Sylabus predmetu MNGRT - Management rizik technologií OH (AF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MNGRT
Název v jazyce výuky: Management rizik technologií OH
Název česky: Management rizik technologií OH
Název anglicky: Risk Management of Waste Technologies
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Jiří Fryč, CSc. (garant)
doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je, aby student získal základní znalosti a dovednosti v oblasti managementu rizik. Jednotlivé přednášky a navazující cvičení jsou řazeny tak, aby student dokázal vnímat jednotlivé prvky různých druhů technologií jako potenciální zdroj rizika a adekvátně na ně reagovat příslušnými opatřeními.
V cyklu přednášek se student seznámí s obecným pojetím rizika a s jednotlivými typy mimořádných událostí (požár, výbuchy apod.), které mohou ovlivnit bezpečnost člověka a na které je třeba v případě jejich vzniku umět účinně reagovat. Dále se student seznámí s jednotlivými typy technologií, kde tyto mimořádné události mohou vzniknout, a to nejen z odpadového hospodářství, ale i s technologiemi, jejichž bezpečnost je v současné době velmi diskutována (např. jaderné elektrárny). V závěrečné části cyklu přednášek budou představeny metody managementu rizik, které jsou v praxi nejvíce využívány.
 
Obsah předmětu:
1.Úvodní přednáška (dotace 2/2)
2.Teorie pravděpodobnosti a výpočet rizika (dotace 2/2)
3.Havárie (dotace 2/2)
4.Požáry (dotace 2/2)
5.Výbuchy plynů (dotace 2/2)
6.Environmentální rizika (dotace 2/2)
7.Energetická bezpečnost (dotace 2/2)
8.Jaderná bezpečnost (dotace 2/2)
9.Bezpečnost technologií OH (dotace 2/2)
10.Management rizik - principy (dotace 2/2)
11.Management rizik - metody posuzování rizik (dotace 2/2)
12.HAZOP - studie nebezpečí a provozuschopnosti (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Posuzování rizik technologií odpadového hospodářství
-Student bude schopen získávat a správně aplikovat informace z metod, jež jsou důležité pro plnění požadavků zákona o prevenci závažných havárií.
-Student bude způsobilý k řešení základních požadavků plynoucí ze zákona o prevenci závažných havárií.
-Student získá znalosti o zákoně o prevenci závažných havárií a metodách pro vyhledávání a identifikaci rizik.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku56 h
     příprava na průběžné hodnocení28 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je udělen za aktivitu ve cvičeních a odevzdaný semestrální projekt. Zkouška se skládá z písemné části (test s dvaceti otevřenými otázkami) a ústní části (rozprava na vybrané téma). Písemná část trvá 45 minut a za každou správně zodpovězenou otázku je udělen 1 bod. Písemná část je splněna v případě, že student dosáhne více jak 10 bodů. Konečná známka se utváří na základě počtu udělených bodů v písemné části a schopnosti studenta odpovídat na otázky během ústní rozpravy.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZRAČEK, J.Jaderná zařízeníBrnoNovpress2009978-80-214-3961-0
Z-, -.A Guide to Hazard and Operability StudiesLondon, UKChemical Industries Association1977
ZUIJT DE HAAG, P. -- ALE, B.Guideline for quantitative risk assesmentNetherlandsPublicatiereeks Gevaarlijke Stoffen2005

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: