Sylabus předmětu POZPR - Pozemkové právo (AF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
POZPR
Název předmětu česky:
Pozemkové právo
Název předmětu anglicky:
Land Law
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
Mgr. Michaela Dumbrovská, LL.M. (cvičící, přednášející, zkoušející)
JUDr. Mgr. Jaroslav Knotek, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Pondělí16.00-17.50Q17
není určen
Přednáška
Každý týden
30
přesun z X02
Pondělí18.00-18.50Q17není určenCvičení
Každý týden
30
 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Znalost základních pramenů a institutů pozemkového práva. Schopnost v praxi samostatně řešit základní otázky týkající se nakládání s pozemky v ČR (tj. např. uzavírání smluv, komunikace s orgány státní správy atd.).
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do pozemkového práva (dotace 2/1)
 
a.
předmět a systém pozemkového práva
b.
metoda právní regulace
c.
principy pozemkového práva
d.
prameny pozemkového práva

2.
Vlastnictví, věcná práva a užívací práva k pozemkům (dotace 2/1)
 
a.
ústavní základy
b.
vlastnické právo
c.
právo držby
d.věcná práva k věci cizí
e.
omezení vlastnického práva
f.vyvlastnění

3.Pozemková evidence (dotace 2/1)
 
a.
historie evidence nemovitostí
b.katastr nemovitostí
c.zásady evidence právních vztahů v katastru nemovitostí
d.
zápisy v katastru nemovitostí
e.
katastrální operát

4.
Územní plánování (dotace 2/1)
 
a.
nástroje územního plánování
b.
územně plánovací dokumentace
c.
územní řízení
d.
územní rozhodnutí a územní souhlas

5.
Právní režim zemědělského půdního fondu (dotace 2/1)
 
a.
zemědělský půdní fond
b.ochrana zemědělského půdního fondu
c.
změny kultury pozemků
d.
odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu
e.
ekonomické nástroje

6.
Právní režim pozemků určených k plnění funkcí lesa (dotace 2/1)
 
a.pozemky určené k plnění funkcí lesa
b.
ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa
c.
užívání pozemků určených k plnění funkcí lesa
d.
omezení / odnětí užívání pozemků určených k plnění funkcí lesa
e.
ekonomické nástroje

7.
Právní režim pozemků sloužících ochraně přírody (dotace 2/1)
 
a.obecná územní ochrana přírody a krajiny
b.
zvláštní územní ochrana přírody a krajiny
c.
Natura 2000
d.
přístup do krajiny
e.
další omezení z důvodu ochrany přírody a krajiny
f.ekonomické nástroje

8.Právní režim pozemků sloužících vodnímu hospodářství (dotace 2/1)
 
a.
právní vztahy k vodám a pozemkům s nimi souvisejících
b.
právní režim pozemků tvořících koryta vodních toků
c.povinnosti vlastníků dotčených pozemků
d.vodní díla
e.
ochrana vodních zdrojů
f.
ekonomické nástroje

9.
Právní režim pozemků sloužících dopravě (dotace 2/1)
 
a.právní režim pozemních komunikací
b.
pozemky sloužící dopravě na drahách
c.
pozemky sloužící letecké dopravě
d.pozemky sloužící vodní dopravě
e.
ekonomické nástroje

10.
Právní režim pozemků sloužících dobývání nerostů (dotace 2/1)
 
a.
vlastnictví nerostů
b.
vyhledávání a průzkum ložiska
c.
právní režim ložisek
d.
dobývací prostor
e.
ekonomické nástroje

11.
Právní odpovědnost související s pozemky (dotace 2/1)
 
a.
občanskoprávní odpovědnost
b.
správněprávní odpovědnost
c.
trestněprávní odpovědnost
d.
odpovědnost za ekologickou újmu

12.
Právní aspekty pozemkových úprav (dotace 2/1)
 
a.
pozemkové úpravy
b.řízení o pozemkových úpravách
c.rozhodnutí o pozemkových úpravách
d.
právní závaznost rozhodnutí o pozemkových úpravách

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení14 h
příprava na zkoušku
42 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
zpracování seminární práce14 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
ZÁPOČET:
Na konci semestru zápočtová písemka. Pro zápočet je nezbytné získat min. 60 % možných bodů.
Další podmínkou je odevzdání seminární práce nejpozději na poslední výukové hodině. Nesplnění zadaných formálních požadavků na seminární práci (v UIS) znamená -1 bod započítávaný do hodnocení ze zkoušky, výborná seminární práce znamená +1 bod započítávaný do hodnocení ze zkoušky.

ZKOUŠKA:
Závěrečná písemná zkouška z přednášek, cvičení a podkladů v UIS. Požadavek na zdárné ukončení je zisk min. 6 bodů z 10 (hodnocení: 6 = E, 7 = D, 8 = C, 9 = B, 10 = A). Nezbytnou podmínkou je správně odpovědět na první dvě otázky (!) závěrečné písemné zkoušky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PEKÁREK, M. -- BLÁHOVÁ, I. -- PRŮCHOVÁ, I. a kol. Pozemkové právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 334 s. ISBN 978-80-7380-253-0.
PRŮCHA, P. Základy správního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8115-4.
PIPES, R. Vlastnictví a svoboda. 1. vyd. Praha: Argo, 2008. 364 s. Historické myšlení ;. ISBN 978-80-257-0017-4.

Doporučená:
SKLENIČKA, P. Pronajatá krajina. 1. vyd. Praha: Centrum pro krajinu, 2011. 137 s. ISBN 978-80-87199-01-5.
JECH, K. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2008. 331 s. Moderní dějiny. ISBN 978-80-7021-902-7.
BLAŽEK, P. -- KUBÁLEK, M. Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. 1. vyd. V Praze: Česká zemědělská univerzita :, 2008. 359 s. Bod. ISBN 978-80-7363-226-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZS-PUO Pozemkové úpravy a ochrana půdy, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: