Sylabus předmětu MAN - Management (AF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MAN
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Management
Název anglicky: Management
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Renata Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní teoretické znalosti
týkající se managementu, naučit je uplatňovat základní manažerské metody a 
techniky rozhodování v řízení a v organizačním rozvoji, v organizaci a vedení
lidí a při výkonu manažerských funkcí. Výstupní znalosti studenta tak zahrnují orientaci ve vývoji teorií managementu, znalost metod analýzy prostředí, manažerských funkcí a jejich obsahové náplně. Dovednosti studenta potom souvisejí se základní aplikací nástrojů analýzy prostředí a interpretací dosažených výsledků, včetně návrhu strategií, s posouzením kvality podnikové kultury v dané organizaci, motivačního a kontrolního systému. Student je po absolvování předmětu kompetentní k vykonávání manažerských funkcí na nižší úrovni řídicí struktury.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do teorie managementu (dotace 5/2)
 
a.Teorie a techniky managementu, vývoj a aplikace v praxi
b.Mezinárodní a komparativní management

2.Manažer a manažerské funkce (dotace 2/2)
3.Prostředí managementu (dotace 4/8)
 
a.Vnější prostředí a jeho situační analýza
b.Vnitřní prostředí a jeho situační analýza

4.Rozhodování v managementu - rozhodovací analýza (dotace 2/4)
5.Základy plánování v managementu - osobní a podnikové plány (dotace 2/0)
6.Organizování v managementu (dotace 4/2)
 
a.Organizační struktury
b.Řídicí struktury
c.Organizační kultura

7.Vedení v managementu (dotace 2/2)
 
a.Způsoby vedení lidí
b.Situační vedení a sdílené rozhodování

8.Kontrola v managementu, kontrolní systém a druhy kontroly (dotace 1/0)
9.Základy strategického managementu (dotace 2/4)
10.Úvod do krizového managementu, příčiny podnikových krizí. (dotace 2/0)
11.Základy řízení lidských zdrojů (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Interpersonální dovednosti
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Podnikatelský duch
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Uvědomění si konceptu kvality

Oborově specifické kompetence:
 
-Identifikovat a aktivně využívat vhodné informační zdroje v rámci agrobyznysu
-Kompetence k volbě manažerských nástrojů vedoucích k dosažení cílů podnikatelských subjektů
-Schopnost analýz podnikatelského prostředí agrobyznysu na regionální a národní úrovni
-Schopnost využití interdisciplinárních přístupů k rozhodování na úrovni středního managementu

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení2 h
     seminář20 h
     konzultace2 h
     projektová práce2 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku35 h
     příprava na průběžný test20 h
     příprava prezentace15 h
     zpracování projektů30 h
     zpracování seminární práce16 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Studenti jsou hodnoceni pomocí bodového systému, který zohledňuje docházku na cvičení, aktivitu na nich, písemné práce a zakončení je provedeno zpravidla písemnou zkouškou, která uzavře získaný počet bodů a stanoví výslednou známku.
Předpokladem ukončení předmětu je získání zápočtu. Zápočet student získá za odevzdání seminárních prací a dále je studentova aktivita hodnocena na probíhajících seminářích. Zápočet student získá za dosažení alespoň 35 bodů. Závěrečná zkouška je písemná a měla by prokázat studentovy znalosti přednášeného učiva. V rámci písemné zkoušky obdrží student 5 otázek a může získat maximálně 30 bodů. Pro úspěšné absolvování zkoušky musí student získat minimálně 15 bodů.
Rozmezí bodů pro jednotlivé známky: A 74-80, B 68-73, C 62-67, D 56-61, E 50-55.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBLAŽEK, L.Management Organizování, rozhodování, ovlivňováníPrahaGrada Publishing, a.s.2014978-80-247-4429-2
ZJANIŠOVÁ, D. -- KŘIVÁNEK, M.Velká kniha o řízení firmy:( praktické postupy pro úspěšný rozvoj)PrahaGrada2013978-80-247-4337-0
ZPOŠVÁŘ, Z. -- CHLÁDKOVÁ, H.ManagementBrnoMendelova univerzita v Brně2014978-80-7509-127-7
DFOTR, J. a kol.Úspěšná realizace strategie a strategického plánuPrahaGrada Publishing, a.s.2017978-80-271-0434-5
DCHAN KIM , W. -- MAUBORGNE, R.Blue Ocean Shift: Beyond Competing - Proven Steps to Inspire Confidence and Seize New GrowthHardcover edition2017
DPLAMÍNEK, J.Vedení lidí, týmů a firemPrahaGrada Publishing a.s.2018978-80-271-0629-5
DROTHER, M.Systematickým vedením lidí k výjimečným výsledkůmPrahaGrada Publishing, a.s.2017978-80-271-0435-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: