plastidy, vakuola, sferozomy, mikrotělíska).
f.
Cytoskelet.
g.Cytoplazma.
h.Buněčné inkluze. Škrobová a aleuronová zrna.
i.
Dělení buňky: Chenické složení a stavba chromozomu. Karyokineze - mitoza, meioza, amitoza. Cytokineze. Buněčný cyklus.
j.
Stěna buněčná chemické složení, struktura.
k.
Ztenčeniny buněčné stěny.
l.
Interceluláry.

3.Pletiva (dotace 6/6)
 
a.
Třídění podle původu, tvaru buněk a tloušťky buněčné stěny, funkce.
b.Pletiva meristematická - třídění podle původu (primární, sekundární. smíšená) a lokalizace. Zonálnost apikálního meristému.
c.
Pletiva nasávací.
d.Pletiva krycí primárníí.
e.
Pletiva krycí sekundární.
f.
Pletiva provětrávací primární.
g.Pletiva provětrávací sekundární.
h.
Pletiva vodivá - xylém floém - elementy.
i.
Pletiva vodivá primární, vodivé svazky - typy.
j.
Pletiva vodivá sekundární.
k.
Pletiva vyměšovací.
l.
Pletiva asimilační.
m.
Pletiva zásobní.
n.
Pletiva mechanická.

4.
Kořen (dotace 2/2)
 
a.Primární stavba.
b.
Sekundární stavba.
c.
Větvení.
d.Morfologie.
e.Kořenová soustava.
f.Metamorfozy.

5.
Stonek (dotace 2/2)
 
a.Primární stavba.
b.
Sekundární stavba.
c.
Větvení.
d.
Morfologie.
e.Metamorfozy.

6.
List. (dotace 1/1)
 
a.
Vnitřní stavba.
b.
Žilnatina.
c.
Morfologie.
d.
Metamorfozy.
e.
Modifikace.

7.Pupen. (dotace 1/1)
 
a.Stavba
b.
Třídění podle obsahu, lokalizace, obalu. Vernace. Estivace.
c.
Vernace. Estivace.

8.Květ (dotace 2/2)
 
a.Morfologie.
b.
Květní obaly.
c.Andraeceum, stavba tyčinky, vznik pylu.
d.
Gynaeceum, stavba pestíku.
e.
Vajíčko.
f.
Zárodečný vak- Polygonum - vznik a struktura.
g.
Rostliny jednodomé a dvoudomé.

9.
Květenství (dotace 1/1)
 
a.Květenství hroznovitá
b.
Květenství vrcholičnatá
c.Květenství jednoduchá a složená.

10.
Opylení. Oplození. Embryogeneze. (dotace 1/1)
 
a.
Způsoby opylení - přenos pylu.
b.
Autogamie. Alogamie.
c.Dvojité oplození - průběh.
d.
Základní vývojová stádia zárodku.

11.
Semeno. Plod. (dotace 1/2)
 
a.
Vývoj semena.
b.
Vnitřní stavba semena.
c.
Morfologie semena.
d.
Vývoj plodu.
e.
Třídění plodů - plody pravé, nepravé, suché, dužnaté.
f.Šíření semen a plodů.

12.
Rodozměna. Apomixie. Délka života rostlin. (dotace 1/0)
 
a.
Gametofyt a sporofyt - charakteristika.
b.Průběh rodozměny.
c.
Apomixie - charakteristika a typy.
d.Vývinové fáze sporofytu nahosemenných a krytosemenných - embryonální, juvenilní, adultní.
e.Délka života rostlin (annuely, bieny, pereny).
f.Odumírání rostlin.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení24 h
konzultace
12 h
příprava na zkoušku
70 h
příprava na průběžné hodnocení
8 h
příprava na průběžný test
20 h
zpracování protokolů10 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné absolvovat cvičení a úspěšně složit zkoušku.

Úspěšné absolvování cvičení vyžaduje účastnit se cvičení (tolerují se max. 2 omluvené absence), vypracování protokolů z probíraných témat a získání nejméně 10 bodů (z maximálního počtu 15 bodů) z každého ze tří průběžných písemných testů.

Zkouška se skládá z krátkého písemného testu (10 otázek). 13 bodů z maximálního počtu 20 bodů opravňuje přistoupit k ústní části zkoušky. Ústní část zkoušky se skládá ze tří náhodně vybraných otázek. Otázky odpovídají tématům sylabu. Úspěšné absolvování předpokládá alespoň 50% znalost každé z daných otázek.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PROCHÁZKA, S. a kol. Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. 3. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 242 s. ISBN 978-80-7375-125-8.
SLABÝ, K. -- KREJČÍ, P. Anatomie a morfologie rostlin: (návody do cvičení). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 93 s. ISBN 80-7157-873-8.
PAZOUREK, J. -- VOTRUBOVÁ, O. Atlas of plant anatomy. Prague: Peres, 1997. 447 s. Series in Natural History ;. ISBN 80-901691-2-0.
TROJAN, V. -- ĐORĎEVIČ, B. BOTANIKA I. -Podpořeno projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0220.  [online]. 2014. URL: https://mendelu.sharepoint.com/zf/e-opory/ZI/BOT/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/DomovskaStranka.aspx.
VOTRUBOVÁ, O. Anatomie rostlin. Praha: Karolinum, 2011. 192 s. ISBN 978-80-246-1867-8.
SLAVÍKOVÁ, Z. Morfologie rostlin. Praha: Karolinum, 2002. 218 s. ISBN 80-246-0327-6.
LUX, A. Obrazový průvodce anatomií rostlin / Visual Guide to Plant Anatomy. Praha: Academia, 2017. 328 s. ISBN 978-80-200-2620-0.

Doporučená:
BECK, C B. An introduction to plant structure and development : plant anatomy for the twenty-first century. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 431 s. ISBN 0-521-83740-5.
BOTHA, C E J. -- STEVENSON, D W. Plant anatomy: an applied approach. Malden: Blackwell Publishing, 2008. 302 s. ISBN 978-1-4051-2679-3.
Botany: an introduction to plant biology. 4. vyd. Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Publishers, 624 s. ISBN 978-0-7637-5345-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-Z-JRPZ Jakost rostlinných potravinových zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 10. 5. 2019.

Typ výstupu: