Sylabus předmětu POZPR - Pozemkové právo (AF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: POZPR
Název v jazyce výuky: Pozemkové právo
Název česky: Pozemkové právo
Název anglicky: Land Law
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Michaela Dumbrovská, LL.M. (cvičící, přednášející)
JUDr. Mgr. Jaroslav Knotek, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Znalost základních pramenů a institutů pozemkového práva. Schopnost v praxi samostatně řešit základní otázky týkající se nakládání s pozemky v ČR (tj. např. uzavírání smluv, komunikace s orgány státní správy atd.).
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do pozemkového práva (dotace 2/1)
 
a.předmět a systém pozemkového práva
b.metoda právní regulace
c.principy pozemkového práva
d.prameny pozemkového práva

2.Vlastnictví, věcná práva a užívací práva k pozemkům (dotace 2/1)
 
a.ústavní základy
b.vlastnické právo
c.právo držby
d.věcná práva k věci cizí
e.omezení vlastnického práva
f.vyvlastnění

3.Pozemková evidence (dotace 2/1)
 
a.historie evidence nemovitostí
b.katastr nemovitostí
c.zásady evidence právních vztahů v katastru nemovitostí
d.zápisy v katastru nemovitostí
e.katastrální operát

4.Územní plánování (dotace 2/1)
 
a.nástroje územního plánování
b.územně plánovací dokumentace
c.územní řízení
d.územní rozhodnutí a územní souhlas

5.Právní režim zemědělského půdního fondu (dotace 2/1)
 
a.zemědělský půdní fond
b.ochrana zemědělského půdního fondu
c.změny kultury pozemků
d.odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu
e.ekonomické nástroje

6.Právní režim pozemků určených k plnění funkcí lesa (dotace 2/1)
 
a.pozemky určené k plnění funkcí lesa
b.ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa
c.užívání pozemků určených k plnění funkcí lesa
d.omezení / odnětí užívání pozemků určených k plnění funkcí lesa
e.ekonomické nástroje

7.Právní režim pozemků sloužících ochraně přírody (dotace 2/1)
 
a.obecná územní ochrana přírody a krajiny
b.zvláštní územní ochrana přírody a krajiny
c.Natura 2000
d.přístup do krajiny
e.další omezení z důvodu ochrany přírody a krajiny
f.ekonomické nástroje

8.Právní režim pozemků sloužících vodnímu hospodářství (dotace 2/1)
 
a.právní vztahy k vodám a pozemkům s nimi souvisejících
b.právní režim pozemků tvořících koryta vodních toků
c.povinnosti vlastníků dotčených pozemků
d.vodní díla
e.ochrana vodních zdrojů
f.ekonomické nástroje

9.Právní režim pozemků sloužících dopravě (dotace 2/1)
 
a.právní režim pozemních komunikací
b.pozemky sloužící dopravě na drahách
c.pozemky sloužící letecké dopravě
d.pozemky sloužící vodní dopravě
e.ekonomické nástroje

10.Právní režim pozemků sloužících dobývání nerostů (dotace 2/1)
 
a.vlastnictví nerostů
b.vyhledávání a průzkum ložiska
c.právní režim ložisek
d.dobývací prostor
e.ekonomické nástroje

11.Právní odpovědnost související s pozemky (dotace 2/1)
 
a.občanskoprávní odpovědnost
b.správněprávní odpovědnost
c.trestněprávní odpovědnost
d.odpovědnost za ekologickou újmu

12.Právní aspekty pozemkových úprav (dotace 2/1)
 
a.pozemkové úpravy
b.řízení o pozemkových úpravách
c.rozhodnutí o pozemkových úpravách
d.právní závaznost rozhodnutí o pozemkových úpravách

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost vyhledávat a využívat údaje v katastru nemovitostí.
-Zkušenost s formulací smluv k pozemkům
-Znalost základů pozemkového práva
-Způsobilost řešit základní právní otázky týkající se nakládání s půdou.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení14 h
Samostudium
     příprava na zkoušku42 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h
     zpracování seminární práce14 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
ZÁPOČET:
Na konci semestru zápočtová písemka. Pro zápočet je nezbytné získat min. 60 % možných bodů.
Další podmínkou je odevzdání seminární práce nejpozději na poslední výukové hodině. Nesplnění zadaných formálních požadavků na seminární práci (v UIS) znamená -1 bod započítávaný do hodnocení ze zkoušky, výborná seminární práce znamená +1 bod započítávaný do hodnocení ze zkoušky.

ZKOUŠKA:
Závěrečná písemná zkouška z přednášek, cvičení a podkladů v UIS. Požadavek na zdárné ukončení je zisk min. 6 bodů z 10 (hodnocení: 6 = E, 7 = D, 8 = C, 9 = B, 10 = A). Nezbytnou podmínkou je správně odpovědět na první dvě otázky (!) závěrečné písemné zkoušky.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPEKÁREK, M. -- BLÁHOVÁ, I. -- PRŮCHOVÁ, I. a kol.Pozemkové právoPlzeňVydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk2010978-80-7380-253-0
ZPRŮCHA, P.Základy správního právaBrnoMasarykova univerzita2016978-80-210-8115-4
ZPIPES, R.Vlastnictví a svobodaPrahaArgo2008978-80-257-0017-4
DSKLENIČKA, P.Pronajatá krajinaPrahaCentrum pro krajinu2011978-80-87199-01-5
DJECH, K.Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdyPrahaVyšehrad2008978-80-7021-902-7
DBLAŽEK, P. -- KUBÁLEK, M.Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislostiV PrazeČeská zemědělská univerzita :2008978-80-7363-226-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 12. 4. 2019.

Typ výstupu: