Sylabus predmetu AMOR - Anatomie a morfologie rostlin (AF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: AMOR
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Anatomie a morfologie rostlin
Název anglicky: Plant Anatomy and Morphology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Jan Winkler, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Mgr. Magda Zdražílková, Ph.D. (cvičící)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty se stavbou organismu vyšších rostlin od buněčné úrovně až po úroveň celého organismu. Student získá znalosti o stavbě rostlinného organismu na úrovni buněčných součástí, buněk, pletiv a orgánů, jejich ontogenetickém vývoji a vzájemné v celistvé rostlinně. V praktických cvičeních nabude tyto dovednosti: příprava preparátů pro mikroskopická pozorování, práce se světelným mikroskopem, zaznamenávání pozorování formou protokolů a jejich hodnocení, prezentace získaných výsledků.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do studia. (dotace 1/1)
 
a.Základní terminologie botaniky.
b.Základní části rostlinného organismu.

2.Buňka (dotace 4/4)
 
a.Základní části rostlinné buňky.
b.Biologické membrány -- látkové složení, struktura.
c.Buněčné organely -- jádro, endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, mitochodrie, sferozomy, mikrotělíska, ribozomy, struktura, funkce.
d.Buněčné organely -- plastidy - klasifikace. Škrobová a aleuronová zrna.
e.Buněčné organely -- vakuola -- stavba a funkce.
f.Cytoskelet - struktura, látkové složení, funkce.
g.Cytoplazma -- látkové složení, struktura.
h.Buněčné inkluze.

3.Stěna buněčná. (dotace 1/1)
 
a.Chemické složení, struktura.
b.Ztenčeniny buněčné stěny.
c.Interceluláry.

4.Dělení buňky. (dotace 2/2)
 
a.DNA -- složení, struktura, funkce, replikace - základní principy.
b.Chromozom - stavba funkce.
c.Dělení buňky -- karyokineze (amitoza, mitoza, meioza), cytokineze.
d.Druhy RNA a jejich funkce.
e.Buněčný cyklus- fáze a jejich charakteristika.

5.Pletiva (dotace 6/6)
 
a.Pletiva - nepravá, pravá.
b.Klasifikace pletiv podle původu, tvaru, stáří, funkce.
c.Pletiva meristematická, zonálnost apikálního meristému.
d.Pletiva krycí.
e.Pletiva provětrávací.
f.Pletiva vodivá - primární sekundární.
g.Vodivé svazky - jejich elementy a typy.
h.Pletiva nasávací.
i.Pletiva vyměšovací.
j.Pletiva asimilační.
k.Pletiva zásobní.
l.Pletiva mechanická.

6.Kořen. (dotace 2/2)
 
a.Primární a sekundární stavba.
b.Větvení.
c.Morfologie.
d.Kořenová soustava
e.Metamorfozy.

7.Stonek. (dotace 2/2)
 
a.Primární a sekundární stavba.
b.Větvení.
c.Morfologie.
d.Metamorfozy.

8.List. Pupen. (dotace 2/2)
 
a.Anatomie. Žilnatina.
b.Morfologie.
c.Metamorfozy.
d.Modifikace.
e.Opad listu.
f.Stavba pupenu.
g.Klasifikace pupenů.
h.Vernace. Estivace.

9.Květ. (dotace 2/2)
 
a.Květní obaly.
b.Tyčinka.
c.Gynaeceum, pestík.
d.Květenství.

10.Opylení. Oplození. (dotace 2/2)
 
a.Vajíčko.
b.Zárodečné vaky Polygonum, Allium - vznik.
c.Průběh a způsoby opylení.
d.Dvojité oplození.
e.Embryogeneze.
f.Apomixie -- charakteristika a klasifikace.

11.Semeno. Plod. (dotace 2/2)
 
a.Semeno -- stavba a vývoj jednotlivých částí.
b.Plod -- stavba, vývoj.
c.Klasifikace plodů.
d.Šíření semen a plodů.

12.Životní cyklus rostlin. (dotace 2/2)
 
a.Rodozměna - mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné, krytosemenné.
b.Vývinové fáze sporofytu krytosemenných - zygota, embryonální, juvenilní, adolescetní a adultní stadium.
c.Délka života rostlin (anuely, bieny, pereny - monokarpické, polykarpické).

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita k učení se
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost uplatnit anatomii a morfologii rostlin v dalším studiu a praxi
-Schopnost uplatnit získané znalosti a dovednosti z oblasti morfologie a anatomie rostlin.
-Zkušenosti s metodami zabývající se studiem rostlinných struktur.
-Znalost struktury rostlin od buňky, přes pletiva po orgány
-Znalost zákonitostí generativního a vegetativního množení rostlin

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení24 h
     konzultace8 h
Samostudium
     příprava na zkoušku70 h
     příprava na průběžné hodnocení8 h
     příprava na průběžný test16 h
     zpracování protokolů18 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné absolvovat cvičení a úspěšně složit zkoušku.

Úspěšné absolvování cvičení vyžaduje účastnit se cvičení (tolerují se max. 2 omluvené absence), vypracování protokolů z probíraných témat a získání nejméně 10 bodů (z maximálního počtu 15 bodů) z každého ze tří průběžných písemných testů.

Zkouška se skládá z krátkého písemného testu (10 otázek). 13 bodů z maximálního počtu 20 bodů opravňuje přistoupit k ústní části zkoušky. Ústní část zkoušky se skládá ze tří náhodně vybraných otázek. Otázky odpovídají tématům sylabu. Úspěšné absolvování předpokládá alespoň 50% znalost každé z daných otázek.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPROCHÁZKA, S. a kol.Botanika: morfologie a fyziologie rostlinBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-125-8
ZSLABÝ, K. -- KREJČÍ, P.Anatomie a morfologie rostlin: (návody do cvičení)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200580-7157-873-8
ZVOTRUBOVÁ, O.Anatomie rostlinPrahaKarolinum2011978-80-246-1867-8
ZSLAVÍKOVÁ, Z.Morfologie rostlinPrahaKarolinum200280-246-0327-6
ZLUX, A.Obrazový průvodce anatomií rostlin / Visual Guide to Plant AnatomyPrahaAcademia2017978-80-200-2620-0
DMAUSETH, J D.Botany : a introduction to plant biologySudbury, MassachusettsJones and Bartlett20030-7637-2134-4
DRUDALL, P.Anatomy of flowering plants: an introduction to structure and developmentCambridgeCambridge University Press2007978-0-521-69245-8
DBOTHA, C E J. -- STEVENSON, D W.Plant anatomy: an applied approachMaldenBlackwell Publishing2008978-1-4051-2679-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: