Sylabus predmetu GDZ - Geodézie pro ZaKA (ZF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: GDZ
Název v jazyce výuky: Geodézie pro ZaKA
Název česky: Geodézie pro ZaKA
Název anglicky: Land Survey for LA
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Zdeněk Patočka, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem je seznámit studenty s měřením a orientací na mapách, se základními metodami polohopisného a výškopisného měření terénního reliéfu, základními souřadnicovými výpočty, s určováním výměr pozemků, počítačovým zpracováním naměřených dat, se základy pozemkové evidence a využitím dokumentace katastru nemovitostí.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do geodézie a kartografie (dotace 8/2)
 
a.Úvod do geodézie, historie geodézie, náplň činnosti a rozdělení geodézie.
b.Kartografie, matematická kartografie tvar a rozměry zemského tělesa, referenční tělesa.
c.Základní kartografická zobrazení, souřadnicové systémy.
d.Souřadnicové systémy používané na území ČR.
e.Metrologie, soustavy měr.

2.Základní metody měření polohopisu a výškopisu. (dotace 6/3)
 
a.Vliv zakřivení Země na měření.
b.Stabilizace měřických bodů.
c.Polohopisné měření.
d.Metody polohopisného měření.
e.Výšková měření - přímé a nepřímé metody měření, výškové body a nivelační sítě.
f.Metody mepřímého měření výšek - barometrické, trigonometrické a geometrické měření.
g.Přímé měření výšek - geometrická nivelace.

3.Podrobné měření polohopisu a výškopisu, tvorba polohopisných a výškopisných plánů (dotace 4/4)
 
a.Tachymetrie.
b.Terénní reliéf, základní terénní tvary.
c.Znázorňování terénu na plánech a mapách.

4.Mapy, plány a mapová díla, generalizace map, rozdělení, (dotace 4/2)
 
a.Mapa, plán a mapové dílo, generalizace map, druhy map a jejich dělení.
b.Státní mapová díla, základní mapy ČR, katastrální mapy ČR, mapy velkých měřítek, tematické mapy.
c.Digitální mapy, mapové servery, webové mapové aplikace.

5.Pozemkové evidence a katastr nemovitostí. (dotace 4/2)
 
a.Pozemková evidence do roku 1817, Stabilní katastr, Pozemkový katastr, Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí, Katastr nemovitostí.

6.Moderní technologie sběru a zpracování geodat (dotace 2/1)
 
a.Globální navigační satelitní systémy - GPS, GLONASS, GALILEO.
b.Fotogrammetrie - letecký a družicový sběr dat.
c.Laserové skenování - pozemní a letecký laserscanning.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Týmová práce
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
- Znalost základních geodetických metod a jejich použití
-Praktická znalost základních metod měření polohopisu a výškopisu
-Schopnost orientace v mapách
-Základní znalost pozemkové evidence v ČR

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
     konzultace10 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     zpracování protokolů20 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet a zkouška. Součástí zkoušky je E-learningový test v UIS v rozsahu 20ti otázek, pro splnění testu a postupu k ústní zkoušce je zapotřebí splnění nejméně 65%. Podmínkou ke získání zápočtu je vypracování průběžně zadávaných protokolů (zpravidla 1 protokol z každého cvičení), účast alespoň 80% na semestrálních cvičeních. Součástí cvičení je zpracování polohopisného a výškopisného plánu zájmového území.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZDOUŠEK, F. -- MATĚJÍK, M.GeodézieBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200580-7157-913-0
ZMATĚJÍK, M. -- VITÁSKOVÁ, J.Geodézie - katastr nemovitostíBrnoMZLU v Brně200280-7157-568-2
DVIŠŇOVSKÝ, P. -- ČIHAL, A.Geodézia a fotogrametriaBratislavaPríroda1985
DKUBA, B. -- OLIVOVÁ, K.Katastr nemovitostí České republikyPrahaLinde Praha a.s.200580-7201-545-1
DE-learningové opory předmětu v UIS,

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 10. 5. 2019.

Typ výstupu: