Sylabus predmetu MZDA - Mezinárodní zdanění v AJ (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MZDA
Název v jazyce výuky: International Taxation
Název česky: Mezinárodní zdanění v AJ
Název anglicky: International Taxation
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty s problematikou mezinárodního zdanění a daňových vztahů k zahraničí, s vývojem harmonizace přímého a nepřímého zdanění v Evropské unii, s daňovými soustavami členských zemí EU, s mezinárodními smlouvami o zamezení dvojího zdanění a se základními zásadami zdaňování příjmů rezidentů a nonrezidentů včetně daňových aspektů mezinárodního pronájmu pracovní síly.
 
Obsah předmětu:
1.Smlouvy o zamezení mezinárodního dvojího zdanění (dotace 3/0)
2.Metody zamezení mezinárodního dvojího zdanění (dotace 3/0)
3.Zdaňování příjmů rezidenta ČR se zdrojem v zahraničí (dotace 5/0)
4.Zdaňování příjmu nonrezidentů ze zdrojem příjmů v ČR (dotace 4/0)
5.Zdaňování mezinárodního pronájmu pracovní síly (dotace 3/0)
6.Legislativní základy daňové harmonizace v EU a místo daní v evropské ekonomické integraci (dotace 3/0)
7.Harmonizace přímého zdanění v EU (dotace 6/0)
8.Harmonizace nepřímého zdanění v EU (dotace 6/0)
9.Daňové systémy členských zemí EU (dotace 9/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Týmová práce
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen definovat situace v nichž je nutno definovat nástroje zamezení dvojího zdanění.
-Student je schopen prakticky řešit daňové situace, v nichž je třeba aplikovat smlouvy o zamezení dovjího zdanění.
-Student je schopen vyjmenovat, popsat a vysvětlit směrnice v oblasti přímého a nepřímého zdanění v EU.
-Student získá dovednost samostatně posoudit mezinárodní daňový případ a navrhnout možnosti daňové optimalizace.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška42 h
Samostudium
     příprava na zkoušku42 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h
     příprava prezentace4 h
     zpracování seminární práce32 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
student předloží vypracovanou seminární práci v rozsahu cca 15 stran
ústní zkouška při níž musí student prokázat kromě teoretických znalostí schopnost praktického řešení mezinárodních daňových situací
opravná zkouška taktéž ústní
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKol.Klaus Vogel on double taxation conventions: a commentary to the OECD-, UN-, and US model conventions for the avoidance of double taxation on income and capital, with particular reference to German treaty practiceLondonKluwer Law International199790-411-0892-0
ZLANG, M. a kol.Introduction to European tax law on direct taxationWienLinde Verlag Wien2008978-3-7073-0933-1
ZIntroduction to the law of double taxation conventionsWienLinde2010978-90-8722-082-2
DLANG, M. a kol.CFC legislation, tax treaties, and EC lawThe HagueKluwer Law International90-411-2284-2
DKol.Common consolidated corporate tax baseWienLinde2008978-3--7073-1306-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 21. 3. 2019.

Typ výstupu: