Sylabus předmětu PRPU - Projektování pozemkových úprav 1 (AF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PRPU
Název předmětu česky:
Projektování pozemkových úprav 1
Název předmětu anglicky:
Planning of Land Consolidation 1
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 1/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jan Szturc, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkceČetnost
Kapacita
Úterý7.00-9.50
Q112
Cvičení
Každý týden
22
Úterý
10.00-10.50
Q112J. Podhrázská, J. Szturc
Přednáška
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cíl předmětu: Seznámit studenty s konkrétními postupy při projektování a provádění pozemkových úprav. Naučit studenty pracovat v prostředí ARCGIS a PROLAND. Naučit základní postupy grafického zpracování vstupních dat a jejich další použití pro celý proces projekčních prací při pozemkových úpravách.
znalosti:soubor informací o používaném SW a metodických postupech při projektování PÚ
dovednosti:praktické uplatnění znalostí o analytických a návrhových činnstech prostřednictvím používaného SW
kompetence: nést odpovědnost za rozhodování v pracovních situacích týkajících se pořizování návrhů pozemkových úprav

The aim of this course is to acquaint the students with specific procedures used for design and implementation of land consolidation; to teach the students how to work in the environment of software ARCGIS and Proland. To learn basic methods of graphic processing of input data and their further use for the process design work for land consolidation. Knowledge: a set of information about software used and methodological proceedings used when designing land consolidation.
 
Obsah předmětu:
1.
Vstupní podklady, úvod do problematiky (dotace 3/9)
 
a.
Obsah KN, KM-D, SPI, SGI, mapové podklady
b.
Práce s ARCGIS, základy kreslení, panely nástrojů,práce s vrstvami

2.
Zpracování konkrétního území (dotace 2/6)
 
a.
Práce s referenčními výkresy rastrového a vektorového formátu, transformace rastrů

3.
Rozborové mapy řešeného území. (dotace 3/9)
 
a.Zpracování ploch BPEJ
b.zpracování skutečného stavu druhů pozemků
c.
Zpracování analytických podkladů

4.
Zákres odtokových linií,výpočet odtokových poměrů (dotace 2/6)
 
a.
Stanovení erozní ohroženosti území
b.
hydrologické podklady pro návrh opatření

5.
Návrh plánu společných zařízení, cestní síť, prvky protierozní ochrany (dotace 1/3)
6.
Úvod do problematiky práce se SW Proland. (dotace 1/3)
 
a.
Grafická příprava vstupních výkresů
b.
Mapa KN, zaměření skutečného stavu

7.Databázová příprava vstupních výkresů (dotace 1/3)
 
a.Stanovení vzdálenosti pozemků
b.
Soupis břemen, stanovení nároků vlastníků

8.Návrh plánu společných zařízení, bilance druhů pozemků (dotace 1/3)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
12 h
cvičení
36 h
odborná exkurze
5 h
konzultace
10 h
projektová práce
28 h
příprava na zkoušku
20 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava na průběžný test
3 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
1 h
zpracování projektů15 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet: odevzdání projektu schváleného cvičícím, zvládnutí testu min. na 60% bodů, povinná účast na cvičení
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DUMBROVSKÝ, M. Pozemkové úpravy. 1. vyd. Brno: CERM, 2004. 263 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-2668-3.
PODHRÁZSKÁ, J. Projektování pozemkových úprav. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 215 s.
SŘÍTECKÝ, L. -- PAVLÍK, M. -- DOLEŽAL, P. Metodický návod k provádění pozemkových úprav. Praha: Mze-ÚPÚ, 2012. 170 s.
Ochrana zemědělské půdy před erozí. JANEČEK, M. -- KOVÁŘ, P. -- DOSTÁL, T. -- KOZLOVSKY DUFKOVÁ, J. -- KUBÁTOVÁ, E. -- DUMBROVSKÝ, M. -- HŮLA, J. -- KADLEC, V. -- KONEČNÁ, J. -- KRÁSA, J. -- KOBZOVÁ, D. -- KUDRNÁČOVÁ, M. -- NOVOTNÝ, I. -- PODHRÁZSKÁ, J. -- PRAŽAN, J. -- PROCHÁZKOVÁ, E. -- STŘEDOVÁ, H. -- VOPRAVIL, J. -- VLASÁK, J. 2012.
STŘÍTECKÝ, L. Technický standard plánu společných zařízení.  [online]. 2012. URL: http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/pozemkove-upravy/legislativa/.

Doporučená:
Kol. Doporučený systém protierozní ochrany v procesu komplexních pozemkových úprav: metodika. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 1995. 55 s.
PODHRÁZSKÁ, J. a kol. Návrh a hodnocení účinnosti systému komplexních opatření v pozemkových úpravách pro snížení škodlivých účinků povrchového odtoku: metodický návod. 1. vyd. Praha: VÚMOP, 2008. 96 s. ISBN 978-80-904027-7-5.
Kol. Optimalizace funkcí větrolamů v zemědělské krajině: metodika. 1. vyd. Praha: VÚMOP, 2008. 24 s. ISBN 978-80-904027-1-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZS-PUO Pozemkové úpravy a ochrana půdy, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: