Sylabus předmětu MYSL - Myslivost (AF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MYSL
Název v jazyce výuky: Myslivost
Název česky: Myslivost
Název anglicky: Hunting
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 3/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Marcel Bena (cvičící)
Ing. Jakub Drimaj (cvičící)
Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Martin Ernst, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Radim Plhal, Ph.D. (cvičící)
Výchozí předměty: Lesnická zoologie nebo Zoologie nebo Zoologie
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu jsou znalosti v rozsahu potřebném pro vykonání zkoušky, která je podkladem pro vydání loveckého lístku, výkon funkce mysliveckého hospodáře či výkon státní správy myslivosti (dle zákona č. 449/2001, Sb. O myslivosti).
 
Obsah předmětu:
1.Historický vývoj a význam lovectví a myslivosti (dotace 2/0)
2.Myslivecká legislativa, organizace a řízení myslivosti u nás a ve světě (dotace 3/0)
 
a.Vznik, vývoj a zásady myslivecké legislativy až po současnost a její další perspektivy
b.Platné právní předpisy v myslivosti

3.Myslivecké organizace, myslivecká kultura, zvyky a tradice (dotace 2/0)
4.Biologické základy chovů zvěře (dotace 2/0)
5.Myslivecká zoologie druhů zvěře (dotace 2/2)
6.Životní prostředí zvěře (dotace 2/0)
 
a.Nároky zvěře na životní prostředí
b.Nejvýznamnější vlivy působící na zvěř
c.Možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí zvěře

7.Myslivecké plánování (dotace 2/2)
 
a.Jakostní třídy honiteb, interakce mezi zvěří a prostředím, únosné stavy zvěře
b.Početní stavy zvěř, poměr pohlaví, Plány chovu a lovu a péče o zvěř

8.Péče o zvěř (dotace 2/0)
9.Intenzivní chovy spárkaté a drobné zvěře (dotace 2/0)
10.Ekonomika myslivosti (dotace 2/0)
11.Choroby zvěře, prevence a ochrana zvěře (dotace 2/0)
12.Lovectví (dotace 0/2)
 
a.Myslivecký řád
b.Lovy osamělé a společné. Doby lovu Organizace společného lovu, myslivecká zařízení
c.Povinnosti loveckého průvodce
d.Lovecké signály, Stopoznalství

13.Průběrný odstřel zvěře (dotace 2/2)
14.Posuzování věku zvěře živé a ulovené (dotace 0/4)
15.Ošetřování zvěřiny. Trofeje (dotace 0/2)
16.Lovecké zbraně a střelivo (dotace 0/0)
 
a.Druhy zbraní a jejich rozdělení
b.Konstrukce zbraní, zámky, závěry, pažby, příslušenství
c.Balistika

17.Myslivecká kynologie (dotace 0/2)
 
a.Vývoj a význam loveckých psů, organizace kynologie, Chovatelské a zápisní řády, Výstavy a zkoušky loveckých psů
b.Biologické základy chovu psů, lovecká plemena, jejich použití
c.Výchova, výcvik a využití loveckého psa

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Etické závazky
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost analyzovat a řešit problémy při hospodaření v honitbách
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Schopnost provádět lov zvěře.
-Schopnost samostatné orientace v oblasti základních ekologických jevů a procesů
-Schopnost sbírat a analyzovat data o zvěři.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška26 h
     cvičení26 h
     práce v terénu15 h
     projektová práce2 h
     kolokvium6 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h
     příprava na průběžné hodnocení25 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou s předcházejícím absolvováním sedmi dílčích částí zápočtu - převážně praktické disciplíny.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHROMAS, J.MyslivostMatice lesnická200080-86271-04-8
ZDVOŘÁK, J. -- KAMLER, J. -- HROMAS, J. -- HONZÍREK, J. -- KUBEŠOVÁ, L. -- TUREK, K.Game management
Dkolektiv: Penzum znalostí z myslivosti. Druckvo. Praha. 2009. ISBN 978-80-904056-9-1.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 12. 4. 2019.

Typ výstupu: