Sylabus predmetu EBC-UMS - Užitá matematika a statistika (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EBC-UMS
Název v jazyce výuky: Základy matematiky a statistiky
Název česky: Užitá matematika a statistika
Název anglicky: Applied Mathematics and Statistics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, etapa A 2/3, etapa B 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Veronika Blašková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
RNDr. Lenka Viskotová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Dosažení elementární úrovně logického uvažování a získání základních matematických znalostí a dovedností potřebných pro studium navazujících předmětů.
 
Obsah předmětu:
1.Základy maticového počtu (dotace 2/3)
2.Úvod do vyšší matematiky (dotace 4/6)
 
a.Diferenciální počet
b.Integrální počet

3.Polynomy (dotace 2/6)
 
a.Základní operace s polynomy, rozklad na kořenové činitele
b.Vyšetřování průběhu funkce

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení42 h
Samostudium
     příprava na zkoušku46 h
     příprava na průběžné hodnocení24 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Účast ve cvičení je povinná, docházka je považována za splněnou, pokud student absolvuje alespoň 9 cvičení. Ve cvičení je vyžadována aktivní účast (student má přehled o přednášeném učivu a zvládne spočítat základní příklady demonstrované na přednáškách).

Během semestru je nutné úspěšně absolvovat průběžný test, tj. získat alespoň 4 body z celkových možných 8 bodů. Na test je nutné přinést si kartu studenta, psací pomůcky a prázdné papíry formátu A4. Veškeré popsané papíry se odevzdávají, v opačném případě bude student ve zkušební zprávě hodnocen známkou F.

Pokud student splní docházku (pouze v případě prezenční formy) a úspěšně absolvuje průběžný test, je oprávněn přihlásit se ke zkoušce. V opačném případě obdrží výsledné hodnocení "nedostavil se".

Zkouška probíhá formou písemné práce a považuje se za úspěšnou, pokud je zisk alespoň 25 bodů z celkových možných 50 bodů. Jestliže student není u písemné práce úspěšný, je hodnocen známkou F. Pokud úspěšně absolvuje písemnou práci, je hodnocení předmětu dáno součtem získaných bodů z průběžného testu a zkouškové písemné práce:
[49; 58] bodů - A
[44; 49) bodů - B
[39; 44) bodů - C
[34; 39) bodů - D
[29; 34) bodů - E

K písemné práci si studenti přinesou pouze psací pomůcky, kalkulačku a kartu studenta. Během písemné práce nelze používat vlastní papíry.


Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení zadání testů a písemných prací, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity při ověřování znalostí bude považováno za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující předmět v UIS hodnocením F; F; F, případně zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.

Předmět není možné zapsat při zahraničním výjezdu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZADAMEC, V. -- STŘELEC, L.Ekonometrie I: cvičebniceBrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-706-9
ZBARTSCH, H.Matematické vzorcePrahaAcademia200680-200-1448-9
ZBLAŠKOVÁ, V. -- TIRPÁKOVÁ, A. -- MARKECHOVÁ, D. -- STEHLÍKOVÁ, B. -- MOLL, I. -- STŘELEC, L.Statistika IMendelova univerzita v Brně2015978-80-7509-329-5
ZBUDÍKOVÁ, M. -- MAROŠ, B. -- KRÁLOVÁ, M.Průvodce základními statistickými metodamiPrahaGrada2010978-80-247-3243-5
ZPOLÁK, J.Přehled středoškolské matematikyPrahaPrometheus2008978-80-7196-356-1
ZRÁDL, P. -- MOUČKA, J.Matematika pro studenty ekonomie, 2., upravené a doplněné vydáníPrahaGrada2015978-80-247-5406-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 14. 8. 2019.

Typ výstupu: