Sylabus predmetu ZVMT - Základy vyšší matematiky (ZF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZVMT
Název v jazyce výuky: Základy vyšší matematiky
Název česky: Základy vyšší matematiky
Název anglicky: Principles of Higher Mathematics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: RNDr. Miroslav Navrátil, Ph.D. (garant)
RNDr. Ludmila Stará (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Dosažení úrovně matematických znalostí, dovedností a logického uvažování, potřebných k popisu a řešení modelů reálných situací. Studenti získají matematické znalosti z lineární algebry, diferenciálního a integrálního počtu a dalších disciplín, nezbytné pro schopnost aplikací v odborných předmětech a pro samostatné získávání nových poznatků studiem odborné literatury.
 
Obsah předmětu:
1.Diferenciální počet (dotace 5/10)
 
a.Funkce, základní pojmy
b.Limita a spojitost funkce
c.Derivace funkce
d.Aplikace diferenciálního počtu

2.Lineární algebra (dotace 3/6)
 
a.Vektory, lineární závislost vektorů
b.Matice, determinanty
c.Soustavy lineárních rovnic

3.Integrální počet (dotace 3/6)
 
a.Neurčitý integrál
b.Určitý integrál
c.Aplikace integrálního počtu

4.Základy numerických metod (dotace 2/4)
 
a.Řešení algebraických rovnic
b.Lagrangeův interpolační polynom
c.Metoda nejmenších čtverců

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Rozvíjení abstraktního myšlení při studiu matematických pojmů a souvislostí mezi nimi.
-Schopnost kritického vyhodnocování, srozumitelné a věcné argumentace při řešení matematických problémů.
-Schopnost soustředit se na podstatu problému.
-Znalost matematického aparátu potřebného pro vytváření matematických modelů reálných situací.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška14 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku60 h
     příprava na průběžné hodnocení26 h
     příprava na průběžný test40 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou, která se skládá z části písemné (7 úloh řešených alespoň na 50%) a části ústní (dvě teoretické otázky).
Podmínkou pro účast na zkoušce je získání alespoň 25 bodů z průběžných testů. Píší se 2 testy během semestru, na každý z nich je možné získat 30 bodů, tedy celkem 60.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZRÁDL, P. -- ČERNÁ, B. -- STARÁ, L.Základy vyšší matematikyMendelova univerzita v Brně2014978-80-7509-110-9
DNAVRÁTIL, M. -- STARÁ, L.Matematika pro AF, ZF a FRRMS
DNAVRÁTIL, M. -- STARÁ, L.Matematika pro AF, ZF a FRRMS (2.část)
DPOLÁK, J.Přehled středoškolské matematikyPrahaPrometheus200580-7196-267-8
DCalculus with analytic geometryNew YorkMcGraw-Hill19960-07-057642-4
DMAŘÍK, R.Robert Mařík's eReadings on Mathematics
DMAŘÍK, R. -- TIHLAŘÍKOVÁ, M.Online služba Mathematical Assistant on Web

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 10. 5. 2019.

Typ výstupu: