Sylabus předmětu KSKK - Konzervace a skladování krmiv K (AF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: KSKK
Název v jazyce výuky: Konzervace a skladování krmiv K
Název česky: Konzervace a skladování krmiv K
Název anglicky: Preservation and Storage of Forage K
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: kombinovaná, 8/7 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Marie Balabánová, Ph.D. (cvičící)
prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc. (cvičící, garant, přednášející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Naučit studenty znalostem, dovednostem a principům konzervace objemných krmiv, skladování a hlavním způsobům úpravy objemných krmiv.
 
Obsah předmětu:
1.1. Obecné způsoby a principy konzervace krmiv (dotace 4/2)
b. Základní terminologie a technologické faktory
c. Technické faktory a jejich vliv na kvalitu krmiv.
(dotace 6/2)
 
a.způsoby konzervace
b.ztráty sušiny, energie a živin různými způsoby konzervace
c.ahrotechnické a biotechnologické faktory ovlivňující kvalitu siláží

2.2. Mikrobiologie a biochemie silážování (dotace 4/2)
b. Specifika a úloha epifytní mikroflóry
c. Mikrobálně technologická charakteristika hlavních skupin mikroorganismů
d. Fáze fermentace a činnost jednotlivých skupin mikroorganismů
(dotace 4/2)
 
a.Typy fermentace a vznik fermentačních produktů
b.Složení a zástupci epifytní mikrofóry
c.Vliv clostridií, kvasinek a enetrobacterií na průběh fermentace

3.3. Silážní aditiva a aerobní stabilita siláží (dotace 4/2)

b. Rozdělení a princip účinku jednotlivých skupin silážních aditiv

c. Vliv aditiv a způsobu odběru siláží na aerobní stabilitu
(dotace 4/2)
 
a.Hlavní chemické konzervační prostředky a konzervační efekt
b.Specifika a požadavky aplikace biologických aditiv při konzervaci krmiv
c.Faktory ovloivňující aerobní stabilitu siláží

4.Sklady a hodnocení kvality siláží (dotace 2/4)
b. Silážní žlaby, věže a plata, skladování siláží v PE vacích a v obalovaných balících
(dotace 2/4)
 
a.Požadavky na sklady konzervovaných krmiv, typy skladů
b.Požadavky při ukládání konzervovaných krmiv do PE vaků a obalovaných balíků
c.Typy silážních věží

5.Silážování hospodářsky významnných druhů pícnin a krmiv (dotace 8/8)
b. Silážování kukuřice a obilovin
c. Silážování víceletých bílkovinných pícnin a zbytků potravinářského průmyslu
(dotace 8/8)
 
a.Systém technologie sklizně a konzervace kukuřice a obilnin
b.Určení vhodného termínu sklizně
c.způsoby sklizně, požadavky na kvalitu biomasy, sušinu a délku řezanky, vhodná aditiva

6.Dosoušení a skladování sena a okopanin (dotace 3/4)
b. Principy naskladňování a dosoušení krmiv, samozáhřevu krmiv
c. Protipožární opatření a platné legislativní směrnice
(dotace 3/4)
 
a.Technologické požadavky pro naskladňování vlhkého sena k dosoušení, dosoušecí režim, požadavky na kvalitu dosoušecího vzduchu
b.Způsoby úpravy stdueného vzduchu pro dosoušení
c.způsob skladování okopanin, rizika a možnosti zlepšení jistoty a kvality okopanin

7.Základní úpravy objemných krmiv (dotace 3/6)
b. Fyzikální,chemické a biologické úpravy krmiv
(dotace 3/6)
 
a.Význam a cíle úpravy objemných krmiv před zkrmováním
b.Úprava siláží s vyšším obsahem kvasných kyselin
c.Úprava vlhkých zrnin, autokonzervace, mechanická úprava

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Odhodlání k úspěchu
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost samostatné práce
-Týmová práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Bilance krmiv na farmě
-Bilance krmiv pro koně
-Bilance krmiv pro ovce
-Znalosti technologie pro výrobu kompletních směsí
-Znalosti technologie pro výrobu silážovaných krmiv

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení4 h
     seminář14 h
     laboratorní práce4 h
     odborná exkurze8 h
     veřejná prezentace (ústní)6 h
Samostudium
     příprava na zkoušku70 h
     příprava na průběžné hodnocení6 h
     příprava na průběžný test6 h
     příprava prezentace10 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe2 h
     zpracování protokolů10 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná a ústní zkouška. Písemná zkouška 10 otázek, požadavek na 70 % správných odpovědí. Ústní zkouška 30-40 minut, požadavek na 70 % správných odpovědí.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZDOLEŽAL, P. a kol.Konzervace, skladování a úpravy objemných krmiv: (přednášky)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200680-7157-993-9
ZJAKOBE, P. a kol.Konzervace krmivPrahaSZN1987
ZWILKINSON, J M.SilageLincolnChalcombe Publications20050-948617-50-0
ZDOLEŽAL, P. -- ZEMAN, L.Konzervace krmiv z hlediska zdravotní nezávadnosti80-7157-663-8

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: