Sylabus předmětu PRPU - Projektování pozemkových úprav 1 (AF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PRPU
Název v jazyce výuky: Projektování pozemkových úprav
Název česky: Projektování pozemkových úprav 1
Název anglicky: Planning of Land Consolidation 1
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jan Szturc, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Základy pozemkových úprav nebo Pozemkové úpravy
 
Zaměření předmětu:
Cíl předmětu: Seznámit studenty s konkrétními postupy při projektování a provádění pozemkových úprav. Naučit studenty pracovat v prostředí ARCGIS a PROLAND. Naučit základní postupy grafického zpracování vstupních dat a jejich další použití pro celý proces projekčních prací při pozemkových úpravách.
znalosti:soubor informací o používaném SW a metodických postupech při projektování PÚ
dovednosti:praktické uplatnění znalostí o analytických a návrhových činnstech prostřednictvím používaného SW
kompetence: nést odpovědnost za rozhodování v pracovních situacích týkajících se pořizování návrhů pozemkových úprav

The aim of this course is to acquaint the students with specific procedures used for design and implementation of land consolidation; to teach the students how to work in the environment of software ARCGIS and Proland. To learn basic methods of graphic processing of input data and their further use for the process design work for land consolidation. Knowledge: a set of information about software used and methodological proceedings used when designing land consolidation.
 
Obsah předmětu:
1.Vstupní podklady, úvod do problematiky (dotace 3/9)
 
a.Obsah KN, KM-D, SPI, SGI, mapové podklady
b.Práce s ARCGIS, základy kreslení, panely nástrojů,práce s vrstvami

2.Zpracování konkrétního území (dotace 2/6)
 
a.Práce s referenčními výkresy rastrového a vektorového formátu, transformace rastrů

3.Rozborové mapy řešeného území. (dotace 3/9)
 
a.Zpracování ploch BPEJ
b.zpracování skutečného stavu druhů pozemků
c.Zpracování analytických podkladů

4.Zákres odtokových linií,výpočet odtokových poměrů (dotace 2/6)
 
a.Stanovení erozní ohroženosti území
b.hydrologické podklady pro návrh opatření

5.Návrh plánu společných zařízení, cestní síť, prvky protierozní ochrany (dotace 1/3)
6.Úvod do problematiky práce se SW Proland. (dotace 1/3)
 
a.Grafická příprava vstupních výkresů
b.Mapa KN, zaměření skutečného stavu

7.Databázová příprava vstupních výkresů (dotace 1/3)
 
a.Stanovení vzdálenosti pozemků
b.Soupis břemen, stanovení nároků vlastníků

8.Návrh plánu společných zařízení, bilance druhů pozemků (dotace 1/3)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Tvorba projektů a jejich management
-Týmová práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Ochrana a tvorba krajiny
-Organizace půdního fondu
-Schopnost identifikovat problémy ve venkovské krajině a navrhovat nápravná opatření
-Schopnost pracovat s mapovými podklady
-Schopnost řešit problémy v protierozní ochraně půdy
-Schopnost využít počítačovou grafiku
-Schopnost využívat počítačovou grafiku
-Schopnost základního zpracování digitálních prostorových dat

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška12 h
     cvičení36 h
     odborná exkurze5 h
     konzultace10 h
     projektová práce28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava na průběžný test3 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe1 h
     zpracování projektů15 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet: odevzdání projektu schváleného cvičícím, zvládnutí testu min. na 60% bodů, povinná účast na cvičení
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZDUMBROVSKÝ, M.Pozemkové úpravyBrnoCERM200480-214-2668-3
ZPODHRÁZSKÁ, J.Projektování pozemkových úpravBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007
ZSŘÍTECKÝ, L. -- PAVLÍK, M. -- DOLEŽAL, P.Metodický návod k provádění pozemkových úpravPrahaMze-ÚPÚ2012
ZJANEČEK, M. -- KOVÁŘ, P. -- DOSTÁL, T. -- KOZLOVSKY DUFKOVÁ, J. -- KUBÁTOVÁ, E. -- DUMBROVSKÝ, M. -- HŮLA, J. -- KADLEC, V. -- KONEČNÁ, J. -- KRÁSA, J. -- KOBZOVÁ, D. -- KUDRNÁČOVÁ, M. -- NOVOTNÝ, I. -- PODHRÁZSKÁ, J. -- PRAŽAN, J. -- PROCHÁZKOVÁ, E. -- STŘEDOVÁ, H. -- VOPRAVIL, J. -- VLASÁK, J.Ochrana zemědělské půdy před erozí
ZSTŘÍTECKÝ, L.Technický standard plánu společných zařízení
DKol.Doporučený systém protierozní ochrany v procesu komplexních pozemkových úprav: metodikaPrahaVýzkumný ústav meliorací a ochrany půdy1995
DPODHRÁZSKÁ, J. a kol.Návrh a hodnocení účinnosti systému komplexních opatření v pozemkových úpravách pro snížení škodlivých účinků povrchového odtoku: metodický návodPrahaVÚMOP2008978-80-904027-7-5
DKol.Optimalizace funkcí větrolamů v zemědělské krajině: metodikaPrahaVÚMOP2008978-80-904027-1-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 12. 4. 2019.

Typ výstupu: