Sylabus předmětu OCEMP - Oceňování majetku a likvidace pojistných událostí (AF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OCEMP
Název předmětu česky: Oceňování majetku a likvidace pojistných událostí
Název předmětu anglicky:
Property Evaluation and Insurance Events Liquidation
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Vlastimil Slaný (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek
7.00-8.50
Q19
PřednáškaKaždý týden28
Čtvrtek9.00-10.50
Q19
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout studentům průpravu do problematiky, a to takovým způsobem, aby zíkali základní znalosti a dovednosti pro výkon činností v oblasti technického znalectví, oceňování majetku a likvidace pojistných událostí.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky oceňování majetku a likvidace pojistných událostí (dotace 9/9)
 
a.Názvosloví
b.
Tvorba znaleckých posudků
c.Odhadcovství

2.Specifika oceňování majetku v jednotlivých druzích řízení (dotace 9/9)
 
a.Oceňování movitého majetku
b.
Oceňování nemovitého majetku

3.
Likvidace pojistných událostí (dotace 10/10)
 
a.
Základní pojmy
b.
Řízení činností v rámci likvidace pojistných událostí

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
84 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je formou zápočtu a zkoušky z tématických okruhů, které byly probírány v průběhu semestru. Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních.
Předmět je ukončen zkouškou, která má dvě části. První písemná část je formou testu. Poté co student úspěšně složí test alespoň na 60 %, pokračuje ústní zkouškou. Následuje rozprava se zkoušejícím o konkrétním tématický okruhu, který byl v průběhu semestru probírán.
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Student si vylosuje tématický okruh. Poté má čas na přípravu. Po úspěšném složení zkoušky je mu známka zapsána do indexu / UISu. Výsledná známka ze zkoušky se skládá ze známek z písemné a ústní části v poměru 60:40.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
KOLEKTIV, S. Oceňování - zákon o oceňování majetku, vyhláška o oceňování majetku a další předpisy podle stavu k 11.1.2010. Ostrava: Sagit, a.s., 2010. 240 s.
KOŠŤÁLOVÁ, M. Oceňování a inventarizace majetku a závazků z pohledu novely zákona o účetnictví. In Firma a konkurenční prostředí 2002 - Sekce 4. Účetnictví a daně podnikatelských subjektů. Brno: KONVOJ, s. r. o., 2002, s. 69--74. ISBN 80-7302-034-3.
DROZEN, F. -- RYSKA, J. Oceňování majetku. 1. vyd. Praha: VŠE, 1997. 252 s. ISBN 80-7079-932-3.
BRADÁČ, A. Znalecký standard č. VI - Obecné zásady oceňování majetku. Brno: ÚSI VUT v Brně, 1999.
HRADEC, M. -- DEUTSCHMANN, K. Likvidace pojistných událostí silničních vozidel. 1. vyd. Praha: IBS expert, 2004. 144 s. ISBN 80-239-0875-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: