Sylabus predmetu BZ1 - Botanika pro ZAKA I (ZF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BZ1
Název v jazyce výuky: Botanika pro ZAKA I
Název česky: Botanika pro ZAKA I
Název anglicky: Botany for Landscape Architects I
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Martin Čermák, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Poznat proměnlivost stavby, tvaru a životních procesů rostlin během jejich ontogeneze. Porozumět regulacím na úrovni buňky až celého organizmu v interakci s faktory vnějšího a vnitřního prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do studia. (dotace 1/2)
 
a.Organizace studia.
b.Základní termíny anatomie a morfologie rostlin

2.Buňka (dotace 5/4)
 
a.Prokaryotická a eukaryotická buňka.
b.Rostlinná, živočišná buňka a buňka hub.
c.Základní součásti buňky (látkové složení, struktura, funkce)
d.Biologická membrána.
e.Organely (jádro, mitochondrie, endoplazmatické retikulum, ribozomy, Golgiho aparát, plastidy, vakuola, sferozomy, mikrotělíska).
f.Cytoskelet.
g.Cytoplazma.
h.Buněčné inkluze. Škrobová a aleuronová zrna.
i.Dělení buňky: Chenické složení a stavba chromozomu. Karyokineze - mitoza, meioza, amitoza. Cytokineze. Buněčný cyklus.
j.Stěna buněčná chemické složení, struktura.
k.Ztenčeniny buněčné stěny.
l.Interceluláry.

3.Pletiva (dotace 6/6)
 
a.Třídění podle původu, tvaru buněk a tloušťky buněčné stěny, funkce.
b.Pletiva meristematická - třídění podle původu (primární, sekundární. smíšená) a lokalizace. Zonálnost apikálního meristému.
c.Pletiva nasávací.
d.Pletiva krycí primárníí.
e.Pletiva krycí sekundární.
f.Pletiva provětrávací primární.
g.Pletiva provětrávací sekundární.
h.Pletiva vodivá - xylém floém - elementy.
i.Pletiva vodivá primární, vodivé svazky - typy.
j.Pletiva vodivá sekundární.
k.Pletiva vyměšovací.
l.Pletiva asimilační.
m.Pletiva zásobní.
n.Pletiva mechanická.

4.Kořen (dotace 2/2)
 
a.Primární stavba.
b.Sekundární stavba.
c.Větvení.
d.Morfologie.
e.Kořenová soustava.
f.Metamorfozy.

5.Stonek (dotace 2/2)
 
a.Primární stavba.
b.Sekundární stavba.
c.Větvení.
d.Morfologie.
e.Metamorfozy.

6.List. (dotace 1/1)
 
a.Vnitřní stavba.
b.Žilnatina.
c.Morfologie.
d.Metamorfozy.
e.Modifikace.

7.Pupen. (dotace 1/1)
 
a.Stavba
b.Třídění podle obsahu, lokalizace, obalu. Vernace. Estivace.
c.Vernace. Estivace.

8.Květ (dotace 2/2)
 
a.Morfologie.
b.Květní obaly.
c.Andraeceum, stavba tyčinky, vznik pylu.
d.Gynaeceum, stavba pestíku.
e.Vajíčko.
f.Zárodečný vak- Polygonum - vznik a struktura.
g.Rostliny jednodomé a dvoudomé.

9.Květenství (dotace 1/1)
 
a.Květenství hroznovitá
b.Květenství vrcholičnatá
c.Květenství jednoduchá a složená.

10.Opylení. Oplození. Embryogeneze. (dotace 1/1)
 
a.Způsoby opylení - přenos pylu.
b.Autogamie. Alogamie.
c.Dvojité oplození - průběh.
d.Základní vývojová stádia zárodku.

11.Semeno. Plod. (dotace 1/2)
 
a.Vývoj semena.
b.Vnitřní stavba semena.
c.Morfologie semena.
d.Vývoj plodu.
e.Třídění plodů - plody pravé, nepravé, suché, dužnaté.
f.Šíření semen a plodů.

12.Rodozměna. Apomixie. Délka života rostlin. (dotace 1/0)
 
a.Gametofyt a sporofyt - charakteristika.
b.Průběh rodozměny.
c.Apomixie - charakteristika a typy.
d.Vývinové fáze sporofytu nahosemenných a krytosemenných - embryonální, juvenilní, adultní.
e.Délka života rostlin (annuely, bieny, pereny).
f.Odumírání rostlin.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Praktické umění určit typy buněk, pletiv a orgánů rostlin.
-Schopnost práce s mikroskopem
-Schopnost práce v laboratoři
-Technologie zakládání a péče o vegetační prvky
-Využití proměnlivosti rostlin v čase a prostoru
-Znalost stavby a funkce rostlin
-Znalost základních bylin i dřevin k indikaci stanovištních poměrů

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení24 h
     konzultace4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h
     příprava na průběžné hodnocení18 h
     příprava na průběžný test10 h
     zpracování protokolů20 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou konání zkoušky je uspěšně ukončené cvičení, kde se hodnotí účast (80%), vypracování protokolů a úspěšnost průběžných testů. 2 průběžné testy - nutno získat 12 bodů z maximálních dvaceti.Závěrečný zápočtový praktický test - nutná 80% znalost.
Zkouška se skládá z písemné části a ústní části. Písemnou část představuje 4 dílný test, který se boduje. Pro postoupení k ústní části je nutné získat v testu nejméně 3/4 maximálně možného počtu bodů.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKOLAŘÍK, J. -- MARTINKOVÁ, M. -- ČERMÁK, M. -- GEBAUER, R. -- ŠPINLEROVÁ, Z. -- HORÁČEK, P. -- PRAUS, L. -- KREJČIŘÍK, P. -- BERÁNEK, J. -- LIČKA, D.Péče o dřeviny rostoucí mimo les II.VlašimČeský svaz ochránců přírody2010978-80-86327-85-3
ZPROCHÁZKA, S. a kol.Botanika: morfologie a fyziologie rostlinBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-125-8
ZKLÍČOVÁ, Š. -- SLABÝ, K.Zemědělská botanika: anatomie a morfologie rostlin :BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně199880-7157-340-X

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 10. 5. 2019.

Typ výstupu: